Aktuality

18.01.2023 :: Deň otvorených dverí na FiF UK a na KAM FiF UK

18.04.2022 :: Letný termín štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo v akademickom roku 2021/2022 - informácia

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

letný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2021/2022 sa v študijnom programe archívnictvo uskutoční v predbežnom termíne

streda 8. júna 2022 so začiatkom o 09:00 hod. v posluchárni S 427.

Bližšie informácie zverejníme po uzávierke prihlášok na štátne skúšky.

13.04.2022 :: ŠVOK 2022 v sekcií archívnictvo a muzeológia - pozvánka

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v tomto akademickom roku 2021/2022 sa uskutoční fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie v novej (spojenej) sekcií Archívnictvo a muzeológia, na ktoré Vás týmto srdečne pozývame.

So svojimi prácami sa prihlásili celkovo piati študenti:

 1. Peter Kašiak (1moHI). Dunajská hranica Bratislavskej stolice a neskôr Československa s Dolným Rakúskom - analýza vybraných kartografických prameňov k jej dejinám do jej korekcie v r. 1920-23, konzultant práce: Mgr. Ján Valo, PhD.
 2. Peter Sater (3boAI). Lazar Aponi vo svetle diplomatických, epigrafických a sfragistických prameňov, konzultant práce: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
 3. Adam Gregor (3boAI). Staré mapy a plány Bratislavy a jeho okolia z obdobia 17. až 19. storočia, konzultant práce: Mgr. Ján Valo, PhD.
 4. Pavol Ilčák (3boMU). Návrh turistického chodníka po tatranských vilách, konzultant práce: doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
 5. Kamil Bazelides (3boAI). Interaktívne webové mapy vývoja mesta Bratislava ako príklad praktického využitia Digital Humanities v historickej topografii, konzultant práce: prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

Rokovanie sekcie sa uskutoční v stredu 27. apríla 2022 so začiatkom o 09:00 hod. prezenčne v posluchárni S 427 v Historickej budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu účasť.

05.12.2021 :: Prezentácia novej knihy Balázsa Csibu

Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenským národným archívom


9. decembra 2021 (štvrtok) o 16:30 hod.


prostredníctvom MS Teams


pozýva na online-prezentáciu novej knihy


Balázs Csiba


Autentický protokol Bratislavskej kapituly II (1504 – 1513)

Na prezentáciu Vás srdečne pozývame prostredníctvom ODKAZU

17.09.2021 :: Výučba v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 – predmety realizované dištančným spôsobom

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Všetky predmety okrem dole uvedených budú realizované (vyučované) prezenčným spôsobom a to dovtedy, pokiaľ nenastanú dôvody podľa ustanovení Čl. 1 ods. (2) opatrenia.

Predmety, ktoré budú realizované (vyučované) dištančným spôsobom:

Prvý rok Bc. stupňa štúdia

·         Dejiny staroveku (A-boHI-003/20)

·         Úvod do štúdia histórie (A-buHI-002/15)

Druhý rok Bc. stupňa štúdia

·         Slovenské dejiny 1526 – 1780 (A-buHI-007/15)

Tretí rok Bc. stupňa štúdia

·         Všeobecné dejiny 2 (A-buHI-006/15)

·         Slovenské dejiny 20. storočia (A-buHI-011/15)

·         Všeobecné dejiny 4 (A-buHI-010/15)

V prípade ďalších otázok sa s dôverou obracajte na študijného poradcu katedry.

05.08.2021 :: Jesenný termín štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo v akademickom roku 2020/2021 - pozvánka

streda 25.08.2021 od 09:00 hod.

.:: VIAC INFO ::.

19.05.2021 :: Letný termín štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo v akademickom roku 2020/2021 - pozvánka

štvrtok 24.06.2021 od 09:00 hod.

.:: VIAC INFO ::.

25.04.2021 :: ŠVOK 2021 - pozvánka

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na fakultné kolo (rokovanie sekcie) študentskej vedeckej a odbornej konferencie v sekcií archívnictvo, ktoré sa v akademickom roku 2020/2021 uskutoční vo štvrtok 29. apríla 2021 so začiatkom o 13:00 hod.

V rámci rokovania sekcie sa predstavia traja študenti s troma prácami:

Miroslav Baranek (2moAI)

V službách kniežaťa mikuláša II. esterházyho – archontológia zemepanských úradníkov panstiev bytča a strečno na sklonku feudalizmu (1794 – 1833)

Adam Gregor (3boAI)

REGISTRATÚRNY PORIADOK PRE OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ BASTELMODEL S. R. O.

Peter Sater (2boAI)

Známe-neznáme skutočnosti zo života Henricha Apponyiho

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pripojiť sa do príslušného tímu v aplikácií MS Teams môžete po vložení nasledujúceho kódu (platí pre študentov FiF UK):

ncyyqqt

alebo pomocou nasledujúceho odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19 %3ad842bfa55a4a4f31af63e0b97dcf5774%40thread.tacv2/1618589406825?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%225146bd38-114d-4fab-8352-de0a699c27aa%22%7d

05.01.2021 :: Zimný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe archívnictvo

Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK oznamuje končiacim študentom archívnictva, že štátne skúšky v zimnom termíne akademického roka 2020/2021 sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v stredu 27.01.2021 so začiatkom o 09:00 hod. 

Štátne skúšky sa uskutočnia dištančnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.

 

 

08.07.2020 :: Jesenný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020 - archívnictvo - oznámenie

Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK oznamuje končiacim študentom archívnictva, že štátne skúšky v jesennom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v stredu 26.08.2020 so začiatkom o 09:00 hod.

Miesto a forma štátnej skúšky bude včas oznámená a to v závislosti na aktuálnej epidemiologickej situácií.

07.02.2020 :: ŠVOK 2020 v sekcií archívnictvo

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

Katedra archívnictva a PVH FiF UK aj v tomto akademickom roku vyhlasuje fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) v sekcií archívnictvo.

 

Rokovanie sekcie (prezentácia prác) sa predbežne uskutoční v stredu 29. apríla 2020 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod.  Presný termín samozrejme ešte upresníme. 

Záujemcovia o aktívnu účasť nech kontaktujú študijného poradcu katedry Jána Vala, ktorý Vám ochotne poskytne ďalšie informácie.

 

 

 

14.01.2020 :: Deň otvorených dverí na katedre

Deň otvorených dverí na na Katedre archívnictva a pomocných vied historických  FiF UK, Šafárikovo nám. 6 v Bratislave v posluchárni S 427.

sobota 25. januára 2020 v čase 11:0014:00 hod.

 

 

19.12.2019 :: Zmena poštovej adresy katedry – informácia

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. januára 2020 dôjde k zmene poštovej adresy našej fakulty ako aj našej katedry. 

 

          Nová poštová adresa je nasledovná:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra archívnictva a pomocných vied historických

Gondova ul. č. 2

SK – 811 02  Bratislava 1

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

S pozdravom

 Mgr. Ján Valo, PhD.

  tajomník katedry

17.10.2019 :: Konkurz v rámci dodatočnej výzvy ERASMUS+ 2019/2020 na letný semester – výzva na prihlásenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

aj v tomto akademickom roku sa budú konať v rámci dodatočnej výzvy konkurzy na študentské mobilitné pobyty ERASMUS+ pre letný semester akademického roka 2019/2020. Naša katedra má v súčasnosti uzatvorené medziinštitucionálne dohody ERASMUS+ s Univerzitou Hradec Králové, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravskou univerzitou v Ostravě pre archívne štúdiá. Na tieto univerzity je možné vycestovať v rámci uvedenej dodatočnej výzvy. 

 

V prípade Vášho záujmu o študijný pobyt ERASMUS+ je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 25.10.2019 na konkurz.

 

Bližšie podrobné informácie o spôsobe prihlásenia nájdete na webovom sídle Referátu medzinárodných vzťahov Filozofickej fakulty UK (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/dodatocna-vyzva-erasmus-mobilita/ ) .

12.06.2019 :: Jesenný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 - archívnictvo - oznámenie

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v jesennom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne v pondelok a utorok 26.08.2019 a 27.08.2019 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod. Prihlásení študenti budú na štátnu skúšku písomne pozvaní po uzávierke prihlášok.


Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 15. júla 2019.

Témy záverečných prác na akademický rok 2019/2020 – zverejnenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK zverejňuje témy bakalárskychdiplomových prác na akademický rok 2019/2020.  

Témy bakalárskych a diplomových prác pre budúci akademický rok 2019/2020

V zásade si študent môže vybrať aj vlastnú tému a k nej si vybrať vedúceho záverečnej práce a tému prípadne upraviť po dohode s ním. Nižšie sú témy, ktoré vedúci záverečných prác ponúkajú:

 

doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

Bakalárske práce:

·         Erby na nehnuteľných pamiatkach v okrese X. Y.

·         Genealógia šľachtického/meštianskeho rodu X. Y.

·         Znak Uhorska na nehnuteľných pamiatkach na území dnešného Slovenska

 

Diplomové práce:

·         Dejiny feudálneho panstva X. Y. + archontológia zemepanských úradníkov

·         Sfragisticko-heraldická analýza osobnej/úradnej korešpondencie z 17./18. storočia

·         Umelci baroka v uhorských mestách z pohľadu genealógie

 

+ aj vlastná téma študenta podľa dohody s vedúcim záverečnej práce.

 

 

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

 

Bakalárske práce:

 • Formálny a obsahový rozbor pozemkových kníh (liber fundi) Trnavy z 18. storočia
 • Formálny a obsahový rozbor pozemkových kníh vinohradov (registra promontorii) Trnavy zo 16. storočia
 • Počtové knihy richtára a mestečka Leopoldov z 18. – 19. storočia

 

Diplomové práce

 • Rozbor osobného fondu z vybraného špecializovaného archívu
 • Diplomatická kategória list a jeho premeny v 16. – 17. storočí
 • Diplomatická a obsahová analýza vybraného magistrátneho protokolu Trnavy zo 16. storočia

 

+ aj vlastná téma študenta podľa dohody s vedúcim záverečnej práce.

 

 

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

 

 • Vznik a vývoj samosprávy N* stolice na Slovensku vo zvolenom časovom období.
 • Vznik a vývoj samosprávy N* mesta (miest) na Slovensku vo zvolenom časovom období.
 • Správa a samospráva N* obce (obcí) na Slovensku vo zvolenom časovom období.
 • Župné zriadenie na Slovensku v rokoch 1920 – 1928.
 • Župné zriadenie na Slovensku v rokoch 1940 – 1945.
 • Krajinská správa na Slovensku v rokoch 1928 – 1938.
 • Krajská správa na Slovensku v rokoch 1948 – 1990.
 • Reformy verejnej správy na Slovensku v 20. stor.
 • Vojenská správa na Slovensku.*
 • Zemepanská správa na Slovensku.*

* – konkretizácia podľa dohody diplomanta s vedúcim záverečnej práce.

