Doktorandské štúdium (PhD.)

Informácie o štúdiu

Študijný odbor: 2.1.25 Archeológia

Stupeň štúdia: doktorandské

Forma štúdia: denné / externé

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky (denné štúdium) / 5 rokov (externé štúdium)

Udeľovaný akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

Uplatnenie absolventov odboru archeológia na pracovnom trhu

Možnosti uplatnenia na trhu práce poskytujú pre absolventov 3. stupňa študijného odboru 2.1.25 Archeológia Archeologický ústav SAV, verejné vysoké školy, pamiatkové úrady (Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady), múzeá (Slovenské národné múzeum, krajské múzeá, vlastivedné múzeá, regionálne a mestské múzea), Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, miestne správy a občianske združenia vykonávajúce záchranné terénne výskumy. V Českej republike sú to pamiatkové úrady, verejné vysoké školy, múzeá a Archeologický ústav AVČR a v Rakúsku múzeá. Všetci doterajší absolventi doktorandského stupňa si buď našli uplatnenie v odbore, alebo sa v ňom v určitej miere stále angažujú.

Charakteristika predmetov študijného plánu

Základ doktorandského štúdia v študijnom odbore 2. 1. 25 archeológia tvoria dva bloky: blok povinných predmetov a blok povinne voliteľných predmetov. Blok povinných predmetov tvorí jadro štúdia. Predmet "Súčasné problémy teoretickej archeológie" poskytuje prednášky venované charakteristike základných teoretických smerov v súčasnej archeológii (procesualizmus a postprocesualizmus) a ich prístupu k riešeniu aktuálnych problémov archeologického bádania.

Súčasťou tohto bloku sú i doktorandské semináre 1 a 2, ktorých cieľom je prezentácia výsledkov postupu prác na doktorandských dizertačných prácach samotnými doktorandmi a súčasne kontrola ich plnenia zo strany školiteľov a garanta doktorandského štúdia.

V poslednom semestri doktorandského štúdia sa pred definitívnym odovzdaním dizertačných prác, v rámci jedného zo seminárov, uskutočňuje ich tzv. interná obhajoba. Jej cieľom je upozorniť doktoranda na odstránenie prípadných vecných alebo formálnych nedostatkov.

Druhý blok, pozostávajúci z povinne voliteľných predmetov, tvoria nasledujúce kurzy. "Aktuálne otázky stredoeurópskej archeológie" je predmet zameraný na aktuálne a kľúčové otázky, ktoré v súčasnosti rezonujú v európskom archeologickom bádaní od praveku až po obdobie stredoveku. Venovaný je ťažiskovo výsledkom terénnych výskumov a ich interdisciplinárnemu vyhodnoteniu. Dôraz sa kladie na využitie najnovších metód spracovania (štatistika, geografické informačné systémy atd.).

Predmet "Stredoveká duchovná kultúra" poskytuje prednášky tematicky zamerané na oblasť duchovného života a pohrebného rítu z pohľadu európskych trendov archeologického bádania obdobia stredoveku.

Súčasťou tohto bloku sú aj prednášky venované "Metodológii vedy" a "Logickej sémantike a argumentácii", ktoré významne prispievajú ku skvalitneniu odbornej prípravy budúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov. V rámci celkovej koncepcie doktorandského študijného programu je z celkového počtu 240 kreditov venovaných 24 kreditov za povinné predmety a potenciálne 18 kreditov za blok povinne voliteľných predmetov.

Študijný plán

Profil absolventa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda na vysokej úrovni vedecké metódy základného výskumu a teoretickej práce. Vie sa na profesionálnej úrovni orientovať v celej šírke archeologickej problematiky, od najstarších prejavov ľudskej civilizácie po počiatky novoveku, a je špičkovým odborníkom v spracovávanej oblasti. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, s patričnou dávkou exaktnej analýzy a syntézy. Je spôsobilý koordinovať domáce a zahraničné grantové úlohy a riadiť výskumné tímy. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti je schopný prezentovať, ako na národnej tak aj na medzinárodnej úrovni.

Teoretické vedomosti

Absolvent 3. stupňa (Phd.) študijného odboru Archeológia vedecky báda a prináša vlastné závery a pohľady na jednotlivé oblasti - okruhy problémov archeológie.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 3. stupňa (Phd.) študijného odboru Archeológia získa kompetencie:

  • aplikovať získané poznatky v praxi - na úrovni verejných vysokých škôl, múzeí, vedeckých ústavov SAV, pamiatkových úradov, štátnej a verejnej správy;
  • metodicky usmerňovať a riadiť tím pracovníkov terénneho archeologického výskumu a pri spracovaní (evidenčnom, dokumentačnom, laboratórnom) nálezového fondu;
  • prezentovať výsledky archeologického bádania formou publikačných výstupov (štúdie, monografie, katalógy), ako aj aktívnou účasťou na domácich i zahraničných konferenciách (prednášky a pod.);
  • byť zodpovedným riešiteľom a vedúcim grantovej úlohy.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 3. stupňa (Phd.) študijného odboru Archeológia ovláda:

  • zásady vedeckej práce s väzbami na prax ochrany kultúrneho dedičstva;
  • vedecké formulovanie problémov;
  • právne a etické aspekty interpretácie vývoja ľudskej civilizácie a dejín;
  • najnovšie formy využitia vedy pre prax a jej prezentáciu.