Diplomové práce

Diplomové práce do roku 2010

Poradové číslo

Priezvisko a meno

Názov práce

Rok

1

Žudel Juraj

Portálny súpis Bratislavskej stolice z r. 1553. (Paleograficko - diplomaticko - sociálny rozbor.) 62 s. + 5 s. príloh

1952

 

2

Kočiš Jozef

Hospodárske knihy mesta Bratislavy v XV. storočí. 117 s. (obr. v texte)

1953

 

3

Kršák Pavol

Papiereň v Dolnom Kamenci.*

1954

 

 

4

Novák Jozef

Residentia exercitus regis - špeciálny spôsob datovania v Uhorsku. 117 s.

1954

 

5

Labo Šebastián

Inventár archívneho fondu panstva Kočovce. 157 s.

1956

 

 

6

Hudáková Hedviga

Problém vzniku listiny písanej v reči nášho ľudu. 83 s.

1956

 

7

Hvizdošová Oľga

Edičná činnosť Františka Víťazoslava Sasinka.*

1956

 

 

8

Palkovič Stanislav

Listiny, kratšie aktové písomnosti a komorné knihy ako pramene k štúdiu dejín bratislavského vinohradníctva a vinárstva do roku 1526. 152 s.

1956

 

9

Hegerová Dagmar

Datovanie bratislavských nemeckých písomností do konca XV. storočia. 75 s.

1957

 

10

Otruba Štefan

Problém pravosti trnavských chotárnych listín z r. 1328 a 1336. 62 s. + 20 s. príloh

1957

 

11

Uličný Ferdinand (starší)

Problém pravosti zakladajúcich privilégií liptovských miest z XIII. a XIV. storočia. 107 s.

1957

 

12

Juck Ľubomír

Pečate slovenských miest v bratislavskom mestskom archíve. 62 s. + 5 s. príloh

1958

 

13

Klapita Marián

Peňažné reformy Karola Róberta. 40 s. (Z)

1958

 

 

14

Zemene Marián Róbert

Systém skratiek v slovenikách. 54 s. + 33 s. príloh

1958

 

 

15

Guzi Ján

Filigrány XIV. a XV. storočia. I - II.*

1959

 

 

16

Klapita Marián

Peňažné reformy Karola Róberta. 54 s. + 15 s. príloh.

1959

 

 

17

Bartl Július

K problémom mýt na Malom Dunaji a ich vzťahu k bratislavskému mýtu. 194 s. + 4 s. príloh

1959

 

 

18

Mizdošová Justína

Pramene k hospodárskym a sociálnym pomerom v období všeobecnej krízy kapitalizmu v Bratislave v rokoch 1929 - 1934. 72 s. (Z)

1959

 

 

19

Špiritza Juraj

Najstaršia bratislavská kniha testamentov ako prameň ku kultúrnym dejinám mesta. 121 s. + 3 obr. prílohy

1959

 

 

20

Mizdošová Justína

Pramene k hospodárskym a sociálnym pomerom v období všeobecnej krízy kapitalizmu v Bratislave v rokoch 1929 - 1934. 81 s.

1959

 

 

21

Laczko Jozef

Vznik a vývoj župnej listiny do konca 15. storočia. 104 s.

1960

 

 

22

Fordinál Stanislav

Klasikovia marxizmu a problémy numizmatiky. 70 s.

1960

 

 

23

Klačka Jozef

Portálne súpisy Bratislavskej župy z prvej polovice 18. storočia.*

1960

 

24

Krajčovič Milan

Vznik a sociálno - ekonomický vývoj miest do konca 15. storočia vo svetle privilégií.*

1960

 

25

Palko František

Usporiadanie a inventarizácia rodinného archívu Buoc - Cseper Dolina. 96 s.

1960

 

26

Rákoš Elemír

Kráľovská súdna tabuľa v Bratislave. (Vznik, vývoj a spracovanie fondu.) 87 s.

1960

 

27

Virdzeková Viera

Bachovská inštrukcia pre poriadanie župných archívov a jej uplatnenie v archíve Trenčianskej župy. 125 s. + 7 s. príloh

1960

 

28

Hubenák Ladislav

Súdna tabuľa a Vrchný súd v Bratislave. (Vznik, vývoj a spracovanie fondu.) 119 s.

1960

 

29

Chalupecký Ivan

Provincia XVI spišských miest. (Sprievodca po archívnom fonde.) 112 s. + 8 s. príloh

1960

 

30

Vozár Jozef

Boj stredoslovenských banských miest s erárom o banského majstra. 94 s.

1960

 

31

Horváth Vladimír

Účasť mestskej rady a mestského notárskeho úradu na správe mesta Bratislavy. 131 s. + 12 s. príloh

1961

 

32

Kunkelová Klára

Archiválie cechu murárov a kamenárov v Bratislave. 153 s. + 4 s. príloh

1961

 

33

Sprušanský Svetozár

Stavebné dejiny bratislavského hradu od najstarších čias do konca XV. storočia. 107 s.