 

+ aj vlastná téma študenta podľa dohody s vedúcim záverečnej práce.

 

doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

 

Rámcové okruhy (v rámci nich si možno vybrať vlastnú tému):

písomná kultúra v stredoveku, vzdelanosť, stredoveká a ranonovoveká paleografia, epigrafia a historické nápisy zo Slovenska do roku 1800, dejiny Bratislavy v stredoveku...

 

Konkrétne témy pre študentov archívnictva (prípadne iných príbuzných programov):

·         Katalóg a analýza historických nápisov z vybraného územia (do 1526 / do 1650 / do 1800)

Bc: malý región (napr. okres)

Mgr: väčší región (napr. 2-3 okresy)

Zdroj: databáza, ktorá vzniká na KAPVH + terénny výskum

·         Vývoj písma na vybraných epigrafických nosičoch (nástenné maľby / oltárne maľby / zvony+krstiteľnice, historický nábytok ...).

Bc: téma podľa dohody (menší rozsah)

Mgr: téma podľa dohody (väčší rozsah)

Zdroj: databáza, ktorá vzniká na KAPVH + sekundárna literatúra (najmä umenovedné katalógy) + v menšej miere aj terénny výskum

·         Historická topografia jadra mesta Bratislavy

Bc.: v 19. / 1. pol. 20. stor.,

Mgr. v starších obdobiach

Zdroj: knihy adresárov (Adressbücher a Wegweiser) a knihy prijatých mešťanov

·         Pamiatková topografia vybranej časti Bratislavy s využitím vizuálnych historických prameňov (fotografie a pohľadnice)

Bc: menšia lokalita do 1945

Mgr: vývoj viacerých lokalít (resp. jednej až do mladšieho obdobia)

Zdroj: publikované a najmä nepublikované obrazové pramene (časť dá k dispozícii školiteľ; podmienka – aspoň základy nemčiny a/alebo maďarčiny)

·         Dejiny zaniknutých obcí v bezprostrednom okolí starej Bratislavy (Szeplak, Plumnou, Seelendorf, Neudorf...) v zrkadle stredovekých diplomatických písomností

Bc: Dejiny 1 vybranej lokality do 1526 (resp. do konca osídlenia)

Mgr: Dejiny viacerých lokalít a ich interakcie do 1526

Zdroj: Publikované a nepublikované listiny (už aj pre Bc.) (podmienka – aspoň priemerná znalosť latinčiny a nemčiny)

·         Stredoveká bratislavská mestská rada (rekonštrukcia štruktúry prostredníctvom mestských diplomatických písomností)

Len pre Mgr.

Zdroj: nepublikované listiny z AMB a www.monasterium.net (podmienka – základná znalosť latinčiny a dobrá znalosť nemčiny).

 

 

Mgr. Ján Valo, PhD.

Bakalárske práce:

·         Populačný vývoj vybranej lokality na základe analýzy matrík

·         Historická topografia vybranej lokality

·         Spracovanie a rozbor vybraného archívneho fondu - menší osobný fond

 • + Prípadne vlastná téma študenta podľa dohody so školiteľom.

 

 

Diplomové:

·         Staré mapy a plány vybraného regiónu - analýza a katalóg

·         Problematika elektronického výkonu správy versus správa registratúry

·         Spracovanie a rozbor vybraného archívneho fondu - väčší osobný alebo iný fond

 • + Prípadne vlastná téma študenta podľa dohody s vedúcim záverečnej práce.

 

 

 

17.04.2019 :: ŠVOK 2019 v sekcií archívnictvo

09.04.2019 :: Letný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 - archívnictvo - oznámenie

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v letnom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne v utorok a stredu 04.06.2019 a 05.06.2019 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod. Prihlásení študenti budú na štátnu skúšku pozvaní po uzávierke prihlášok.


Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 23. apríla 2019.

08.03.2019 :: ŠVOK 2019 v sekcií archívnictvo – výzva na prihlásenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 Katedra archívnictva a PVH aj v tomto akademickom roku vyhlasuje fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) v sekcií archívnictvo.

 Rokovanie sekcie (prezentácia prác) sa uskutoční v stredu 24. apríla 2019 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod.  

 Na ŠVOK je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom riadne vyplnenej prihlášky, ktorej formulár nájdete na webovom sídle katedry na adrese: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archivnictva-a-pomocnych-vied-historickych/studium/svok/ a to najneskôr do 27. marca 2019. Na tejto stránke nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

 

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne tajomník katedry.

 

          

19.02.2019 :: Prihlasovanie sa na ERASMUS+ mobility


Oddelenie medzinárodných vzťahov UK pripomína, že do 28.02.2019 je otvorené prihlasovanie na mobilitu Erasmus+ a tiež stáž Erasmus+.

 

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium.

 

Ak stále váhate, či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzs@fphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č.dverí 138).


Všetky informácie sú zverejnené na web stránke fakulty.

10.10.2018 :: Nové logo hokejovej reprezentácie Slovenska na reprezentačných dresoch – vyhlásenie

Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so znepokojením sleduje pokus o náhradu ústavou a osobitným zákonom určeného znaku Slovenskej republiky na dresoch našej štátnej hokejovej reprezentácie. Napriek všetkým „vysvetľujúcim“ komentárom ide totiž v skutočnosti o logo, ktoré z odborného heraldického hľadiska nemožno charakterizovať inak ako deformáciu oficiálneho štátneho znaku, čo považujeme za neprípustné. Sme toho názoru, že v prípade vizuálnej prezentácie štátu, aká je povinná aj pre štátnu hokejovú reprezentáciu, by sa mala dôsledne a výlučne používať korektná podoba štátneho znaku.


Ďalej upozorňujeme, že v prípade návrhu na umiestnenie miniatúry slovenskej štátnej vlajky na zadnej strane dresu hokejových reprezentantov ide fakticky o jej dehonestáciu.


Veríme, že zodpovedné orgány Slovenskej republiky a ich predstavitelia podniknú účinné kroky, ktorými zabránia deformovaniu nášho štátneho znaku a nevhodnému umiestňovaniu štátnej vlajky na dresoch štátnej hokejovej reprezentácie Slovenska.


Záverom by sme chceli zdôrazniť, že naše stanovisko vychádza výlučne zo všeobecne platných zásad a tradícií heraldickej vedy. Slovenský zväz ľadového hokeja mal a má svoje kvalitné logo, ktoré spĺňa všetky predpoklady na to, aby ho používal aj naďalej. Navrhovaný novotvar pre štátnu hokejovú reprezentáciu má však evidentne heraldickú podobu vychádzajúcu zo štátneho znaku, ktorý však takýmto spôsobom nie je možné nahradiť.


V Bratislave 10. októbra 2018


Členovia Katedry archívnictva a
pomocných vied historických
FiF UK v Bratislave

13.09.2018 :: Putovná výstava: 100 rokov symbolov českej štátnosti

Výstava na 13 posteroch prezentuje štátnu symboliku nielen Česka, ale aj Československa a Slovenska. Prináša zaujímavé informácie napríklad o vzniku vlajky Československa, lipe ako národnom symbole či o príchode prvého československého prezidenta T. G. Masaryka do Prahy.

Vernisáž: pondelok 17.09.2018 od 13:00 hod. v átriu sídelnej budovy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Gondovej ulici.

Výstava potrvá do 24.09.2018.

28.06.2018 :: Jesenný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 - archívnictvo - oznámenie

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v jesennom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne v stredu a štvrtok 22.08.2018 a 23.08.2018 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod.

Prihlásení študenti budú na štátnu skúšku písomne pozvaní po uzávierke prihlášok.


Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 18. júla 2018.


S pozdravom


Mgr. Ján Valo, PhD.
tajomník katedry

20.06.2018 :: Konferencia Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov – pozvánka

Konferencia Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov

03.05.2018 :: Prednášky kolegov z UJEP Ústi nad Labem - M. Hrubá a J. Märc dňa 09.05.2018

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


aj tento rok k nám zavítajú dvaja kolegovia z blízkeho zahraničia.


Doc. Michaela Hrubá a Mgr. Josef Märc z Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.


Pre nás aj pre Vás si pripravili dve zaujímavé prednášky, ktoré sa uskutočnia v stredu 9. mája 2018 v posluchárni S 427.


Doc. M. Hrubá od 10:50 bude prezentovať svoju prednášku na tému:


Mikuláš Klaudyán 1518 (500 let od vydání první tištené mapy Čech)


Mgr. J. Märc od 12:30 bude prezentovať svoju prednášku na tému:


Reflexe první světové války v českém prostředí (Velká válka jako místo paměti a její didaktický potenciál)


Tešíme sa na Vašu účasť.

03.05.2018 :: Odborná a diplomová archívna prax v akademickom roku 2018/2019 – pokyny

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

na základe pozitívnych skúsenosti z ostatných akademických rokov si Vám dovoľujeme zaslať pokyny na systém realizácie odbornej archívnej a diplomovej praxe pre všetkých študentov archívnictva.

            Budúci študenti druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 1 v trvaní päť pracovných dní (po 6 hodín) spoločne v Slovenskom národnom archíve v termíne, ktorý bude študentom písomne oznámený po uzávierke prihlášok.

            Budúci študenti tretieho roka bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 2 v trvaní pätnásť pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia s ohľadom na ich budúce bakalárske práce.

            Budúci študenti prvého roka magisterského stupňa absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 1 v trvaní pätnásť pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia prípadne s ohľadom na ich budúce diplomové práce.

            Budúci študenti druhého roka magisterského stupňa štúdia absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 2 v trvaní dvadsať pracovných dní (po 6 hodín) a taktiež svoju Diplomovú archívnu prax v trvaní dvadsať pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia s ohľadom na ich budúce diplomové práce.

            Všetci študenti (okrem budúcich študentov druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia) sú povinní sa na svoju prax prihlásiť pomocou prihlášky, ktorá je v prílohe tohto listu, a to 10 kalendárnych dní pred začiatkom praxe, najneskôr však do 02. júla 2018. Budúci študenti druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia sa na prax prihlasujú pomocou prihlášky, ktorá je v prílohe tohto listu, a to do 18. mája 2018. Študenti, ktorí sa na prax neprihlásia nebudú môcť byť hodnotení z príslušných predmetov! Študenti nech sa dôsledne riadia podľa pokynov uvedených v prihláške.

