Záverečné práce

Schválené témy záverečných prác na akademický rok 2024/2025

Bakalárske práce

Behaviorálna archeológia stavieb z prútia a mazanice / Behavioral Archaeology of Wattle-and-Daub Architecture

Neolithic Settlement Patterns in the Carpathian Basin / Sídliskové stratégie v Neolite v Karpatskej kotline

Najstaršie meče doby bronzovej v Karpatskej kotline / The Origins of the First Bronze Age Swords in Carpathian Basin

Kopije a oštepy strednej až mladšej doby bronzovej na území JZ Slovenska / Spears of the Middle and Late Bronze Age in the Area of SW Slovakia

Počiatky púchovskej kultúry / The Beginnings of the Púchov Culture

Výroba mečov v dobe laténskej / Sword Making in the La Tène Period

Sociálna topografia územia Slovenska v zrkadle včasnostredovekých depotov / Social Topography of Slovakia in the Mirror of the Early Medieval Hoards

 

Diplomové práce

Comparison of Early Tisza Ceramics in the Körös Region, Hungary / Porovnanie keramiky potiskej kultúry v regióne Körös v Maďarsku

Mohylníky zo staršej doby železnej na JZ Slovensku. Súčasný stav výskumu a možnosti pamiatkovej ochrany / Early Iron Age mounds in SW Slovakia. Current state of research and options for their future protection

Výšinné sídliská vo včasnom stredoveku na území stredného Podunajska / Early Medieval Hilltop Settlements in the Central Danubian

Region Kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici-Radvani. Archeologický obraz stavebného vývoja / Radvanskí Mansion in Banská Bystrica-Radvaň. The construction development from the archaeological perspective