1961

 

34

Zinkovská Xénia

Pramene k rusko - slovenským stykom v Mestskom archíve v Bratislave.*

1961

 

35

Stanková Magda

Regesty stredovekých listín a iných písomností archívu spišského prepošstva. 196 s. + 6 obr. príloh

1961

 

36

Bilčík Jozef

Januárový štrajk handlovských baníkov r. 1933. 102 s.

1962

 

 

37

Skladaný Marián

Rybnikárstvo na fuggerovskom panstve Červený Kameň v XVI. storočí. 86 s. + 3 s. príloh

1962

 

38

Stieberová Mária

Dejiny bratislavského Podhradia.*

1962

 

 

39

Stríženec Peter

Bratislavské komorné knihy z r. 1525 - 29 ako prameň k dejinám cien, miezd a platov. 70 s. + 32 s. príloh (Z)

1962

 

40

Bartlová - Šťavíková Alena

Materiály zemepanských súdov ako prameň k dejinám poddanského ľudu v XVIII. stor. 89 s.

1962

 

41

Magda Eugen

Vznik a vývoj školstva v Uhorsku do polovice XVII. storočia. 84 s. (Z)

1962

 

42

Stríženec Peter

Bratislavské komorné knihy z r. 1525 - 29 ako prameň k dejinám cien, miezd a platov. 69 s. + 32 s. príloh

1962

 

43

Matulay Ctibor

Kongregačný protokol Zvolenskej župy 1506 - 1579. I (295 s), II. (156 obr.)

1962

 

44

Baluchová Marta

Podnikový archív Československej plavby dunajskej. 86 s.

1963

 

45

Tischlerová Mária

Osídlenie a vývin výrobných pomerov v 14. a 15. storočí v oblasti Medzeva. 77 s. + 1 mapa

1963

 

46

Avenarius Alexander

Problém pravosti dvoch turčianskych listín z XIII. storočia. 89 s. + 5 s. príloh

1964

 

47

Júda Daniel

Federované robotnícke telocvičné jednoty a Jednoty proletárskej telovýchovy v 46. okrese (1920 - 1930).*

1964

 

48

Kardošová Mária

Peňažný systém marky ako váhovej jednotky v stredoveku.*

1964

 

49

Kocsis Ladislav

Dejiny fiľakovského sandžaku. 97 s.

1964

 

 

50

Novák Pavel

Výberový katalóg robotníckeho hnutia a KSČ z trestných procesov Krajského súdu v Bratislave (1924 – 1945). 134 s.

1964

 

51

Stoláriková Veronika

Dokumenty z národnooslobodzovacieho boja našich národov počas II. svetovej vojny. (Archívne spracovanie časti rozhlasových vysielaní zahraničného odboja v Moskve a Londýne a zpráv Zpravodajskej agentúry Slovenska z Banskej Bystrice.) 111 s.

1964

 

52

Šoka Milan

Korešpondencia Pavla Križka, slovenského historika. 90 s.

1964

 

53

Beňko Ján

Problematika šoltýskej kolonizácie v okolí Podolínca a Starej Ľubovne (do polovice 14. storočia). 92 s. + 2 obr. príloh

1965

 

54

Besse Ondrej

Prehľad dejín mesta Prievidze a inventár fondu Mestský magistrát v Prievidzi. 87 s.

1965

 

55

Kartous Peter

Nitrianske listiny z r. 1158 a 1271 a otázka ich pravosti. 85 s.

1965

 

56

Lakatošová Viera

Inventár trestných spisov bratislavskej súdnej stolice zo XVII. a XVIII. storočia.*

1965

 

57

Madarás Ján

Bratislavská mestská plynáreň. 70 s. + 12 s. príloh

1965

 

 

58

Vyčislík Alojz

Napoleonské vojny v Bratislave vo svetle dokumentov Archívu mesta Bratislavy a literatúry. Inventár dokumentov z rokov 1750 - 1831 vzťahujúcich sa na vpád napoleonských vojsk do Bratislavy a na iné udalosti. 155 s. + 27 s. príloh

1965

 

 

59

Horváthová Magdaléna

Vznik a vývin župných erbov na Slovensku. 65 s. + 19 príloh (Z)

1966

 

60

Maďaričová Anna

Dejiny Vajnor do začiatku 16. stor. 94 s.

 

1966

 

61

Medeová Anna

Rod Zátureckých zo Záturčia. Inventár archívneho fondu. 78 s. + 3 s. príloh

1966

 

62

Pastorek Ivan

Korešpondencia Františka Révayho v rokoch 1528 - 1548. 92 s.