            Termín praxe si študenti volia najmä počas mesiacov júl až september 2018, v iných mesiacoch tak aby prax neznemožňovala ich účasť na ostatnej výučbe. Študenti si primárne vyberajú archívy uvedené v zozname partnerských inštitúcií. V prípade, že majú študenti záujem absolvovať svoju prax v inom archíve, je potrebné aby túto skutočnosť včas konzultovali s tajomníkom katedry. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na tajomníka katedry.

S pozdravom


           


Mgr. Ján Valo, PhD.                                                                                                      

tajomník katedry 

Príloha:

Prihláška na prax

Zoznam partnerských inštitúcií

30.04.2018 :: Témy na doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 – pomocné vedy historické - oznámenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

Katedra archívnictva a PVH vypisuje v študijnom programe pomocné vedy historické nižšie uvedené témy pre akademický rok 2018/2019. Všetky uvedené témy sú vypísané pre dennú aj externú formu.

 

Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.

1.  Epigrafický výskum vybraného regiónu Slovenska (terénny výskum, katalóg a vedecké analýzy)

2. Vedecký katalóg stredovekých kódexových fragmentov z vybranej pamäťovej inštitúcie/lokality/regiónu

3.    Vývoj stredovekej písomnej kultúry vybraného regiónu Slovenska                                                               

 

Školiteľ: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

1.   Rody dvoranov a zemepanských úradníkov  vybraného aristokratického rodu  v 18. storočí.  Prosopograficko - genealogická analýza

2.  Heraldické pramene na nehnuteľných pamiatkach vybraného  regiónu (terénny súpis, analýza, databáza)

3.  Tváre Prešporka  1848 - 1918. Prosopografický výskum elít mesta na konci monarchie a ich stotožnenie so zachovanými dobovými portrétnymi fotografiami (budovanie databázy)

 

Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

1. Výpovedná hodnota písomnej produkcie súdnictva slobodných kráľovských miest na území vybraného regiónu Slovenska v období novoveku

2. List ako prostriedok komunikácie a informovania v každodennom živote ranonovovekého mesta

3. Porovnanie vývoja dejín archívov stolíc na území severozápadného Slovenska do roku 1848 (Liptovská, Oravská, Trenčianska a Turčianska stolica).

 

Prípadní záujemcovia z radov študentov nájdu bližšie informácie o možnosti a podmienkach podania prihlášok na Referáte vedeckého výskumu a doktorandského štúdia našej fakulty.

25.04.2018 :: Letný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 - archívnictvo - oznámenie


Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v letnom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne v stredu a štvrtok 06.06.2018 a 07.06.2018 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod. Prihlásení študenti budú na štátnu skúšku pozvaní po uzávierke prihlášok.


Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 15. mája 2018.
S pozdravom


Mgr. Ján Valo, PhD.
tajomník katedry

01.02.2018 :: ŠVOK 2018 v sekcií archívnictvo – výzva na prihlásenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Katedra archívnictva a PVH aj v tomto akademickom roku vyhlasuje fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) v sekcií archívnictvo.

Rokovanie sekcie (prezentácia prác) sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla 2018 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod.  

Na ŠVOK je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom riadne vyplnenej prihlášky, ktorej formulár nájdete na webovom sídle katedry na adrese: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archivnictva-a-pomocnych-vied-historickych/studium/svok/ a to najneskôr do 27. marca 2018. Na tejto stránke nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne tajomník katedry.

S pozdravom

Mgr. Ján Valo, PhD.

 tajomník katedry           

14.01.2018 :. Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí 2018 sa uskutoční na Katedre archívnictva a PVH ako aj na celej Filozofickej fakulte UK v sobotu 27. januára 2018 v čase od 11:00 do 14:00 v posluchárni S 427 na štvrtom poschodí historickej budovy UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave.

:::

Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK aj v tomto roku otvára pre všetkých záujemcov o štúdium svoje brány. V povestnej posluchárni S 427 na štvrtom poschodí historickej budovy UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave môžete v sobotu 27. januára 2018 v čase od 11:00 do 14:00 na vlastnej koži okúsiť dejiny v praxi – spoznať čo je archívnictvo a ako sa stať archivárom. Čakajú na vás nielen staré listiny a knihy, či iné zaujímavé artefakty, ale najmä učitelia a doktorandi katedry, ktorí sú pripravení práve pre vás odhaliť kúsok z každodennej, a rozhodne nie nudnej ale naopak často krát dobrodružnej práce archivára. Pokiaľ aj vy chcete spoznávať dejiny z prvej ruky - cez dokumenty, neváhajte a navštívte nás.

Tešíme sa práve na vás.

.::INFO O DOD FiF UK 2018::.

 

 

16.11.2017 :: Zimný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 - archívnictvo - oznámenie

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v zimnom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne v pondelok a utorok 30.01.2018 a 31.01.2018 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod. Prihlásení študenti budú na štátnu skúšku pozvaní po uzávierke prihlášok.

 

Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 22. decembra 2017.

03.11.2017 :: Dvojitý magisterský študijný program na Univerzite v Kolíne – ponuka

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


Univerzita v Kolíne nad Rýnom v spolupráci s našou Univerzitou Komenského v Bratislave umožňuje získať dvojitý diplom v rámci magisterského študijného programu „Cultural and Intellectual History between East and West”.


Bližšie informácie o tejto zaujímavej ponuke nájdete TU.


V prípade Vášho záujmu sa neváhajte obrátiť na katedrového koordinátora pre mobility doc. PhDr. Juraja Šedivého, MAS. PhD., ktorý Vám ochotne poskytne ďalšie informácie.


S pozdravom


Mgr. Ján Valo, PhD.
tajomník katedry

25.09.2017 :: Ukončenie rekonštrukcie štvrtého poschodia

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že rekonštrukcia štvrtého poschodia historickej budovy UK bola ukončená. Sekretariát katedry pracuje opäť v pôvodnej pracovni S 407 a v štandardných úradných hodinách.

15.07.2017 :: Dočasná zmena úradných hodín sekretariátu

Z dôvodu rekonštrukcie štvrtého poschodia historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave ako aj z dôvodu letného režimu sú až do odvolania zmenené úradné hodiny sekretariátu katedry nasledovne:

Pondelok až piatok od 09:00 do 10:30.

15.07.2017 :: Rekonštrukcia štvrtého poschodia historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave

Počas letných mesiacov 2017 až do odvolania prebieha rekonštrukcia štvrtého poschodia historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas tejto doby je sekretariát dočasne premiestnený do posluchárne S 424.

23.06.2017 :: Jesenný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 - archívnictvo - oznámenie

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v jesennom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne v pondelok a utorok 21.08.2017 a 22.08.2017 so začiatkom o 09:00 hod. Vzhľadom na rekonštrukciu pracovní a posluchární na štvrtom poschodí historickej budovy UK, bude miesto konania štátnych skúšok spresnené neskôr. Prihlásení študenti budú na štátnu skúšku pozvaní po uzávierke prihlášok.

 

Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 25. júla 2017.

23.06.2017 :: Konferencia Príroda a jej ochrana v priereze času – výzva na prihlásenie príspevkov

15.06.2017 :: Konferencia Mesto a jeho historická krajina - pozvánka

12.05.2017 :: Odborná stáž pre študentov na Ministerstve hospodárstva SR – ponuka na prihlásenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ponúka pre študentov archívnictva možnosť absolvovať odbornú stáž na úseku správy registratúry a správy záznamov. Stáž v trvaní minimálne 15 pracovných dní (jeden pracovný deň trvá minimálne 6 hodín) bude možné absolvovať v termíne od  15. júna 2017 do  22. decembra 2017. Požiadavky na stážistov: znalosť práce s PC – najmä práca s textovým a tabuľkovým procesorom, svedomitosť, presnosť, ochota učiť sa.   

Záujemcovia, najmä z radov študentov archívnictva, nech sa prihlásia prostredníctvom riadne vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 3. júla 2017. Na stáž je potrebné sa prihlásiť minimálne 20 dní pred jej začiatkom. Po podaní prihlášky bude nasledovať výberové konanie, o výsledku ktorého budú všetci prihlásení záujemcovia písomne informovaní.    

 

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne tajomník katedry.

 

S pozdravom

 

Mgr. Ján Valo, PhD.

 tajomník katedry

09.05.2017 :: Odborná stáž pre študentov na Ministerstve životného prostredia SR – ponuka na prihlásenie


Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ponúka pre študentov archívnictva možnosť absolvovať odbornú stáž na úseku správy registratúry a správy záznamov. Stáž v trvaní minimálne 15 pracovných dní (jeden pracovný deň trvá minimálne 6 hodín) bude možné absolvovať v termíne od 15. júna 2017 do 30. novembra 2017. Požiadavky na stážistov: znalosť práce s PC – najmä práca s textovým a tabuľkovým procesorom, svedomitosť, presnosť, ochota učiť sa.


Záujemcovia, najmä z radov študentov archívnictva, nech sa prihlásia prostredníctvom riadne vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 3. júla 2017. Na stáž je potrebné sa prihlásiť minimálne 20 dní pred jej začiatkom. Po podaní prihlášky bude nasledovať výberové konanie, o výsledku ktorého budú všetci prihlásení záujemcovia písomne informovaní.


Bližšie informácie Vám ochotne poskytne tajomník katedry.


S pozdravom


Mgr. Ján Valo, PhD.

01.05.2017 :: Prednášky docentky Středovej v rámci programu ERASMUS+

28.04.2017 :: Letný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 - archívnictvo - oznámenie

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v letnom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne v pondelok 05.06.2017 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod. Prihlásení študenti budú na štátnu skúšku pozvaní po uzávierke prihlášok.


Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 12. mája 2017.

23.04.2017 :: Fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie v sekcií archívnictvo

Fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie v sekcií archívnictvo - štvrtok 27.04.2017 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00. 

 

 

07.04.2017 :: Odovzdávanie záverečných prác v akademickom roku 2016/2017 - pokyny

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


v súvislosti s odovzdávaním Vašich záverečných prác v tomto akademickom roku – bakalárskych ako aj diplomových si Vám dovoľujeme pripomenúť niekoľko dôležitých skutočností:


Termín na odovzdanie elektronickej verzie záverečnej práce pre letný termín štátnych skúšok je 21. apríla 2017.


