Sekcia archeológie

Študijný program archeológia (1. stupeň Bc.) pripraví poslucháčov na prácu s hnuteľnými a nehnuteľnými archeologickými nálezmi či pozostatkami ľudskej činnosti v najširšom zmysle slova. Základné kurzy výučby sú zamerané predovšetkým na praveké, protohistorické, stredoveké a včasnonovoveké reálie Slovenska, resp. strednej Európy. Študenti získajú aj vedomosti o možnostiach interdisciplinárnej spolupráce v oblasti humanitných a prírodných vied, zvládnu základy aplikácie moderných počítačových metód. Pri práci s nálezmi budú zorientovaní v ich základnej chronologickej a kultúrnej klasifikácii, budú mať potrebný prehľad v základnej literatúre. Osobitná dôležitosť pripadá odbornej praxi organizovanej pracovníkmi katedry, prípadne odborníkmi z iných inštitúcií a taktiež, odborným exkurziám. Súčasťou výučby je aj jazyková príprava. Absolvovanie štúdia si vyžaduje znalosť slovenského a anglického jazyka.

Obsah študijného programu archeológia (2. stupeň Mgr.) je postavený na kombinácii dvoch základných prístupov: chronologického a tematického. Povinné kurzy odzrkadľujú nosné témy archeológie praveku, protohistórie, stredoveku a včasného novoveku nielen v európskom kontexte, teóriu a metodológiu archeológie, prírodné vedy v archeológii. Študenti budú ovládať špecifiká vývinu jednotlivých regiónov Európy, orientovať sa v otázkach ťažiskových kultúrnych fenoménov. Voliteľné kurzy vytvárajú príležitosť pre výraznejšiu individuálnu profiláciu. Neoddeliteľnou súčasťou výučby je odborná prax, ktorá sa realizuje v teréne buď na odkryvoch uskutočňovaných pre vedecko-dokumentačné účely, alebo na záchranných výskumoch. Absolvovanie štúdia si vyžaduje znalosť slovenského a anglického jazyka.