1966

 

63

Varga Alexander

Rozvrstvenie poddaných na pezinskom panstve v rokoch 1767 - 1832. 69 s. + 11 s. príloh

1966

 

64

Urblík Marián

Pramene k dejinám Rače do konca 16. stor. 63 s.

1966

 

 

65

Zrebený Alexander

Protocollum auxiliare civitatis Trenchiniensis ab anno 1564 usque ad annum 1700. 121 s. + 15 s. obr. príloh

1966

 

66

Bordáčová Alexandra

Komorné knihy z rokov 1525/26 a 1529/30 ako pramene k hospodárskym dejinám Bratislavy. 96 s. (Z)

1967

 

67

Šurina Jozef

Vznik a vývoj cechov na Slovensku. (Zameranie sa na bratislavské cechy obuvníkov a pekárov.) 112 s. (Z)

1967

 

68

Štanský Peter

Mýtne pomery v Turci vo svetle archívnych prameňov. 70 s. (2 mapy v texte)

1967

 

69

Baláž Claude

Historická topografia mesta Bratislavy 1601 - 1781. (Na základe prameňov archívu mesta Bratislavy.) 111 s. + 7 plánov

1967

 

70

Horváthová Magdaléna

Vznik a vývin župných erbov na Slovensku.72 s. +19 príloh

1967

 

71

Straka Jaroslav

Vývoj Nového Mesta n. V. do pol. 17. storočia vo svetle archívnych dokumentov. 119 s. (obr. v texte)

1967

 

72

Kiss Jozef

Priebeh a výsledky urbariálnych sporov po zrušení poddanstva na Pálfyovskom panstve Kráľová. 81 s. (tabuľky v texte)

1967

 

73

Bordáčová Alexandra

Komorné knihy z rokov 1525/26 a 1529/30 ako pramene k hospodárskym dejinám Bratislavy. 106 s. + 11 s. príloh

1967

 

74

Šurina Jozef

Bratislavskí pekári a obuvníci a ich písomnosti. 149 s.

1967

 

 

75

Svatíková Melánia

Trnava ako súdna odvolacia inštancia miest a mestečiek v 1. pol. 16. stor. 49 s. (Z)

1968

 

76

Valach Július

Erudita societas slavica. 70 s. (Z)

1968

 

 

77

Žatko Anton

Druhy písomností vo fondoch okresných archívov stredoslovenského  kraja 1923 - 45. 84 s. + 12 s. príloh

1968

 

 

78

Balogh Adam

Kancelária a listiny Štefana V. 112 s. + 4 tabuľky + 45 obr. príloh

1968

 

 

79

Mazúr Jozef

Čachtické panstvo a jeho urbár z r. 1661. 223 s. (mapy a tabuľky v texte)

1968

 

 

80

Svatíková Melánia

Trnava ako súdna odvolacia  inštancia niektorých západoslovenských miest a mestečiek v 1. pol. 16. stor. (Z)

1968

 

 

81

Valach Július

Erudita Societas Slavica. 61 s. (Z)

1968

 

 

82

Kadlečíková - Svatíková Melánia

Trnava ako súdna odvolacia  inštancia niektorých západoslovenských miest a mestečiek v 1. pol. 16. stor.*

1969

 

83

Chreňová Júlia

Pramene k dejinám protifašistického odboja v r. 1938 - 1945. 158 s. + 19 s. príloh

1969

 

84

Sándor Karol

Levické cechy a ich pamiatky. 96 s. + 6 s. príloh

1969

 

 

85

Prokšová Mária

Vývoj kremnickej mestskej kancelárie do r. 1526. (Z)*

1969

 

86

Valach Július

Erudita societas Slavica. 66 s. (Z)

1969

 

 

87

Prokšová Mária

Vývoj kremnickej mestskej kancelárie do r. 1526. 103 s. + 2 obr. príloh

1969

 

 

88

Cimmermannová Eva

Matrika ako historický prameň. 103 s. + 14 s. príloh

1970

 

89

Klíč Jaroslav

Erby na monumentálnych pamiatkach Bratislavy. (Súpis.) 123 s. + 28 s. obr. príloh

1970

 

90

Minarových Silvia

Vývoj trnavskej mestskej kancelárie do roku 1526.*

1970

 

91

NemeskÜrthyová Ľudmila

Rozbor fondu Štátna mincovňa v Kremnici. 79 s. + 3 s. príloh

1970

 

92

Robert Peter

Tereziánsky urbár obce Prievoz. 76 s.

1970

 

 

93

Samuel Rudolf

Trenčín a jeho najstaršia mestská kniha. 51s. + 11 s. príloh

1970

 

 

94

Škodová Eva

Štatúty kráľovských komisárov mesta Trnavy v r. 1690 - 1747 ako historický prameň. 95 s.