Termín na odovzdanie elektronickej verzie záverečnej práce pre jesenný termín štátnych skúšok je 30. júna 2017.


V prípade, že hodláte požiadať o zmenu názvu resp. zadania Vašej záverečnej práce, treba tak urobiť najneskôr 10 dní pred termínom jej odovzdania a to prostredníctvom písomnej žiadosti (tlačivo Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce).


Bližšie informácie o odovzdávaní záverečných prác nájdete na webovom sídle našej fakulty - http://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/


S pozdravom


Mgr. Ján Valo, PhD.
tajomník katedry

05.04.2017 :: Odborná a diplomová archívna prax v akademickom roku 2017/2018 – pokyny

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

na základe pozitívnych skúsenosti z tohto akademického roka si Vám dovoľujeme zaslať pokyny na systém realizácie odbornej archívnej a diplomovej praxe pre všetkých študentov archívnictva.

            Budúci študenti druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 1 v trvaní päť pracovných dní (po 6 hodín) spoločne v Slovenskom národnom archíve v termíne, ktorý bude študentom písomne oznámený po uzávierke prihlášok.

            Budúci študenti tretieho roka bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 2 v trvaní pätnásť pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia s ohľadom na ich budúce bakalárske práce.

            Budúci študenti prvého roka magisterského stupňa absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 1 v trvaní pätnásť pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia prípadne s ohľadom na ich budúce diplomové práce.

            Budúci študenti druhého roka magisterského stupňa štúdia absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 2 v trvaní dvadsať pracovných dní (po 6 hodín) a taktiež svoju Diplomovú archívnu prax v trvaní dvadsať pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia s ohľadom na ich budúce diplomové práce.

            Všetci študenti (okrem budúcich študentov druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia) sú povinní sa na svoju prax prihlásiť pomocou prihlášky, ktorá je v prílohe tohto listu, a to 10 kalendárnych dní pred začiatkom praxe, najneskôr však do 03. júla 2017. Budúci študenti druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia sa na prax prihlasujú pomocou prihlášky, ktorá je v prílohe tohto listu, a to do 28. apríla 2017. Študenti, ktorí sa na prax neprihlásia nebudú môcť byť hodnotení z príslušných predmetov! Študenti nech sa dôsledne riadia podľa pokynov uvedených v prihláške.

            Termín praxe si študenti volia najmä počas mesiacov júl až september 2017, v iných mesiacoch tak aby prax neznemožňovala ich účasť na ostatnej výučbe. Študenti si primárne vyberajú archívy uvedené v zozname partnerských inštitúcií. V prípade, že majú študenti záujem absolvovať svoju prax v inom archíve, je potrebné aby túto skutočnosť včas konzultovali s tajomníkom katedry. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na tajomníka katedry.

 S pozdravom


                             

Mgr. Ján Valo, PhD.

tajomník katedry 

 

Príloha:

Prihláška na prax

Zoznam partnerských inštitúcií

04.04.2017 :: Konferencia Mesto a jeho historická krajina - výzva na prihlásenie

28.03.2017 :: Organizácia a priebeh štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo v akademickom roku 2016/2017

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

zasielame Vám podrobné informácie k organizácií a priebehu štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo.

Štátne skúšky v bakalárskom stupni štúdia sa skladajú z predmetu Obhajoba bakalárskej práce. V rámci obhajoby budete prezentovať svoju prácu pred komisiou, následne odznejú posudky oponenta a vedúceho záverečnej práce na ktoré budete reagovať. Po tom bude nasledovať diskusia s členmi komisie a po nej kolokvium v rámci ktorého Vám budú položené dve otázky. Prvá otázka sa bude týkať prameňov a ich podrobnej charakteristiky vo vzťahu k téme bakalárskej práce, druhá otázka bude smerovaná na pomocnú vedu historickú, ktorú ste pri spracovaní Vašej práce využívali v najväčšej miere. Otázky Vám bude zadávať predseda komisie pre štátne skúšky a ich znenie sa dozviete až počas obhajoby. Výsledné hodnotenie bude pozostávať z hodnotení, ktoré navrhli oponent a vedúci práce vo svojich posudkoch, z kvality prezentácie a reakcií v diskusii a rovnako aj na základe Vašich odpovedí na obe otázky položené v kolokviu.

   Štátne skúšky v magisterskom stupni štúdia sa skladajú zo štyroch predmetov – Obhajoba diplomovej práce, Archívnictvo, Dejiny správy a Pomocné vedy historické, ktorých znenie otázok nájdete v prílohe tohto listu.

S pozdravom

Mgr. Ján Valo, PhD.

tajomník katedry

 

Príloha:

Otázky na Mgr. štátne skúšky (5 listov)

22.03.2017 :: Témy na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 – pomocné vedy historické - oznámenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

Katedra archívnictva a PVH vypisuje v študijnom programe pomocné vedy historické nižšie uvedenú tému pre akademický rok 2017/2018.

 

Téma: Kontakty a vzťahy predstaviteľov habsburskouhorskej a osmanskotureckej správy od polovice 16. do poslednej tretiny 17. storočia s prihliadnutím na územie dnešného Slovenska

 

Školiteľ: prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.  

 

Forma štúdia: denná

 

Prípadní záujemcovia z radov študentov nájdu bližšie informácie o možnosti a podmienkach podania prihlášok na Referáte vedeckého výskumu a doktorandského štúdia našej fakulty.

08.03.2017 :: ŠVOK 2017 v sekcií archívnictvo - výzva na prihlásenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Katedra archívnictva a PVH aj v tomto akademickom roku vyhlasuje fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) v sekcií archívnictvo.

Rokovanie sekcie (prezentácia prác) sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla 2017 v posluchárni S 427 so začiatkom o 09:00 hod.  

Na ŠVOK je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom riadne vyplnenej prihlášky, ktorej formulár nájdete na webovom sídle katedry na adrese: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archivnictva-a-pomocnych-vied-historickych/studium/svok/ a to najneskôr do 29. marca 2017. Na tejto stránke nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne tajomník katedry.

     

22.02.2017 :: Ponuka archívnych fondov v ÚA SAV

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


náš zmluvný partner Ústredný archív Slovenskej akadémie vied Vám ponúka nasledovné osobné archívne fondy vhodné na spracovanie ako témy Vašich záverečných prác:


 PhDr. Titus Kolník, DrSc. (fyzický rozsah cca. 1,8 bežného metra)


 prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc. (fyzický rozsah cca. 1,5 bežného metra)


V prípade záujmu sa prosím informujte u tajomníka katedry Jána Vala, ktorý Vám ochotne poskytne podrobné informácie.

20.02.2017 :: Štruktúra a mentalita stredovekej spoločnosti - začiatok výučby

Prvá prednáška doc. V. Segeša, CSc. "Štruktúra a mentalita stredovekej spoločnosti" sa bude konať dňa 7. 3. 2017 (prednášajúci je na kúpeľnom pobyte).

18.01.2017 :: Deň otvorených dverí 2017

Deň otvorených dverí na Katedre archívnictva a PVH Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Sobota 21.01.2017 v čase od 10:00 do 15:00

Poslucháreň S 427 (IV. poschodie Historickej budovy UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave)

VIAC INFO o DOD 2017 na Filozofickej fakulte UK

24.11.2016 :: Spolupráca Filozofická fakulta UK a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – ponuka vhodných archívnych fondov pre rok 2017

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

náš zmluvný partner Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a jeho archív Vám ponúka nasledovné osobné archívne fondy vhodné na spracovanie ako témy Vašich záverečných prác:

Jozef Čajka (1931 - 2004) - 1,4 bm

Ján Volko - Starohorský (1880 - 1977) - 1,4 bm

V prípade záujmu sa prosím informujte u tajomníka katedry Jána Vala, ktorý Vám ochotne poskytne podrobné informácie.

20.10.2016 :: Stáž v Ústave pamäti národa - jeseň 2016

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

partnerská inštitúcia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ústav pamäti národa ponúka opäť práve pre Vás stáž na najbližšie obdobie.

Stáž je určená nielen pre študentov archívnictva, ale aj histórie, učiteľstva dejepisu či ďalších študijných programov realizovaných na našej fakulte.

Obsahovým zameraním stáže bude organizácia pripravovaných vedeckých a odborných podujatí ÚPN, spolupráca pri tvorbe edícií dokumentov ako aj možnosť stáže v Archíve ÚPN.

V rámci stáže získate cenné a najmä praktické skúsenosti využiteľné vo vašom budúcom (profesionálnom) živote.

Neváhajte preto a prihláste sa čím skôr u tajomníka Katedry archívnictva a PVH Jána Vala prostredníctvom e-mailu. Pripravte si prosím aj svoj životopis a krátky motivačný list.

15.09.2016 :: Začiatok výučby pre vyššie ročníky archívnictva

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom tretieho roka bakalárskeho stupňa a študentom prvého roka magisterského stupňa štúdia archívnictva, že z dôvodu konania archívnej praxe sa ich výučba začína až od októbra 2016.


Od októbra 2016 sa rovnako začína aj výučba všetkých výberových predmetov, ktoré realizuje Katedra archívnictva a PVH a všetci jej vyučujúci.

