Štúdium

Katedra archívnictva a PVH poskytuje v súčasnosti vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia. V trojročnom bakalárskom programe archívnictvo, v dvojročnom magisterskom programe archívnictvo a v štvorročnom doktorandskom programe pomocné vedy historické.

Od akademického roka 2022/2023 je tu nový študijný program Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (Bc. a Mgr. - stupeň).

Naše štúdium je previazané s praxou (počas celého štúdia takmer semester praxe v archívoch alebo podobných pamäťových inštitúciách).