1970

 

95

Valach Július

Činnosť a rozbor fondu Piaristickej rehole v Prievidzi 1666 - 1950. 95 s.

1970

 

96

Buzalka Štefan

Lesný úrad v Banskej Štiavnici 1750 - 1871. (Rozbor fondu.) 180 s.

1970

 

97

Horvát František

Pronunciácie z rokov 1660 a 1705 ako pramene k hospodárskym dejinám Trnavy. 85 s. (obr. v texte) + 30 s. príloh

1970

 

98

Kupča Jozef

Vývoj spísomňovania a mestská kancelária v Banskej Štiavnici v stredoveku. 122 s. + 4 s. príloh

1970

 

99

Smolinský Ivan

Epigrafické pamiatky Bratislavy a jej okolia.83 s. (11 obr. v texte)

1970

 

 

100

Hysko Peter

Alexander Joseph von Hübner a jeho synovia. (Z)*

1970

 

101

PÜspÖki - Nagy Peter

Podunajské Biskupice.*

1971

 

 

102

Karlíková Zora

Panstvo Hlohovec a jeho urbáre z rokov 1617, 1642, 1661, 1721.*

1971

 

103

Hysko Peter

Alexander Joseph von Hübner a jeho synovia... 160 s.

1971

 

 

104

Krivošíková Stanislava

Modranská mestská kniha liber recordantiarum 1596 - 1652. (Rozbor.)

1971

 

105

Vvrabcová Ľubica

Inšpektorát Bratislavského školského dištriktu.*

1971

 

 

106a

Binderová Marta

Bratislavský cech debnárov. 59 s. + 6 obr. príloh (Z)

1971

jún

 

106b

Koday Juraj

Šažský konvent premonštrátov v XIII. stor. (Z)*

1971

jún

 

107

Brezanská Helena

Písomnosti cechu bratislavských krajčírov. 91 s. (Z)

1971

jún

 

108

Binderová - Krnáčová Marta

História a písomnosti debnárskeho cechu v Bratislave. 63 s. (Z)

1971

okt.

 

109

Koday Juraj

Šažské hodnoverné miesto v XIII. storočí. 130 s.

1971

okt.

 

110

Brezanská Helena

Písomnosti cechu bratislavských krajčírov 1327 - 1872. (Rozbor.) 92 s.

1971

okt.

 

111

Thurzová Danica

Bytčiansky urbár z r. 1619 a majerské hospodárenie na Bytčianskom panstve počiatkom XVII. stor. 126 s.

1971

okt.

 

112

Kaputa Andrej

Príspevok k problematike zdaňovania v Bardejove do r. 1437. 66 s. (Z)

1972

apríl

 

113

Krnáčová Marta

Bratislavský debnársky cech. 75 s.

1972

apríl

 

114

Váňová Miloslava

Činnosť hodnoverného miesta Jasov do roku 1320. 138 s.

1972

apríl

 

115

Štulrajterová Katarína (st.)

Testamenty z rokov 1511 - 1600 ako prameň k dejinám Trnavy. 166 s.

1972

apríl

 

116

Bezuchová Marta

Fotografia v archíve. 88 s.

1972

apríl

 

117

Kohutiarová Eva

Inštitúcia zemepanských súdov a jej činnosť na panstve Holíč.*

1972

apríl

 

 

118

Demovičová Marta

Daňová agenda mesta Pezinok v 18. a 1. pol. 19. stor. (Rozbor.) 98 s. + 3 príl.

1972

apríl

 

119

Slušný Jaromír

Bratislavské mestské cechové erby. 113 s.

1972

 

 

120

Šalamonová Jana

Rozbor účtovného materiálu archívu dedičov Šimona Révaya. 85 s.

1972

apríl

 

121

Kamenická Mária

Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň.*

1972

apríl

 

122

Platthyová Júlia

Vznik a vývoj rodiny Platthyovcov. 78 s.

1972

apríl

 

123

Csáder Viliam

Archívny fond Toldyho kruhu a pridružených fondov. 112 s.

1972

apríl

 

124

Huba Peter

Kongregačný protokol Oravskej župy 1684 - 1695. 91 s.

1972

apríl

 

125

Kafková Mária

Archív rodu Nyáryovcov. 120 s. + 5 tab.

1972

apríl

 

126

Panáčková - Kubašová Danuša

Hradné panstvo Lednica a jeho urbár z r. 1600. 108 s.

1972

okt.

 

127

Odnogová Antónia

Palatín a Trnava v r. 1526 - 1550. 56 s. (Z)

1972

okt.

 

128

Mayer Marián

Pečate hodnoverných miest. 151 s.

1972

okt.

 

129

Mistríková Mária

Prvé bratislavské gymnázium. 70 s.

