Záverečné práce

Návrh tém bakalárskych a magisterských prác na šk. rok 2024/2025

Po konzultácii s príslušným pedagógom môže študent navrhnúť aj vlastnú tému. Práca môže tematicky nadväzovať na problematiku, ktorej sa študent venoval v inom type práce (seminárna práca, postupová práca a bakalárska práca). Je však potrebné ju výrazne modifikovať a rozšíriť po dohode so školiteľom.

Termín na prihlásenie na tému záverečnej práce: 26. 5. 2024

Tlačivo sa nachádza na sekretariáte.

 

Doc. PhDr. Jan Dolák, PhD.

1. Zbierkotvorná činnosť vybraného slovenského alebo zahraničného múzea

2. Prezentačné aktivity vybraného slovenského alebo zahraničného múzea

3. Marketingová stratégia vybraného slovenského alebo zahraničného múzea

4. Osobnosti svetovej muzeológie – život a dielo

 

Doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

1. Dokumentácia dejín dopravy na Slovensku v zbierkových fondoch múzeí (návrh múzejnej expozície vybraného druhu dopravy)

2. Návrh expozície Múzea vodnej dopravy. Dokumentácia súčasnosti na príklade lodnej dopravy na Dunaji

3. Návrh múzejného zariadenia vo vybranom regióne (návrh múzejnej expozície)

4. Návrh múzejnej expozície obdobia socializmu na príklade mesta Nová Dubnica

5. Osobnosť slovenského múzejníctva – biografické spracovanie vybranej osobnosti 6. Návrh expozície pamätnej izby na príklade mesta Nová Dubnica (Bc.)

 

Mgr. Lenka Vargová, PhD.

1. Príprava sprievodných programov pre návštevníkov múzeí vo vybranom múzeu 2. Múzejná pedagogika na príklade vybraného múzea

3. Múzeá a udržateľný rozvoj

4. Online aktivity a prezentácia múzeí

5. Každodenný život v období socializmu

6. Ochrana kultúrneho dedičstva na Slovensku v čase ohrozenia

 

Mgr. Martina Orosová, PhD.

1. Sprístupnenie vybraného archívneho fondu a vytvorenie archívnej pomôcky

2. Diplomatická a obsahová analýza vybraného archívneho dokumentu

3. Písomná produkcia vybraného pôvodcu archívneho fondu a jej analýza

4. Analýza správy registratúry vybraného pôvodcu

5. Dejiny a činnosť vybraného archívu

6. Návrh verejnej prezentácie archívu digitálnymi prostriedkami

7. Osobnosti slovenského archívnictva - život a dielo vybranej osobnosti

8. Osobnosti ochrany pamiatok - život a dielo vybranej osobnosti

9. Dejiny ochrany pamiatok - vybraná kapitola (podľa obdobia, regiónu alebo druhu pamiatky)

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) pre akademický rok 2023/2024 - študijný program AMD

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) pre akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, ktoré boli dňa 30.06. 2023 schválené hlavnou zodpovednou osobou za realizáciu študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva prof. PhDr. Jurajom Šedivým, MAS. PhD.

Bakalárske práce

 

P.č.Meno študentaVedúci záverečnej práceTéma záverečnej práce
1Adam KuťkaMgr. Ján Valo, PhD.Analýza sčítania obyvateľstva z roku 1930 vo Veľkom Ďure
2Jakub Bujňák Mgr. Ján Valo, PhD.Vybrané Pálfiovské mapy zo Slovenského národného archívu - digitalizácia a integrácia do elektronického informačného systému
3Samuel Sebastián Očkaíkprof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.Formálny a obsahový rozbor kanonických vizitácií farností Gemerského arcidiakonátu z rokov 1753 a 1782

 

Diplomové práce

 

 

P.č.Meno študentaVedúci záverečnej práceTéma záverečnej práce
1Bc. Tomáš VlčkoMgr. Lenka Vargová, PhD.Vznik múzea v Bojnickom zámku a prezentácia jeho zbierok v minulosti a v súčasnosti na príklade zbierky zbraní
2Bc. Zuzana SabolčíkováMgr. Lenka Vargová, PhD.Problematika kultúrnej krajiny so zameraním na historické záhrady a parky
3Bc. Stela Obertová Mgr. Lenka Vargová, PhD.Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva na príklade ľudovej slovesnosti
4Bc. Pavol Ilčákdoc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.Návrh a realizácia múzejnej expozície na hrade Tematín
5Bc. Viktória Cehuľováprof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.Epigrafické pamiatky okresu Revúca a Rimavská Sobota do roku 1650
6Bc. Kamil Bazelidesprof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.Analýza a vizualizácia sociálno-ekonomickej topografie podľa Preßburger Wegweiser v Bratislave neskorého 19. storočia: Možné využitie GIS v urbánnych dejinách
7Bc. Oleksandra ZalohinaMgr. Ján Valo, PhD.Vývoj elektronických archívov
8Bc. Barbora RepákováMgr. Ján Valo, PhD.Cechy v Žiline a okolí
9Bc. Lenka Andrea KuľhováMgr. Ján Valo, PhD.Petržalka v rokoch 1960 - 1972 vo svetle zápisníc obvodnej rady národného výboru pre okres Bratislava XI.
10Bc. Nina Görcsová Mgr. Ján Valo, PhD.Osobný fond Františka Nižnanského

 

 

Bakalárske a diplomové práce študentov archívnictva (archívnictva a PVH)

Staršie záverečné práce nájdete na lište vľavo.

V prehľade nájdete zoznam všetkých záverečných prác, ktoré boli odovzdané k obhajobe - teda aj tie ktoré neboli obhájené. Zamietnuté (neobhájené) práce majú označenie "Z".