Rigorózne konanie (PhDr.)

Prihláška na rigorózne konanie

Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je možné po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Návrh témy rigoróznej práce je potrebné si dohodnúť s predsedom rigoróznej komisie v skončenom (alebo v príbuznom) odbore na príslušnej katedre. Prihlášku s prílohami eviduje podateľňa FiF UK a podať si ju môžete kedykoľvek.

  • Všetky informácie o rigoróznom konaní vrátane prihlášok a potrebných tlačív nájdete na tomto odkaze.