1973

apríl

 

130

Wallová - Gašparovičová Olívia

Rozbor hospodárskych účtov panstva Šale od 2. pol. 18. stor. do 1. pol. 19. stor. 117 s.

1973

apríl

 

131

WolfshÖrndl Vladimír

Ústredné orgány na Slovensku a vývin ich spisovej manipulácie v r. 1918 - 1938. 227 s.

1973

apríl

 

132

Hološová Alžbeta

Činnosť hodnoverného miesta v Turci do r. 1350. 211 s.

1973

apríl

 

133

Karpat Jozef

Pozostalosť Vladimíra Makovického a problematika  vývinu slovenskej buržoázie. 110 s.

1973

apríl

 

134

Sikora Stanislav

Hospodárenie mesta Žiliny v r. 1631 - 1701. 117 s. + 4 obr. príl.

1973

apríl

 

135

Hodas Karol

Spisová manipulácia politicko - správnych úradov v župách a okresoch v r. 1918 - 1928 na Slovensku. 61 s.

1973

apríl

 

136

Segeš Vladimír

Písmo prvotlačí a súvekých rukopisov. 72 s. + 26 obr. príl.

1973

apríl

 

137

Kalesná Jana

Arengy v listinách Bela IV. 162 s.

1973

apríl

 

138

Gorelčíková Ľubica

Používanie systému skratiek v listinách Bela IV. 1235 - 1270. 106 s.

1973

apríl

 

139

Sokolovský Leon

K otázke vzniku, vývoja a zaradenia Malého Hontu do systému stoličnej správy Uhorského kráľovstva. 140 s. + 7 text. a 4 obr. príl.

1973

apríl

 

140

Lacko Richard

Kremnická mestská kniha z r. 1426 - 1700. 73 s. + 1 príl.

1973

apríl

 

141

Kaputa Andrej

K hospodáreniu mesta Bardejova v r. 1502 - 1508. 74 s.

1973

apríl

 

142

Odnogová Antónia

Rodové armálesy v Štátnom archíve v Bytči.*

1973

okt.

 

143

Koričová Tatiana

Správa mesta Pezinka v 16. - 18. stor. 79 s.

1973

okt.

 

144

Baďurová - Slivková Mária

Pramene k dejinám vinohradníctva v Archíve mesta Modry za feudalizmu. Diplomatický a historický rozbor. 112 s.

1974

apríl

 

145

Baláž Zoltán

Súdna právomoc richtára a mestskej rady v Kremnici. 84 s.

1974

 

146

Botťánková Mária

Topografia mesta Trnavy v 16. storočí. 72 s. + 25 príl.

1974

 

147

Gyepesová Erika

Poľnohospodárska agenda v správnych orgánoch Nitrianskeho okresu 1923 -1928.104s.

1974

 

148

Churová Eva

Erdödyovci a ich vzťah k Bratislave. 84 s.

1974

 

 

149

Krokavec Stanislav

Vývin triednych vzťahov od Februára 1948 do IX. zjazdu KSČ. 74 s.

1974

 

150

Oslanský František

K druhom daňových registrov v Banskej Bystrici v 16. storočí. 143 s.

1974

 

151

Slaný Július

Zavedenie gregoriánskeho kalendára v stredoslovenských banských mestách. 85 s.

1974

 

152

Vranová Elena

Protokol testamentov mesta Bratislavy z rokov 1529 - 1558. 87 s.

1974

 

153

Vyhnánková - Ujváryová Magdaléna

Šľachtické domy v Bratislave. (Na základe prameňov Archívu mesta Bratislavy.) 72 s. (Z)

1974

 

154

Žák Peter

Závodná kronika Chirany - Stará Turá. 101 s. + 5 príl.

1974

okt.

 

155

Vyhnánková - Ujváryová Magdaléna

Erby na bratislavských palácoch. 122 s.

1974

okt.

 

156

Žifčák František

Kancelária mesta Levoče v 2. pol. 16. stor. 198 s. + 13 príl.

1974

okt.

 

157

Kvasnicová - Karlíková Oľga

Rodina De Pauly a Bratislava. Genealogická štúdia. 71 s.

1974

okt.

 

158

Rozložníková - Myslovičová Virgínia

Tridsiadkový register mesta Kežmarku z rokov 1480 - 1498 ako prameň k slovensko - poľským obchodným stykom. 70 s. +  4 príl.*

1974

okt.

 

159

Čabáková Mária

Testamenty ako prameň k dejinám Banskej Štiavnice v 16. storočí. 81 s. (Z)*

1975

 

160

Fehérová Edita

Rodina Grassalkovich a Bratislava. Genealogická štúdia. 42 s. (Z)

1975

 

161

Lehotská Daniela

Topografia mesta Kremnice v 16. a v 1. polovici 17. storočia. 83 s. + 5 príl.