 

 

06.09.2016 :: Konferencia Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku - pozvánka

PROGRAM KONFERENCIE

08:00 – 09:00 :: registrácia účastníkov a hostí

09:00 – 09:30 :: slávnostné otvorenie

Prvý blok konferencie

09:30 – 09:45 :: Marián Babirát (MV SR – Štátny archív v Bratislave)

Diplomatická produkcia rehole kapucínov na Slovensku (Bratislava, Pezinok, Holíč) do roku 1848

09:45 – 10:00 :: Katarína Kučerová Bodnárová (Slovenská národná galéria)

Novoveké spôsoby organizácie bratislavskej mestskej kancelárie a spísomňovania mestských kníh a jej hlavní protagonisti

10:00 – 10:15 :: Zuzana Nemcová (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH)

Premeny diplomatickej produkcie Bratislavskej stolice v 16. až 18. storočí

 10:15 – 10:30 :: Martina Snaková (MV SR – Štátny archív v Bratislave)

Prehľad o fungovaní účtovnej agendy na území Bratislavskej stolice v  18. storočí

 10:30 – 10:45 :: prestávka

 Druhý blok konferencie

 10:45 – 11:00 :: Milada Sekyrková (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archívního studia)

Písemnosti o studentech a pro studenty pražských univerzit (od josefinských reforem do vzniku Československa)

 11:00 – 11:15 :: Ján Valo (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH)

Pôvodný katastrálny operát na území Slovenska na príklade mesta Trnavy

 11:15 – 11:30 :: Jana Vojtíšková (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archivnictví)

Vliv kodifikace Koldínových Práv městských z roku 1579 na vedení městských úředních knih v Čechách

 11:30 – 12:30 :: obed

 Tretí blok konferencie

 12:30 – 12:45 :: Jiří Brňovják (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra historie)

Proměny českých raně novověkých nobilitačních listin

12:45 – 13:00 :: Ivana Ebelová (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archívního studia)

Commissio in rebus Judaeorum a její písemnosti

 13:00 – 13:15 :: Pavel Holub (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archívního studia)

Ve jménu hraběte Kielmansegga. Spisové přehledy jako charakteristický produkt změn v úředním jednání u správních institucí na počátku 20. Století

 13:15 – 13:30 :: Zbyněk Sviták (Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav PVH a archivnictví)

Komunikační písemnosti a její proměny v 17. a 18. století na příkladu vztahu vídeňského dvora a země (Moravy)

 13:30 – 13:45 :: prestávka

Štvrtý blok konferencie

 13:45 – 14:00 :: Miroslav Martinický (MV SR – Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči)

Archívne pomôcky Turčianskej stolice z rokov 1627-1712

 14:00 – 14:15 :: Mária Balážová (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH)

Úradná kniha Smoleníc z rokov 1747 – 1838 a jej možnosti využitia pre diplomatiku a iné PVH

 14:15 – 14:30 :: Anna Masliková (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH)

Forma a premeny diplomatickej kategórie - kongregačných protokolov Trenčianskej stolice z prvej polovice 17. storočia

 14:30 – 14:45 :: Juraj Roháč (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH)

List v každodennom živote mesta v 16. - 17. storočí

 14:45 – 15:15 :: diskusia

 15:15 :: záver

 

Informácie pre účastníkov a hostí konferencie

 

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť (z kapacitných a organizačných dôvodov) pomocou prihlášky, ktorú nájdete v prílohe a ktorú je potrebné vyplnenú zaslať elektronickou alebo klasickou poštou či osobne na adresu katedry najneskôr do 23.09.2016 (e-mail: jan.valouniba.sk / poštová adresa: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH, Gondova 2, P.O.BOX 32, SK – 814 99 Bratislava) 

Konferenčný poplatok je stanovený vo výške 10,- EUR (v rámci neho bude zabezpečené občerstvenie a obed pre prihlásených účastníkov) – v prihláške prosím vyplňte potrebné fakturačné údaje pre vystavenie fiskálneho dokladu

Účastníci konferencie s príspevkom sa už na konferenciu hlásiť pomocou prihlášky nemusia a rovnako neuhrádzajú konferenčný poplatok !

Registrácia účastníkov sa uskutoční pri vstupe do sídelnej budovy Filozofickej fakulty UK na prízemí

Konferencia sa bude konať v sále G 236 na druhom poschodí sídelnej budovy Filozofickej fakulty UK

Sídelná budova Filozofickej fakulty UK sa nachádza na Gondovej ulici číslo 2 v Bratislave (sivá budova na dunajskom nábreží) - zastávka električiek číslo 1 a 3 „Šafárikovo námestie“

V prípade ďalších otázok sa obracajte na tajomníka katedry Jána Vala (e-mail: jan.valouniba.sk)  

26.08.2016 :: Exkurzia Košice 2016

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


na základe Vášho výberu navštívime toho roku v rámci slovenskej exkurzie mesto Košice.


Exkurzia sa uskutoční v termíne 20. až 23. októbra 2016 (štvrtok až nedeľa). Náklady na exkurziu by sa mali pohybovať na úrovni od 50 do 80,- EUR/osoba - presná suma bude závisieť  najmä od zvoleného ubytovania.

V cene bude zahrnutá doprava (najmä MHD), ubytovanie, vstupné, poistenie.


V rámci tejto exkurzie navštívime miestne archívy, múzeá a iné pamiatky.


Prihlášku v prípade záujmu treba vyplnenú zaslať e-mailom najneskôr do 20.09.2016.

V prípade otázok prosím neváhajte kontaktovať tajomníka katedry Jána Vala.


 

 

16.08.2016 :: Oznam pre študentov prihlásených na štátne skúšky v jesennom termíne:

Vaše elektronické prezentácie k obhajobe záverečných prác je potrebné zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu tajomníka katedry najneskôr deň pred termínom vašej štátnej skúšky.

13.07.2016 :: Jesenný termín štátnych skúšok - oznámenie

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v jesennom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne od 22.08.2016 do 25.08.2016 v miestnosti S 427 vždy so začiatkom o 09:00 hod. Presný termín bude písomne oznámený každému prihlásenému študentovi po uzávierke prihlášok.

 

Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 25. júla 2016.

12.06.2016 :: Stáž pre študentov v Ústave pamäti národa

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

partnerská inštitúcia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ústav pamäti národa ponúka práve pre Vás ponúka stáž počas letných mesiacov.

Stáž je určená nielen pre študentov archívnictva, ale aj histórie, učiteľstva dejepisu či ďalších študijných programov realizovaných na našej fakulte. 

Obsahovým zameraním stáže bude príprava edície dokumentov a údajov pre archívny informačný systém. Je tu možnosť pracovať aj doma !

V rámci stáže získate cenné a najmä praktické skúsenosti využiteľné vo vašom budúcom (profesionálnom) živote.

Neváhajte preto a prihláste sa čím skôr u tajomníka Katedry archívnictva a PVH Jána Vala prostredníctvom e-mailu. Pripravte si prosím aj svoj životopis a krátky motivačný list. 

30.04.2016 :: Zrušené konzultačné hodiny - Juraj Roháč

Konzultačné hodiny docenta Juraja Roháča sa v pondelok 2. mája 2016 nekonajú.

29.04.2016 :: Odborná a diplomová archívna prax v akademickom roku 2016/2017 – pokyny

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

na základe pozitívnych skúsenosti z tohto akademického roka si Vám dovoľujeme zaslať pokyny na systém realizácie odbornej archívnej a diplomovej praxe pre všetkých študentov archívnictva.

            Budúci študenti druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 1 v trvaní päť pracovných dní (po 6 hodín) spoločne v Slovenskom národnom archíve v termíne, ktorý bude zverejnený po uzávierke prihlášok.

            Budúci študenti tretieho roka bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 2 v trvaní pätnásť pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom štátnom alebo verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia s ohľadom na ich budúce bakalárske práce.

            Budúci študenti prvého roka magisterského stupňa štúdia – terajší študenti tretieho roka Bc. stupňa štúdia, absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 1 v trvaní pätnásť pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom štátnom alebo verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia s ohľadom na ich budúce diplomové práce.

            Budúci študenti prvého roka magisterského stupňa štúdia – terajší študenti štvrtého roka Bc. stupňa štúdia, absolvujú svoju Odbornú archívnu prax 1 v trvaní pätnásť pracovných dní (po 6 hodín) a rovnako aj svoju Odbornú archívnu prax 2 v trvaní dvadsať pracovných dní (po 6 hodín) a taktiež svoju Diplomovú archívnu prax v trvaní dvadsať pracovných dní (po 6 hodín) vo vybranom štátnom alebo verejnom archíve a rovnako si zvolia aj termín praxe. Miesto svojej praxe si volia s ohľadom na ich budúce diplomové práce.

            Všetci študenti (okrem budúcich študentov druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia) sú povinní sa na svoju prax prihlásiť pomocou prihlášky, ktorá je v prílohe tohto listu, a to 10 kalendárnych dní pred začiatkom praxe, najneskôr však do 11. júla 2016. Budúci študenti druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia sa na prax prihlasujú pomocou prihlášky, ktorá je v prílohe tohto listu, a to do 16. mája 2016. Študenti, ktorí sa na prax neprihlásia nebudú môcť byť hodnotení z príslušných predmetov! Študenti nech sa dôsledne riadia podľa pokynov uvedených v prihláške.

            Termín praxe si študenti volia najmä počas mesiacov júl až september 2016, v iných mesiacoch tak aby prax neznemožňovala ich účasť na ostatnej výučbe.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na tajomníka katedry.

 

PRIHLÁŠKA NA PRAX

29.04.2016 :: Témy bakalárskych a diplomových prác pre budúci akademický rok 2016/2017

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK zverejňuje témy bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2016/2017.  

27.04.2016 :: Rokovanie fakultného kola ŠVOK v sekcii archívnictvo

21.04.2016 :: Informačné stretnutie o štipendijných programoch SAIA

V pondelok 25.04.2016 o 16.00 v miestnosti G 127 sa uskutoční stretnutie so zástupcami SAIA, ktorí predstavia ich štipendijné programy a podmienky účasti na nich. Tiež predstavia aktuálne novinky v programoch a ďalšie nové možnosti štúdia v zahraničí.

20.04.2016 :: Prednáška docentky Hrubej

08.04.2016 :: Organizácia a priebeh štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo v akademickom roku 2015/2016

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


zasielame Vám podrobné informácie k organizácií a priebehu štátnych skúšok v študijnom programe archívnictvo.
Štátne skúšky v bakalárskom stupni štúdia sa skladajú z predmetu Obhajoba bakalárskej práce. V rámci obhajoby budete prezentovať svoju prácu pred komisiou, následne odznejú posudky oponenta a vedúceho záverečnej práce na ktoré budete reagovať. Po tom bude nasledovať diskusia s členmi komisie a po nej kolokvium v rámci ktorého Vám budú položené dve otázky. Prvá otázka sa bude týkať prameňov a ich podrobnej charakteristiky vo vzťahu k téme bakalárskej práce, druhá otázka bude smerovaná na pomocnú vedu historickú, ktorú ste pri spracovaní Vašej práce využívali v najväčšej miere. Otázky Vám bude zadávať predseda komisie pre štátne skúšky a ich znenie sa dozviete až počas obhajoby. Výsledné hodnotenie bude pozostávať z hodnotení, ktoré navrhli oponent a vedúci práce vo svojich posudkoch, z kvality prezentácie a reakcií v diskusii a rovnako aj na základe Vašich odpovedí na obe otázky položené v kolokviu.


Štátne skúšky v magisterskom stupni štúdia sa skladajú zo štyroch predmetov, ktorých znenie otázok nájdete TU.

