Pre uchádzačov

Bakalárske štúdium (1. stupeň)

Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky zo všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium.

  • Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania nájdete na tomto odkaze.

Termín podania prihlášky: do 28.2.2019

Termín konania prijímacích skúšok: 1.5.2019

Magisterské štúdium (2. stupeň)

Uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za abslovované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterská študijný program.

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania nájdete na tomto odkaze.

Doktorandské štúdium (3. stupeň)

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme a v externej forme štúdia. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium.

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Uskutočňuje sa na fakulte, alebo sa na jeho uskutočňovaní podieľa externá vzdelávacia inštitúcia, s ktorou má UK alebo fakulta uzavretú rámcovú dohodu o doktorandskom štúdiu a s ktorou uzatvorí individuálnu dohodu pre každého doktoranda, v ktorej sa riešia otázky spojené s pôsobením doktoranda v externej vzdelávacej inštitúcii, vrátane úhrady nákladov externej vzdelávacej inštitúcie.

Všetky informácie o doktorandskom štúdiu nájdete na tomto odkaze.

K prihláške pre doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

  • vlastnoručne podpísaný životopis;
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddelenia;
  • vlastnoručne podpísaný súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností;
  • projekt dizertačnej práce, ktorý musí obsahovať stručný opis tematického zamerania dizertačnej práce so stanovením predmetu výskumu, metodologických východísk a postupov, ciele výskumu a zoznam literatúry s titulmi, ktoré uchádzač pokladá z hľadiska témy za kľúčové. Celkový rozsah projektu dizertačnej práce by nemal prekročiť 10 strán textu.

Doručením písomnej prihlášky uchádzača na fakultu a riadnym vyplnením a podaním elektronickej prihlášky prostredníctvom systému AIS sa preňho začína prijímacie konanie.