1975

 

162

Palkovič Jozef

Verejná činnosť Vladimíra Svetozára Hurbana vo svetle jeho písomnej pozostalosti. 173 s.

1975

 

163

Čabáková Mária

Testamenty ako prameň k dejinám Banskej Štiavnice v 16. storočí. 102 s.

1976

jan.

 

164

Molnárová Eva

Dejiny správy železničnej dopravy na Slovensku v r. 1943 - 1952. (Z)

1976

jan.

 

165

Trojnová Margita

Správa štátnej dane v období panovania Márie Terézie (1740 - 1780). 116 + 5 príl.

1976

jan.

 

166

Fehérová Edita

Rodina Grassalkovich a Bratislava. 46 s.

1976

jan.

 

167

Sikorová - Krupárová Tatiana

Život a dielo dr. Antona Štefánka. Na základe jeho pozostalosti. 103 s. + 1 fotogr. príl.

1976

jan.

 

168

Dunajská Anna

Poddanské dediny Trnavy. (Hospodárske a sociálne pomery v 18. storočí.) 93 s. + 2 mapy.

1976

apríl

 

169

Šprochová Božena

Rozbor účtovných písomností provizora na panstve Považská Bystrica z rokov 1719 - 1795. 116 s.

1976

apríl

 

170

Lukačka Ján

Vývoj súdnej právomoci mesta Bratislavy do konca 16. storočia. 73 s.

1976

apríl

 

171

Molnárová Eva

Dejiny správy železničnej dopravy na Slovensku v r. 1945 - 1952. 125 s.

1976

apríl

 

172

Kubašová Jana

Rozbor urbárskych písomností mestečka Ilavy z rokov 1685 - 1848. 84 s.

1976

apríl

 

173

Vrteľ Ladislav

Príspevok ku kultúrnym dejinám Bratislavy v rokoch 1918 - 1938. 186 s.

1976

apríl

 

174

Žilák Ján

Činnosť kremnickej mincovne v rokoch 1790 - 1800. 74 s.

1976

apríl

 

175

Maťugová - Nemčeková Soňa

Najstaršia mestská kniha mestečka Dolný Kubín 1650 - 1872. 108 s.

1976

apríl

 

176

Puškárová Angela

K dejinám komunálnej hygieny mesta Bratislavy v stredoveku. 104 s.

1976

apríl

 

177

Somogyiová Ágnes

Agenda a písomnosti bratislavského podžupana v rokoch 1867 - 1918. 77 s. + 4 príl.

1976

apríl

 

178

Bokes František

Revolučné roky 1848 - 1849 v Bratislave očami súčasníka. 62 s.

1977

apríl

 

179

Cibulková Ľubica

Počiatky socializácie slovenskej dediny (1948 - 1955). Dejiny a pramene. 97 s.

1977

apríl

 

180

Čelko Mikuláš

Kremnická mincovňa vo svetle počtových registrov pizetára v polovici 16. stor. 120 s. + 7 príl.

1977

apríl

 

181

Drahošová Šarlota

Robotnícke hnutie a KSČ v bývalom Vrábeľskom okrese (1918 - 1928). Správne orgány a ich písomná agenda. 98 s. + 5 príl.

1977

apríl

 

182

Duffeková Katarína

Csesznecká línia rodu Esterházy (vývin majetkovej držby do konca 18. storočia). 102 s.

1977

apríl

 

183

Ferko Dragan

Slovenskí drotári v Rusku počas 1. svetovej vojny. 98 s. + 13 príl.

1977

apríl

 

184

Holásek Peter

Príspevok k slovensko - ruským vzťahom v 18. stor. 100 s. + 12 obr. príl.

1977

apríl

 

185

Kmotorková Mária

Osobné spisy učiteľov na Slovensku v rokoch 1925 - 1949. 74 s.

1977

apríl

 

186

Kodajová Viera

Trnavské gymnázium 1554 - 1976. Dejiny a pramene. 68 s.

1977

apríl

 

187

Komadová Zuzana

K otázkam vzniku a vývoja Dediny mládeže (1949 - 1959). 103 s. + 5 príl.

1977

apríl

 

188

Konečný Antonín

Základné poznatky o niektorých kalendárnych sústavách používaných pri datovaní osmansko - tureckých písomností. 42 s. + 3 príl.

1977

apríl

 

189

Marsinová Anna

Ján Jiskra z Brandýsa a jeho diplomatická produkcia (1441 - 1462). 164 s. + 53 s. príl.

1977

apríl

 

190

Mireková Antónia

Revolučné národné výbory v Liptove (1942 - 1945). 136 s. + 13 príl.

1977

apríl

 

191

Okániková Mária

Pramene k dejinám školstva v Žiline. 101 s.