06.04.2016 :: Letný termín štátnych skúšok archívnictvo - oznámenie

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v letnom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v rámcovom termíne od 30.05.2016 do 03.06.2016 v miestnosti S 427 vždy so začiatkom o 09:00 hod. Presný harmonogram bude zverejnený po uzávierke prihlášok.

Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 5. mája 2016.

05.04.2016 :: Dĺžka letného semestra akademického roka 2015/2016 pre končiacich študentov bakalárskeho stupňa štúdia – usmernenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


na základe Vašich dožiadaní ohľadne dĺžky letného semestra akademického roka 2015/2016, termínov hodnotenia a všetkých náležitostí na jeho úspešné absolvovanie sme písomne oslovili Študijné oddelenie
Filozofickej fakulty UK.


Na základe informácii od prodekana pre bakalárske a magisterské štúdium doc. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD. Vám zasielame podrobné informácie ohľadne dĺžky semestra a všetkých náležitostí ohľadne jeho riadneho ukončenia a spôsobu prihlasovania sa na štátne skúšky v letnom termíne.


 Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia na rozdiel od končiacich študentov magisterského stupňa štúdia letný semester nemajú skrátený – Váš zápočtový týždeň pre uzavretie priebežného hodnotenia je teda štandardne od 09.05.2016 do 13.05.2016 – pokiaľ vyučujúci nestanovil skorší termín hodnotenia. Odporúčame Vám aby ste si predmety a ich hodnotenia uzavreli čím skôr, teda už pred zápočtovým týždňom.


 Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho stupňa by nemali mať v letnom semestri predmety ukončené skúškou – vo Vašom prípade si dohodnite spôsob a termíny hodnotenia pri predmete Slovenské dejiny 1780 – 1918.


 Na štátnu skúšku v letnom termíne sa môžu študenti prihlasovať aj pred splnením všetkých podmienok na jej absolvovanie – teda ešte pred uzatvorením hodnotení predmetov. O presných termínoch štátnych skúšok v letnom termíne Vás budeme písomne informovať.


S pozdravom


Mgr. Ján Valo, PhD.
tajomník katedry

23.03.2016 :: Konferencia Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku - výzva

23.03.2016 :: ERASMUS+ mobility študentov - výzva na prekladanie návrhov

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
naša katedra má aktuálne uzatvorené medziinštitucionálne zmluvy v rámci mobilít ERASMUS+ na študijné pobyty s Univerzitou Hradec Králové a Masarykovou univerzitou
v Brne.

Keďže našou snahou je aj to, aby sa študenti čo najviac podieľali na svojom vzdelávaní a osobnom raste, obraciame sa práve na Vás s výzvou na prekladanie návrhov na uzatvorenie spolupráce – nových medziinštitucionálnych zmlúv v rámci mobilít ERASMUS+ na študijné pobyty.

Svoje písomné návrhy prekladajte prostredníctvom elektronickej pošty na adresu jan.valo@uniba.sk alebo v listinnej forme na adresu katedry (poštou alebo prostredníctvom podateľne fakulty) – uveďte prosím všetky svoje kontaktné údaje, presný názov zahraničnej vysokej školy resp. fakulty a Vaše krátke osobné zdôvodnenie, prečo by ste mali záujem aby naša katedra spoluprácu s danou školou uzatvorila. Termín na zasielanie Vašich návrhov je najneskôr do 15.04.2016.

01.03.2016 :: Témy na doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


Katedra archívnictva a PVH vypisuje v študijnom programe pomocné vedy historické nižšie uvedenú tému pre akademický rok 2016/2017.


Téma: Výpovedná hodnota písomnej produkcie súdnictva slobodných kráľovských miest na území západného Slovenska v období novoveku


Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.


Forma štúdia: denná


Prípadní záujemcovia z radov študentov nájdu bližšie informácie o možnosti a podmienkach podania prihlášok na Referáte vedeckého výskumu a doktorandského štúdia našej fakulty.

.::OZNAM::.

20.02.2016 :: Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2016/2017.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

15.02.2016 :: Zahraničná exkurzia Praha 2016

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
naša katedra aj tento rok pripravujeme pre Vás zahraničnú exkurziu - ako destináciu sme vybrali mesto Praha.

Exkurzia sa uskutoční v plánovanom termíne 31.03.2016 až 03.04.2016 - teda štvrtok až nedeľa.

V rámci exkurzie navštívime niektoré pražské archívy a iné zaujímavé miesta.

Bližšie informácie nájdete TU

 

<output>

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
naša katedra a ja aj tento rok pripravujeme pre Vás zahraničnú exkurziu - ako destináciu sme vybrali mesto Praha.

Exkurzia sa uskutoční v plánovanom termíne 31.03.201603.04.2016 - teda štvrtok až nedeľa.

V rámci exkurzie navštívime niektoré pražské archívy a iné zaujímavé miesta.

Cena exkurzie bude závislá najmä na zvolenom ubytovaní. Predpokladáme, že sa bude pohybovať okolo max. 90,- EUR (suma bude splatná v dvoch častiach). V cene bude zahrnuté ubytovanie, cestovné Bratislava - Praha a späť, MHD, poistenie, vstupné.

Pre všetkých záujemcov o túto exkurziu bližšie informácie poskytnem na informatívnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 15.02.2016 v čase od 14:00 pred mojou pracovňou. Resp. ma neváhajte kontaktovať e-mailom.

Na exkurziu sa môžete prihlásiť PRIHLÁŠKOU, ktorú treba vyplniť a zaslať elektronickou poštou na adresu jan.valo@uniba.sk najneskôr do 29.02.2016.

<output>

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
naša katedra a ja aj tento rok pripravujeme pre Vás zahraničnú exkurziu - ako destináciu sme vybrali mesto Praha.

Exkurzia sa uskutoční v plánovanom termíne 31.03.201603.04.2016 - teda štvrtok až nedeľa.

V rámci exkurzie navštívime niektoré pražské archívy a iné zaujímavé miesta.

Cena exkurzie bude závislá najmä na zvolenom ubytovaní. Predpokladáme, že sa bude pohybovať okolo max. 90,- EUR (suma bude splatná v dvoch častiach). V cene bude zahrnuté ubytovanie, cestovné Bratislava - Praha a späť, MHD, poistenie, vstupné.

Pre všetkých záujemcov o túto exkurziu bližšie informácie poskytnem na informatívnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 15.02.2016 v čase od 14:00 pred mojou pracovňou. Resp. ma neváhajte kontaktovať e-mailom.

Na exkurziu sa môžete prihlásiť PRIHLÁŠKOU, ktorú treba vyplniť a zaslať elektronickou poštou na adresu jan.valo@uniba.sk najneskôr do 29.02.2016.

</output>

</output>

04.02.2016 :: Zmena rozvrhu hodín na letný semester

Oznamujeme študentom, ktorí majú v letnom semestri zapísané prednášky Archívy katolíckej cirkviŠtruktúra a mentalita stredovekej spoločnosti, že nastala zmena v čase a mieste ich konania.

Prednáška Mgr. R. Marettu (Archívy katolíckej cirkvi) sa bude konať vo štvrtok v čase 16.05 – 17. 35 v miestnosti S 401.

 

Prednáška doc. PhDr. V. Segeša (Štruktúra a mentalita stredovekej spoločnosti) sa bude konať vo štvrtok v čase 17.50 – 19.20 v miestnosti S 427.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na študijnú poradkyňu PhDr. Z. Nemcovú, CSc.

28.01.2016 :: Jednodňová exkurzia Bratislava

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

poprosím všetkých prihlásených študentov na predmety Exkurzia 2 a Exkurzia 4 ako aj ďalších záujemcov o jednodňovú exkurziu po bratislavských archívoch, ktorá sa bude konať 08.02.2016, aby sa dostavili ku mne do pracovne (S 406) v pondelok 01.02.2016 v čase o 10:00 hod.

Preberieme si všetky organizačné veci spojené s exkurziou.

ďakujem

Ján Valo

20.01.2016 :: Deň otvorených dverí 2016

20.01.2016 :: Jednodňová exkurzia 2016

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

aj počas zimného semestra 2015/2016 sme si pre Vás pripravili jednodňovú exkurziu.

Exkurzia sa týka nielen študentov, ktorí sa prihlásili na predmety Exkurzia 2 a Exkurzia 4, ale aj všetkých ostatných záujemcov.

Termín exkurzie: pravdepodobne 08.02.2016.

Miesto exkurzie: buď niektoré vybrané bratislavské špecializované verejné archívy (Archív UK, Ústredný archív SAV).

Študenti, ktorí majú zapísané dva vyššie uvedené predmety vypracujú krátky referát súvisiaci s navštíveným miestom / archívom. Termín jeho odovzdania bude oznámený neskôr.

28.12.2015 :: Konkurz na ERASMUS+ pre akademický rok 2016/2017

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Katedra archívnictva a PVH si Vám dovoľuje pripomenúť, že boli vyhlásené konkurzy ERASMUS+ pre akademický rok 2016/2017.

Naša katedra ma uzatvorené zmluvy s univerzitami v Česku. 

Neváhajte preto a prihláste sa naň ! Získate nielen nové skúsenosti na zahraničnej univerzite, ale spoznáte aj nových ľudí. Uzávierka prihlášok na konkurz je 15.01.2016.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

21.12.2015 :: Veselé Vianoce

Katedra archívnictva a PVH FiF UK Vám želá pokojné a veselé Vianoce a šťastný nový rok 2016.

Z dôvodu čerpania dovoleniek sú až do 04.01.2016 zrušené konzultačné hodiny všetkých vyučujúcich

04.12.2015 :: Zborník HISTORICA XLIX

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

s radosťou Vám oznamujeme, že práve vyšiel nový zborník Historica XLIX –
Zborník príspevkov k 65. narodeninám profesora Leona Sokolovského
.

K dispozícií je jeho elektronická verzia.

Prajeme príjemné čítanie

---

30.11.2015 :: Zimný termín štátnych skúšok

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v zimnom termíne sa uskutočnia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v pondelok 25. januára 2016 v miestnosti S 405 so začiatkom o 09:00 hod.

Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 21. decembra 2015.

.::OZNAM::.

22.11.2015 :: Workshop Činnosť hodnoverných miesta na Slovensku

Program podujatia bude zverejnený čoskoro

22.11.2015 :: Exkurzia pre študentov do ŠABA

Vážené kolegyne a vážení kolegovia - študenti tretieho a štvrtého roka Bc. štúdia.

Plánovaná exkurzia v rámci predmetu Základy PVH4 a predmetu Historická demografia a štatistika do MV SR - Štátneho archívu v Bratislave sa uskutoční 27.11.2015 v čase od 08:30.

