Pre študentov

Harmonogram akademického roka

Všetky informácie týkajúce sa dátumu zápisu do štúdia, harmonogramu vyučovania a skúškového obdobia nájdete na tomto odkaze.

Pre začínajúce študentky a študentov je k dispozícii Príručka pre prváčky a prvákov. Pomôže Vám zorientovať sa v základných pojmoch (študijný program, študijný plán, hodnotenie predmetov, informačné listy predmetov, poplatky za štúdium...) 

Študijný poriadok

Študijný poriadok (VP č. 5/2020, účinný od 1. 9. 2020) 

Dištančná výučba

Pokyny a usmernenia k dištančnej výučbe nájdete tu.

Študijné plány v aktuálnom akademickom roku (AR 2020/2021)

Doktorandské štúdium


Školné a poplatky za štúdium - Bc. a Mgr. štúdium, PhD. štúdium

Zápis na štúdium - Bc. a Mgr. štúdium, PhD. štúdium

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Štipendiá

Všetky informácie týkajúce sa vysokoškolského štúdia nájdete na tomto odkaze.