1977

apríl

 

192

Péntek Štefan

Prehľad dejín správy na Slovensku v ich vzťahu k robotníckemu hnutiu v Šafárikovskom okrese 1918 - 1939. 81 s. (Z)

1977

apríl

 

193

Solárová Táňa

Príspevok k topografii Martina. 68 s. + 12 s. príl.

1977

apríl

 

194

Tonková Mária

Študenti zo Slovenska na Bolonskej a Padovskej univerzite počas feudalizmu. 118 s.

1977

apríl

 

195

Holotík Ľubomír

Rozbor fondu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 1939 - 1945. 64 s.

1978

jan.

 

196

Pálinkásová Veronika

Písomnosti Nitrianskej stolice. 246 s.

1978

 

197

Brečková Zdena

Činnosť hodnoverného miesta pri Hronskobeňadickom konvente do konca 14. storočia. 238 s.

1978

 

198

Kleinedlerová Marianna

Obecný notársky úrad Topoľčany (1850 - 1945). 106 s.

1978

 

199

Ďurková Mária

Vlastnícke pomery na Pezinskom a Svätojurskom panstve v druhej polovici 16. a začiatkom 17. stor. 76 s. + 1 mapa.

1978

 

200

Gulkášová Eva

Prvé slovenské gymnázia. 93 s. (Z)

1978

 

 

201

Kačkovičová Mária

Predarchívna starostlivosť - problematika skartácie na ústredných orgánoch štátnej správy SSR. 69 s.

1978

 

202

Králiková Katarína

Analýza a genéza sloveník uložených v Archíve mesta Bratislavy. 84 s.

1978

 

203

Lehmannová Adriana

Životné osudy, činnosť a dielo M. M. Hodžu na podklade jeho pozostalosti. 179 s.

1978

 

204

Micháľová Miroslava

Bratislavská tlač a jej regulácia radou mesta Bratislavy (1780 - 1848). 116 s.

1978

 

205

Oravcová Katarína

Pôsobnosť notárskych úradov v Liptovskej župe a ich produkcia. 103 s.

1978

 

206

Pénteková - CsÖlleová Mária

Pramene k Rákocziho povstaniu v oblasti Rožňavy. 94 s.

1978

 

207

Sedliaková Alžbeta

Znárodnenie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Analýza prameňov v štátnom ústrednom archíve. 131 s. + 3 príl.

1978

 

208

Sinková Beatrix

Župný archív v Bratislave (do r. 1898). 85 s.*

1978

 

 

209

Szabó Richard

Príspevok k dejinám vojenstva, vojenských písomností a terminológie. Rozbor vojenských písomností Rudolfa Pálffyho (1719 - 1768). 83 s. + 4 príl.*

1978

 

210

Šišková Helena

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom vo svetle archívnych prameňov Československej presídľovacej komisie. 125 s.

1978

 

211

Vyoral Jozef

Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, B. sekcia. Rozbor archívneho fondu. 92 s. + 3 príl.

1978

 

212

Gulkášová Eva

Prvé slovenské gymnázia. 110 s.

1978

 

 

213

Illéšová Klára

Slovenská politika na Uhorskom sneme v rokoch 1901 - 1914. 114 s.

1978

 

214

Godálová Marta

Jozef Bencúr (1728 - 1784) a spor mesta Bratislavy o mýto.

1978

 

215

Miertušová Klaudia

Absolventské diplomy v zbierkach Archívu hl. mesta SSR Bratislavy. 115 s. + 3 príl.

1978

 

216

Machajdík Igor

Prierez demografickým vývojom obyvateľstva Nového Mesta nad Váhom z mestských matrík. 110 s.

1978

 

217

Mrva Ivan

Rod Jesenák a Bratislava.

1978

 

 

218

Petrovič Jozef

Pečate miest a obcí Šarišskej župy. 105 s.

1978

 

 

219

Šimonová - Zacharová Elena

Bratislavské daňové súpisy z 18. storočia. 104 s.

1978

 

220

Thurzová Jana

Hospodárenie mesta Trenčína v r. 1531 - 1635. 167 s. + 9 príl.

1978

 

221

Péntek Štefan

Robotnícke hnutie v gemer - malohontskej oblasti vo vzťahu k dejinám správy (1918 - 1938). 156 s.

1978

 

222

Pavlásková Jana

Z dejín mládežníckeho hnutia na Slovensku v rokoch 1949 - 1955. 112 s. + 8 príl.

1978

 

223

Pachanská Katarína

Bratislavský strelecký spolok. 115 s. + 64 s. príl.

1978

 

 

224

Surovec Jozef

Knihy ťažiarstiev a ťažiarov v Banskej Belej z r. 1778 - 1788. Diplomatický rozbor. 61 s. + 79 s. príl.

1978

 

225

Karlík Jozef

Životné osudy, činnosť a dielo Júliusa Bartáka na podklade jeho pozostalosti. 124 s.

