Veda a výskum

O vedeckej činnosti katedry

Vo vedecko-výskumnej činnosti, ako aj v príprave študentov, katedra spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV, s centrálnymi slovenskými múzeami a pamiatkovými inštitúciami na všetkých úrovniach. Okrem domácich inštitúcií, pri riešení vedecko-výskumných úloh, spolupracuje i s poprednými zahraničnými univerzitnými a akademickými pracoviskami (Berlín, Bochum, Frankfurt nad Mohanom, Göttingen, Heidelberg, Kolín nad Rýnom, Kraków, Mainz). Samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami katedra priebežne rieši rôzne výskumné projekty (APVV, VEGA) a realizuje terénne archeologické výskumy (Rybník, Santovka, Vráble). Sú zamerané hlavne na riešenie aktuálnych otázok akými sú vzťah človeka a prírodného prostredia, sídlisková štruktúra (centrum-periféria), stratégia a dynamika osídlenia v jednotlivých obdobiach praveku, včasnohistorickom období a v stredoveku. Využívajú sa pritom geografické informačné systémy (GIS) a moderné prospekčné metódy a meracie techniky. Umožňuje to vybavenie katedry najmodernejšou prístrojovou technikou. Vedecké výsledky katedry významne akceleruje nedávno kreované Dendrochronologické laboratórium Katedry archeológie, ktoré je jediným pracoviskom tohto druhu v rámci archeologických inštitúcií na univerzitách v bývalom Československu.

Popri výskumoch pre vedecké a dokumentačné účely členovia katedry realizujú v rámci tzv. podnikateľskej činnosti aj výskumy predstihové a záchranné, ktoré sú vyvolané investičnou stavebnou činnosťou.