Zraz je v čase o 08:20 pred budovou archívu na Križkovej ul. č. 7 v Bratislave.

---

22.11.2015 :: Exkurzia pre študentov do ÚAGK

Vážené kolegyne a vážení kolegovia - študenti tretieho roka Bc. štúdia.

Plánovaná exkurzia v rámci predmetu Základy PVH4 do Ústredného archívu geodézie a kartografie sa uskutoční 30.11.2015 v čase od 08:30.

Zraz je v čase o 08:20 pred budovou archívu na Chlumeckého ul. č. 4 v Bratislave.

---

09.11.2015 :: Zrušenie výučby Jána Vala

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Ján Valo si Vám dovoľuje oznámiť, že v týždni od 09.11.2015 do 13.11.2015 bude výučba jeho predmetov ako aj jeho konzultačné hodiny zrušené z dôvodu účasti na prednáškovom pobyte ERASMUS+.

26.10.2015 :: Zrušenie výučby a konzultačných hodín Jána Vala

V utorok 27.10.2015 bude výučba predmetov ako aj konzultačné hodiny Dr. Jána Vala zrušené z dôvodu účasti na vedeckej konferencií MEMORY 2015.


14.10.2015 :: Zrušené konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Dr. Zuzany Nemcovej budú vo štvrok 15.10.2015 zrušené. 

21.09.2015 :: Ponuka výberových predmetov

Katedra Vám aj tento semester ponúka bohatú ponuku výberových predmetov.

Komorné knihy mesta Bratislavy ako pramene k dejinám Každodennosti

Pramene historickej geografie Slovenska

Heraldická kultúra v Uhorsku

Aristokracia v Uhorsku v pomoháčskom období

Sociálna a zdravotná starostlivosť vo fondoch orgánov štátnej správy v rokoch 1918-1928

Exkurzia 2

Exkurzia 4

Archívne zbierky

Totalitné inštitúcie na Slovensku

21.09.2015 :: Začiatok výučby pre tretiakov a štvrtákov

Vážené kolegyne a vážení kolegovia tretieho a štvrtého roka Bc. štúdia a prvého roka Mgr. štúdia, z dôvodu konania archívnej praxe sa výučba Vašich predmetov začne podľa platného rozvrhu až v prvý októbrový týždeň (t.j. od 05.10.2015) týka sa to predmetov realizovaných učiteľmi našej katedry ako aj povinných predmetov, ktoré pre Vás realizujú Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra klasickej a semitskej filológie a Katedra germanistiky a nederlandistiky. Výučba ostatných predmetov prebieha štandardne.

---

19.09.2015 :: Stretnutie s prvákmi Bc. štúdia

Vážené prváčky a vážení prváci bakalárskeho stupňa štúdia,

v stredu 23. septembra 2015 sa v čase od 14:20 v miestnosti S 427 v rámci predmetu PVH - genéza a vývoj uskutoční úvodné organizačné stretnutie s Vami a s našou katedrou.

Účasť je potrebná !

Na stretnutie sa tešia učitelia katedry

---

19.09.2015 :: Začiatok výučby Dr. Jána Vala

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Mgr. Ján Valo, PhD. si Vám dovoľuje oznámiť, že výučba všetkých jeho predmetov sa začne až v prvom októbrovom týždni (od 05.10.2015) podľa platného rozvrhu.

---

21.07.2015 :: Letné prázdniny

Katedra archívnictva a PVH želá všetkým študentom pekné letné prázdniny a zároveň oznamuje, že počas mesiacov júl a august budú konzultačné hodiny všetkých učiteľov zrušené. V prípade potreby sa ráčte obracať na tajomníka katedry Dr. Jána Vala prostredníctvom elektronickej pošty.

06.06.2015 :: Témy záverečných prác pre akademický rok 2015/2016

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Katedra archívnictva a PVH zverejňuje témy bakalárskych a diplomových práce pre budúci akademický rok 2015/2016:

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
(bakalárske a diplomové práce)


1. Vznik a vývoj samosprávy N* stolice na Slovensku vo zvolenom časovom období.
2. Vznik a vývoj samosprávy N* mesta (miest) na Slovensku vo zvolenom časovom období.
3. Správa a samospráva N* obce (obcí) na Slovensku vo zvolenom časovom období.
4. Župné zriadenie na Slovensku v rokoch 1920 – 1928.
5. Župné zriadenie na Slovensku v rokoch 1940 – 1945.
6. Krajinská správa na Slovensku v rokoch 1928 – 1938.
7. Krajská správa na Slovensku v rokoch 1948 – 1990.
8. Reformy verejnej správy na Slovensku v 20. stor.
9. Vojenská správa na Slovensku.*
10. Zemepanská správa na Slovensku.*
* – konkretizácia podľa dohody študenta s vedúcim práce.
------
Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

(bakalárske a diplomové práce)

 

1. Diplomaticko-historický rozbor vybraného urbára

2. Problematika každodenného života v mestskej korešpondencii

3. Diplomaticko-historický rozbor konkrétnej mestskej účtovnej knihy

4. Výpovedné možnosti kanonických vizitácií (na vizitáciách zvolenej farnosti)

5. Oltárnictvá v Trnave

6. Inquisitiones – prameň k poznaniu kriminality v Trnave (formálno-obsahový rozbor)

7. Rozbor archívneho fondu základnej školy

8. Formálny a obsahový rozbor konkrétnej obecnej úradnej knihy

9. Historia domus františkánskeho konventu v Trnave (diplomatická a obsahová analýza)

10. Rozbor archívneho fondu vybraného MNV

11. Rozbor archívneho fondu spolku

12. Rozbor konkrétneho osobného fondu

13. Zbierky v archíve

14. Dejiny konkrétneho archívu

15. Život a dielo významného archivára konkrétneho archívu

16. Vedecká, kultúrno-osvetová a popularizačná činnosť vybraného archívu

17. Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave

----

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

(bakalárske a diplomové práce)

1. Zemepánski úradníci a zamestnanci feudálneho panstva v ranom novoveku
(Genealogicko-archontologická analýza)

2. História a genealógia šľachtického rodu

3. Heraldicko-genealogická analýza pečatí v rodovej korešpondencii
----
PhDr. Zuzana Nemcová, CSc.

(bakalárske a diplomové práce)

1. Diplomatická a obsahová analýza úradnej knihy zvoleného mesta (mestečka) z novovekého obdobia

2. Diplomatický a obsahový rozbor zvolenej obecnej knihy

3. Spracovanie a rozbor osobného fondu vybranej osobnosti

4. Diplomatická analýza cechových písomností

5. Spracovanie a rozbor archívneho fondu inštitúcie (na základe konzultácie
a ponuky archívov)

6. Ľubovoľná téma z diplomatiky, chronológie a metrológie

----

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD.

1. Písomná kultúra v stredovekej Bratislave na rozhraní gotiky a renesancie (prienik humanistických vplyvov do knižnej, listinnej a epigrafickej oblasti – cca. 1470-1530)

2. Súpis stredovekých epigrafických pamiatok na vybranom území (do 1526 / do 1650 / do 1800)

3. Vývoj písma na vybraných epigrafických nosičoch

4. Štruktúra stredovekého vzdelania na príklade stredovekej encyklopédie Bartolomea de Sancto Concordio

5. Identifikácia a opis uhorských (resp. slovenských) kódexov (resp. písomností) v knižniciach a archívoch západnej Európy

6. Majetky Bratislavskej kapituly v stredoveku

7. Inventár historických fotografií a pohľadníc Bratislavy (cca. 1940 až 1990) zo zbierky M. Gaža

8. Bratislavský luxus v jednej budove – história hotela Carlton a rodiny Prügerovcov

9. Mikuláš Gažo – portrét jedného z najväčších zberateľov Posoniensií

10. Recepcia prírody a priestoru v uhorských naračných prameňoch

11. Realita stredovekej krajiny v okolí Bratislavy

12. Stredovekí bratislavskí richtári

13. Vinohradníctvo v stredovekej Bratislave

14. Dejiny zaniknutých obcí v bezprostrednom okolí starej Bratislavy (Szeplak, Plumnou, Seelendorf, Neudorf...)

15. Staré fotografie a pohľadnice ako historické pramene pre topografiu vybranej časti Bratislavy

16. Spomienky obyvateľov (oral history) a obrazové dokumenty ako pramene pre vývoj vybranej časti Bratislavy
----

Mgr. Ján Valo, PhD.

Bakalárske práce:

1. Populačný vývoj vybranej obce / lokality na základe analýzy matričných záznamov
2. Štruktúry obyvateľstva vybranej obce / lokality podľa údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1869
3. Topografia a územný vývoj vybranej obce / lokality v 19. a 20. storočí
Iná téma po vzájomnej konzultácií

Diplomové práce:

1. Rozbor kartografických prameňov z vybranej PFI
2. Ochrana papierových archívnych dokumentov v prostredí slovenských archívov
3. Rozbor vybranej archívnej zbierky
4. Obyvateľstvo vybranej obce / lokality v priebehu 19. a 20. storočia
5. Správa registratúry a document management v prostredí komerčných pôvodcov

31.05.2015 :: Zahraničná exkurzia 2015

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

naša katedra aj v budúcom akademickom roku 2015/2016 práve pre Vás chystá zahraničnú exkurziu.

V rámcovom termíne 15. až 18. októbra 2015 (štvrtok až nedeľa) sa na základe vašej voľby vyberieme buď do Budapešti alebo Opavy.

Svoje reakcie ráčte zasielať e-mailom na adresu jan.valouniba.sk najneskôr do 15.06.2015.

30.05.2015 :: Jarný termín štátnych skúšok - harmonogram

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

štátne skúšky v jarnom termíne sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu:

Bakalársky stupeň

v utorok  2. júna 2015 v miestnosti S 427 so začiatkom o 09:00 hod.

Štefan Bendík, Barbora Biščová, Ivana Ďugelová, Lucia Hoľanová, Kamila Marhefková.

v stredu  3. júna 2015 v miestnosti S 427 so začiatkom o 09:00 hod.

Lenka Michalovová, Jakub Roháč.


Magisterský stupeň

v stredu 3. júna 2015 v miestnosti S 427 so začiatkom o 10:30 hod.

Bc. Demberelnyam Batjargal, Bc. Lívia Bunčiaková, Bc. Michaela Holíková, Bc. Peter Chytil.

vo štvrtok 4. júna 2015 v miestnosti S 427 so začiatkom o 09:00 hod.

