Martin Bača

Martin Bača

Stručný životopis

 • od roku 2016: odborný asistent na Katedre archeológie Filozoficekj fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2010-2015: doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, dizertačná práca "Opevnené sídlisko v Uníne a jeho postavenie v rámci vývoja staršej doby bronzovej na Záhorí" (školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.)
 • 2008-2010: magisterské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magisterská práca "Deponovanie mečov do vodných tokov v dobe bronzovej v strednom Podunajsku" (školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.)
 • 2005-2008: bakalárske štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, bakalárska práca "Depozitá z vodného prostreda z obdobia eneolitu a doby bronzovej" (školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.)

Granty a projekty

 • 2016-2018: Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej oblasti, VEGA 1/0411/16, spoluriešiteľ
 • 2015-2019: Natura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. l. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov, APVV-14-0550, spoluriešiteľ
 • 2013-2015: Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku - centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity? VEGA 2/0036/13, spoluriešiteľ
 • 2013: Analýza archeologických artefaktov fyzikálnymi metódami laserovej spektroskopie, UK 651/2013, zodpovedný riešiteľ
 • 2012: Pokračovanie výskumu pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Senici a spracovanie a prezentácia získaného materiálu, UK 637/2012, zodpovedný riešiteľ
 • 2011-2012: Centrálne sídliská zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej v SZ časti Karpatskej kotliny a ich sociálno-ekonomické zázemie, VEGA 2/0013/10, spoluriešiteľ

Terénna činnosť

 • 2009-2017: Santovka, systematický výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej pod vedením J. Bátoru
 • 2014-2017: Vráble, poloha Fidvár, systematický výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej pod vedením J. Bátoru a K. Rassmanna
 • 2014: Ludanice, časť Mýtna Nová Ves, systematický výskum pohrebiska zo staršej doby bronzovej pod vedením J. Bátoru a M. Schultza
 • 2012
  • Senica, časť Kolónia, systematický výskum polykultúrnej lokality z praveku a včasného stredoveku pod vedením P. Bartu
  • Zvolen, centrum, záchranný výskum
 • 2011: Senica, časť Sedlička, záchranný výskum pod vedením J. Hošša
 • 2010: Trnava, centrum, záchranný výskum pod vedením J. Hošša
 • 2009: Levice, časť Géňa, záchranný výskum pod vedením J. Hošša
 • 2008
  • Rybník, systematický výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej pod vedením J. Bátoru a K. Rassmanna
  • Bratislava, centrum, záchranný výskum pod vedením B. Lesáka

Publikácie

 • BAČA, M. Sword and its master: the relationships between the warriors and artisans during the Early and Middle Bronze Age in the area of Middle Danube. In: 19th Annual meeting of the European association of archaeologists. - Plzeň, University of West Bohemia in Pilsen, 2013, s. 151.
 • BAČA, M. The rich get richer?: some new approaches to the subject of burial mounds of Čaka and Velatice culture. In: 19th Annual meeting of the European association of archaeologists. - Plzeň, University of West Bohemia in Pilsen, 2013, s. 180.
 • GROLMUSOVÁ, Z., PLAVČAN, J., HORŇÁČKOVÁ, M., RAKOVSKÝ, J., VEIS, P., BAČA, M., BARTA, P. Assigning of parts of archaeological bronze artefacts and their fragments using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). In: WDS 2012: Proceedings of Contributed Papers: Part II Physics of Plasmas and Ionized Media. - Prague, MATFYZPRESS, 2012, s. 140-145.
 • KOCIÁNOVÁ, M., BAČA, M., GROLMUSOVÁ, Z., VEIS, P., BARTA, P. Stable isotopes in the Bronze Age human bones: two case studies from SW Slovakia. In: 6émes Journées Jeunes Chercheurs 2013., SFIS, 2013, s. 29.
 • KREKOVIČ, E., BAČA, M. Marxism, communism and Czechoslovak archaeology. In: Anthropologie, Roč. 51, č. 2 (2013), s. 261-270. 
 • KREKOVIČ, E., BAČA, M. Marxizmus v československej archeológii. Musaica 28., - Bratislava, Univerzita Komenského, 2014., s. 267-274.

Ďalšie informácie


Iné aktivity

 • od roku 2016: člen edičnej rady časopisu Musaica archeologica
 • od roku 2013: členstvo v Európskej asociácii archeológov (EAA)
 • od roku 2008: členstvo v Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Archeologickom ústave SAV v Nitre

Študijné pobyty a stáže

 • 2014, 2017, 2018: Frankfurt (Nemecko), Deutschen Archäologischen Instituts, Römisch-Germanische Kommission
 • 2011: Ljubljana (Slovinsko), Univerzita Ljubljana, Department of Archaelogy (2 mesiace)