Bakalárske štúdium (Bc.)

Informácie o štúdiu

Študijný program: archeológia

Študijný odbor: historické vedy

Stupeň štúdia: bakalársky

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

Uplatnenie absolventov odboru archeológia na pracovnom trhu

Absolventi 1. stupňa odboru Archeológia sú predurčení nájsť uplatnenie ako odborní pracovníci v múzeách (lektori, kurátori zbierok), ako členovia výskumných tímov (v pozícii technikov, dokumentátorov) vedeckovýskumných pracovísk SAV, pamiatkových úradov a pracovísk (štátnych aj súkromných) oprávnených vykonávať základný terénny výskum vedených absolventmi druhého (Mgr.) a tretieho stupňa (PhD.) vysokoškolského vzdelania. Zamestnanie môžu taktiež nájsť v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, na pozíciách, kde sa nepožaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Okrem vedomostí naviazaných na vlastný odbor, absolventi 1. stupňa (Bc.) odboru Archeológia disponujú solídnou jazykovou vybavenosťou a skúsenosťami s prácou v kolektíve (odborná prax v teréne). Tieto môžu výhodne uplatniť vo viacerých oblastiach celospoločenskej praxe (napríklad v oblasti turizmu a cestovného ruchu, hoteliérstva, logistiky). Doterajšie skúsenosti z výučby však napriek tomu ukazujú, že výrazná väčšina (nad 80%) bakalárov pokračuje v štúdiu na našej a ďalších fakultách (predovšetkým v Českej republike) na magisterskom štúdiu toho istého zamerania.

Charakteristika predmetov študijného plánu

Bakalársky študijný program svojou štruktúrou napĺňa opis študijného odboru 2.1.25 Archeológia tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa bakalárskeho stupňa tohto odboru. Jednotlivé predmety študijného plánu sú štruktúrované tak, aby absolvent disponoval tak teoretickými a metodologickými poznatkami, ako aj praktickými zručnosťami, poskytujúcimi dostatočný základ pre vlastnú bádateľskú činnosť. Povinné predmety bakalárskeho študijného programu reflektujú nosné témy jadra znalostí študijného odboru. Teoretické poznatky sú sústredené do kurzov, ktoré približujú kultúrny vývoj s ťažiskom na územie Slovenska v jeho jednotlivých predhistorických a historických epochách (Paleolit, Neolit, Eneolit, Doba bronzová, Doba halštatská, Doba laténska, Slovensko v dobe rímskej, Prví Slovania na území Slovenska a Avari, Veľká Morava, Stredoveká a postmedieválna archeológia, Stredoveká archeológia všedného dňa).

Okrem teoretických znalostí absolvent študijného programu primerane ovláda základné postupy vedeckej práce. Tieto si má možnosť osvojiť absolvovaním viacerých predmetov poskytujúcich úvod do štúdia vlastného vedného odboru (Úvod do archeológie, Proseminár z praveku, Proseminár zo stredoveku, Úvod do včasno a vrcholnostredovekej archeológie). V rámci týchto predmetov získava taktiež pojmový aparát a prvé skúsenosti z prezentovania výsledkov vedeckého bádania. Tvorivú aplikáciu teoretických východísk poslucháč postupne realizuje v predmetoch: Seminár z neolitu, Seminár z eneolitu, Seminár z doby bronzovej, Seminár z doby halštatskej a laténskej, Seminár z doby rímskej, Seminár zo slovanskej archeológie a Seminár zo stredovekej archeológie.

V rámci ďalších tém jadra znalostí študijného odboru študent získava vedomosti prekračujúce hranice archeológie orientovanej na časť artefaktuálnej zložky archeologického prameňa (Prírodné vedy v archeológii), oboznámi sa s teoretickými a praktickými možnosťami prezentácie archeologických nálezov (Ochrana a prezentácia archeologických pamiatok).

Vedomosti a zručnosti, ktoré spoluvytvárajú predpoklady pre zvládnutie pracovných úloh základného výskumu študenti nadobudnú absolvovaním predmetov Metódy terénneho výskumu 1 a Metódy terénneho výskumu 2. V aplikatívnej rovine sú tieto témy realizované prostredníctvom štvortýždňových odborných praxí (Odborná prax 1, Odborná prax 2). V rámci troch blokov povinne voliteľných predmetov sa ponúkajú kurzy, ktorých cieľom je posilnenie jazykovej vybavenosti a rozšírenie spektra vedomostí a zručností budúceho archeológa. Je tu vytvorený priestor aj pre kurzy, ktoré si študenti volia z celofakultnej ponuky, a sú súčasťou príbuzných vedných odborov.

Študijný plán

Profil absolventa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolventi 1. stupňa (Bc.) študijného odboru archeológia nadobudnú teoretické a praktické znalosti základného terénneho výskumu prostredníctvom výučby v základných kurzoch a účasťou na povinnej odbornej praxi. Oboznámia sa s platnými právnymi normami, ktoré určujú legislatívne prípravu a realizáciu základného terénneho výskumu a garantujú ochranu národného kultúrneho dedičstva. Zvládnu základné postupy a zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu. Nadobudnú profesionálne vedomie pre zachovávanie právnych noriem a etického "kódexu".

Sú zorientovaní v nadväzovaní spolupráce s pracoviskami oprávnenými vykonávať základný terénny výskum a inštitúciami spravujúcimi nálezové fondy. Získajú vedomosti o aplikácii interdisciplinárnej spolupráce (geológia, geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, geografia, história, muzeológia, etnológia, pomocné vedy historické, dejiny umenia atď.) a zvládnu základy aplikácie moderných počítačových metód. Pri práci s materiálom sú zorientovaní v jeho základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a majú potrebný prehľad v základnej literatúre. Výsledky základného výskumu a nálezový fond sú spôsobilí publikovať analytickou formou.

Absolventi 1. stupňa (Bc.) študijného odboru Archeológia majú uplatnenie v múzeách, ako členovia výskumných tímov vedeckovýskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum s pracovným tímom vedeným Mgr., v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, kde sa nepožaduje VŠ vzdelanie.

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného odboru Archeológia:

 • disponuje vedomosťami o kultúrnom vývoji a osídlení územia Slovenska od staršej doby kamennej po počiatky novoveku;
 • ovláda základnú interpretáciu trojrozmerného materiálu a nálezovej situácie s náležitým chronologickým a kultúrnym zaradením;
 • má prehľad v základnej vedeckej literatúre a ovláda základy a etiku citácie prameňov;
 • má prehľad o interdisciplinárnom prepojení archeológie;
 • pozná základné legislatívne normy ochrany pamiatkového fondu.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného odboru Archeológia dokáže:

 • organizovať muzeálne spracovanie archeologických nálezov a viesť evidenciu deponovaného archeologického nálezového fondu;
 • vykonávať dokumentáciu nálezovej situácie formou základného geodetického zamerania, kreslenia, fotografie a opisu;
 • vykonávať prvostupňovú dokumentáciu a vyhodnotenie nálezového fondu;
 • publikovať prehľad výsledkov základného výskumu formou správ v odborných periodikách.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného odboru Archeológia dokáže:

 • v pracovnom tíme organizovať práce základného terénneho výskumu;
 • uzatvárať pracovné zmluvy a dodržiavať predpisy bezpečnosti práce;
 • prezentovať výsledky základného výskumu formou prednášok a príležitostných výstav;
 • aplikovať moderné počítačové metódy.