Bc. Dominika Janáčová, Bc. Terézia Juráčková, Bc. Veronika Kovácsová, Bc. Rastislav Luz, Bc. Mária Michalovová, Bc. Martina Šprláková.

25.05.2015 :: Aktualizovane otázky pre bakalárske štátne skúšky

Vážené študentky a vážení študenti štvrtého roka bakalárskeho stupňa štúdia,

vzhľadom k tomu, že podľa nového študijného plánu bude predmet štátnej skúšky Pomocné vedy historické zaradený do magisterských štátnych skúšok, Katedra archívnictva a PVH sa rozhodla, že tohoročný študenti štvrtého roka štúdia budú mať upravené a redukované otázky práve z tohto predmetu už na aktuálnych štátnych skúškach. Nové znenie otázok nájdete TU.

23.05.2015 :: Index na skúškach

Vážené študentky a vážení študenti,

pripomíname, že na každú skúšku ste v zmysle študijného poriadku povinní mať so sebou svoj index !! Bez neho Vás skúšajúci nesmie skúšať. Zároveň sa tak môžete aspoň v prípade ústnych skúšok vyhnúť "naháňaniu" učiteľov kvôli zápisu známok v končiacom ročníku. 

14.05.2015 :: Zrušené konzultačné hodiny Jána Vala

Vo štvrtok 14. mája 2015 budú konzultačné hodiny Mgr. Jána Vala, PhD. z dôvodu jeho pracovnej cesty zrušené.

23.04.2015 :: Jarný termín štátnych skúšok – archívnictvo

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom, že štátne skúšky v jarnom termíne sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu:

Bakalársky stupeň - v utorok 2. júna 2015 a v stredu 3. júna 2015 v miestnosti S 405 so začiatkom o 09:00 hod.

Magisterský stupeň – v stredu 3. júna 2015 v miestnosti S 405 so začiatkom o 13:00 hod. a vo štvrtok 4. júna 2015 v miestnosti S 405 so začiatkom o 09:00 hod.

 

Presný rozpis podľa študentov bude zverejnený po uzávierke prihlášok.

 

Na štátne skúšky je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky najneskôr do 4. mája 2015.

23.04.2015 :: Zoznam umiestnených prác na ŠVOK v sekcií archívnictvo

Hodnotiaca komisia pre ŠVOK v sekcií archívnictvov akademickom roku 2014/2015

v zložení:

1. doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. predseda
2. PhDr. Zuzana Nemcová, CSc. členovia
3. Mgr. Zuzana Molnárová


udelila

1. miesto práci s názvom:

Sídliskový komplex Vata
autor: Bc. Balázs Csiba


2. miesto práci s názvom:

Komposesorát rodu Jesenský v Hornom Jasene –
charakteristika na základe vlastného štatútu a ďalších prameňov

autor: Ivana Ďugelová


3. miesto práci s názvom:

Elity mestečka Devín v tereziánskom období (Genealogickoarchontologický rozbor)
autor: Silvia Mária Petrovitsová

a Cenu Alexandra Húščavu práci s názvom:

Osmanská správa novozámockého ejáletu

autor: Michal Celnar

15.04.2015 :: Prednášky Dr. Jany Vojtíškovej z Hradca Králové

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

pozývame Vás na dve prednášky Dr. Jany Vojtíškovej z nášho partnerského pracoviska na Univerzite Hradec Králové,

ktorá si pre Vás pripravila na pondelok 20.04.2015 v čase od 12:35 v miestnosti S 427 prednášku:

Městské kanceláře v Čechách a na Moravě a jejich diplomatická činnost ve středověku a v době předbělohorské

a druhú prednášku na utorok 21.04.2015 v čase od 12:35 v miestnosti S 427 na tému:

Významné mezníky ve vývoji státní správy v českých zemích do roku 1620

VIAC INFO

08.04.2015 :: Zrušené konzultačné hodiny Jána Vala

Vo štvrtok 9. apríla 2015 budú konzultačné hodiny Mgr. Jána Vala, PhD. z dôvodu jeho účasti na exkurzií pre študentov v Kremnici zrušené.

08.04.2015 :: Témy na doktorandské štúdium pre akademický rok 2015/2016 - oznámenie

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

predseda odborovej komisie pre študijný odbor pomocné vedy historické prof. Leon Sokolovský oznamuje, že dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypísal v zmysle ustanovenia Čl. 4, ods. (2) Vnútorného predpisu FiF UK č. 8/2014,  tieto témy dizertačných prác v študijnom programe Pomocné vedy historické pre akademický rok 2015/2016:    

 

Názov témy:

Inštitúcie samosprávy slobodného kráľovského mesta Skalice vo vývoji počas 18. a 19. storočia

Školiteľ: prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

Forma štúdia: denná

 

Názov témy:

Písomná produkcia regionálnej správy a samosprávy vo vybranej časti Slovenska do konca stredoveku

Školiteľ: Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

Forma štúdia: denná

 

Bližšie informácie pre prípadných uchádzačov o doktorandské štúdium poskytne Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia FiF UK.

06.04.2015 :: ŠVOK 2015 - prihlásení účastníci

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

na tohoročnú ŠVOK v sekcií archívnictvo sa so svojimi prácami prihlásilo celkovo sedem študentiek a študentov. 

Srdečne Vás preto pozývame na rokovanie sekcie - prezentáciu prihlásených prác, ktorá sa uskutoční v stredu 22. apríla 2015 v čase od 09:00 v miestnosti S 427.

Neváhajte a príďte povzbudiť svoje spolužiačky a spolužiakov a rovnako získať inšpiráciu pre svoju účasť na ŠVOK v budúcom akademickom roku.

Na tohtoročnom fakultnom kole ŠVOK v sekcií archívnictvo svoje práce budú prezentovať:

1. Balázs Csiba

2. Silvia Mária Petrovitsová

3. Michal Celnar

4. Peter Chytil

5. Zsolt Foglszinger

6. Lukáš Matejčík

7. Ivana Ďugelová

 

 

16.03.2015 :: Stáž na Ministerstve spravodlivosti SR pre študentov

Milé študentky a milí študenti,

Ministerstvo spravodlivosti SR pre Vás ponúka možnosť absolvovať stáž v registratúre. Jedná sa o spracovanie registratúrnych záznamov z jeho činnosti. Stáž Vám môže byť akceptovaná aj ako odborná archívna prax pre nasledujúci akademický rok. V prípade záujmu zašlite svoj štrukturovaný životopis na adresu jan.valouniba.sk najneskôr do 20.03.2015.

10.03.2015 :: ŠVOK v sekcií archívnictvo

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,


naša katedra aj v tomto akademickom roku vyhlasuje fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) v sekcií archívnictvo.


Rokovanie sekcie (prezentácia prác) sa uskutoční v stredu 22. apríla 2015 v čase od 09:00 hod. v miestnosti S 427.


Na ŠVOK je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej prihlášky, ktorej formulár nájdete na webovom sídle katedry na adrese: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odbornepracoviska/katedra-archivnictva-a-pomocnych-vied-historickych/studium/svok/  a to najneskôr do 30. marca 2015. Na tejto stránke nájdete aj ďalšie potrebné informácie.


Bližšie informácie Vám ochotne poskytne tajomník katedry.

12.02.2015 :: Začiatok výučby výberových predmetov v letnom semestri

Katedra archívnictva a PVH si dovoľuje oznámiť študentom, že výučba predmetov Ing. Hanusa (Ochrana archívnych dokumentov) a PhDr. Novákovej, PhD. (Archívny manažment) sa začne o týždeň neskôr (v týždni od 23.02.2015) podľa rozvrhu.

Ing. Hanus sa skontaktuje so študentami a oznámi im miesto konania prednášky. 

01.02.2015 :: Nové výberové predmety v ponuke katedry

Vážené študentky, vážení študenti,

Katedra archívnictva a PVH pre Vás otvára v letnom semestri akademického roka 2014/2015 nové výberové predmety:

Základy historickej geografie a topografie

Historická kartografia

Digitalizácia archívneho dedičstva

Kodikologická analýza fragmentov

Exkurzia 3

Archívy katolíckej cirkvi

V prípade záujmu si ich môžete zapísať prostredníctvom AISu v čase od 16.02.2015 do 01.03.2015.

24.01.2015 :: Exkurzia Kremnica 2015

Archivári, Historici, Dejepisári ale aj ďalší záujemcovia. Katedra archívnictva a PVH aj tento rok práve pre Vás organizuje exkurziu na Slovensko.

 

Tento rok to bude starobylé  mesto KREMNICA

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

15.01.2015 :: Konkurz ERASMUS+ pre akademický rok 2015/2016

 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Katedra archívnictva a PVH si Vám dovoľuje pripomenúť, že boli vyhlásené konkurzy ERASMUS+ pre akademický rok 2015/2016.

Naša katedra ma uzatvorené zmluvy s univerzitami v Maďarsku a v Česku. 

Neváhajte preto a prihláste sa naň ! Získate nielen nové skúsenosti na zahraničnej univerzite, ale spoznáte aj nových ľudí. Uzávierka prihlášok na konkurz je 02.02.2015.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

15.01.2015 :: Oznam vedúceho katedry

 

Vedúci katedry doc. Juraj Roháč oznamuje, že v pondelok 19.01.2015 bude na katedre zastihnuteľný iba do 13:00.

13.01.2015 :: Zimný termín štátnych skúšok

Katedra archívnictva a PVH oznamuje študentom končiacich ročníkov, že  štátne skúšky v zimnom termíne sa uskutočnia v stredu 28.01.2015 od 09:00 hod. v miestnosti S 405.

 

Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a podanej prihlášky a to najneskôr do 16.01.2015 !!!

 

 

12.01.2015 :: Deň otvorených dverí 2015

20.12.2014 :: VESELÉ VIANOCE

 

Katedra archívnictva a PVH Vám želá veselé a pokojné prežitie Vianoc a úspešný štart do nového roka 2015.

Zároveň pripomíname, že v čase od 22.12.2014 do 06.01.2015 je na katedre celouniverzitná dovolenka a preto sú zrušené aj konzultačné hodiny všetkých učiteľov.

---

01.12.2014 :: KAPVH na facebooku

 

Katedru archívnictva a PVH odteraz nájdete aj na facebooku. Nájdete tu tiež pozvánky na aktuálne podujatia katedry, fotografie, a ešte oveľa viac zo života našej katedry. 

 

Preto neváhajte a navštívte nás ! 

www.facebook.com/kapvh

---

Staršie aktuality nájdete v ARCHÍVE