1978

 

226

Dašková Anna

Kultúrna rubrika v komunistickej tlači v prvých rokoch ČSR na Slovensku (1920 - 1925). 86 s.

1979

 

227

Dvorský Peter

Úrady verejných notárov na území dnešného okresu Liptovský Mikuláš (1875 - 1951). 125 s.

1979

 

228

Gondeková Zlatica

Pramene k poznaniu stavu cintorínov v Bratislavskej stolici v 18. storočí. 96 s.

1979

 

229

Trepáčová Gabriela

Stavebná agenda mesta Bratislavy v r. 1700 - 39 na základe magistrátnych protokolov. 72 s.

1979

 

230

Bakošová - Galetová Mária

Banský Protokol Novej Bane z r. 1659 - 1729. 105 s.

1979

 

231

Kukučková Magdaléna

Písomná pozostalosť Františka Votrubu. 57 s. + 77 s. príl.

1979

 

232

Paulechová Helena

Skalické cechy. 70 s.

1979

 

233

Richterová Gabriela

Kniha testamentov mesta Skalice z r. 1617 - 1694. 80 s.

1979

 

234

Roháč Juraj

Trnavské mestské privilégiá. 270 s.

1979

 

 

235

Šidlovský Gejza

Ulrich Daun a vojna o španielske dedičstvo. 70 s. + 2 obr. príl.

1979

 

236

Turcsány Juraj

Najstaršia kniha testamentov obyvateľov Jura pri Bratislave z r. 1577 - 1642. 86 s.

1979

 

237

Tyčiaková - Nepšinská Hyacinta

Rozbor fondu Živnostenské spoločenstvo v Brezne. 67 s.

1979

 

238

Vranová Janka

Sedrialny protokol Bratislavskej stolice z r. 1733 - 48. 102 s. + 24 s. príl.

1979

 

239

Ivančová Miroslava

Územnosprávny vývin na Slovensku po oslobodení. 98 s. + 5 máp.

1979

 

240

Šániková - Spustová Mária

Životné osudy, činnosť a dielo Antona Granatiera. 87 s.

1979

 

241

Hrtánková Valéria

Mestská správa v Žiline v období feudalizmu. 114 s.

1979

 

242

-0-

-0-

-0-

 

 

243

Matejková Mária

Kongregačné písomnosti ako prameň k dejinám odievania v Uhorsku v r. 1740 - 80. 163 s.

1978

 

244

Gunišová Jaromíra

Bratislavský hodinársky cech. (Z)

1980

jan.

 

245

Féderová Terézia

Trenčianska Teplá ako obec Trenčianskeho panstva. 90 s.

1980

sept.

 

246

Lebovič Peter

Najdôležitejšie problémy rozvoja spojov na Slovensku 1945 - 6. 78 s. + 1 mapa.

1980

 

 

247

Lebovičová Kamila

Vývin samosprávy v Tisovci a rozbor jej písomnej produkcie. 83 s.

1980

 

248

Maczeáková - Hanuščáková Beata

Collegium oeconomicum. 64 s. + 7 obr. príl.

1980

 

249

Majkútová Klára

Najstaršia mestská kniha mestečka Trstená 1688 - 1847. 68 s.

1980

 

250

Mišovič Milan

Publico - politica rodu Erdődy. 76 s.

1980

 

 

251

Mulík Peter

K otázke pôvodu levočských Turzovcov. 81 s.

1980

 

 

251a

Šnircová Zdena

Počiatky stenografie v Uhorsku. 56 s. (Z)

1980

 

 

252

Strnádová - Paulíková Mária

Osobné spisy významných slovenských pedagógov a vedeckých pracovníkov. 63 s.

1980

 

253

Weinbergerová Mária

Významní členovia rodiny Medňanskovcov. 72 s. + 10 obr. príl.

1980

 

254

Vyčislíková Marianna

Slovenská republika rád. 91 s. + 1 mapa (Z)

1980

 

255

Zahradníková Alžbeta

Vznik a vývoj krajského zriadenia v Československu so zreteľom na Slovensku. 121 s. + 14 mapových príloh (Z)

1980

 

256

Gunišová Jaromíra

Vývoj hodinárstva a bratislavský hodinársky cech. 63 s. + 13 s. príloh

1980

 

257

Kamasová Marta

Kolektivizácia poľnohospodárstva v okrese Veľký Krtíš  1949 - 60.  94 s.

1980

 

258

Kurincová Elena

Spolok pre zveľaďovanie domáckej výroby. Rozbor fondu. 94 s.

1980

 

259

VÖrÖsová Mária

Komárňanské mestské privilégiá. 94 s.

1980

 

 

260

Bettes Štefan

Demografický vývoj Bratislavy 1848 - 1918. 59 s. (Z)

1981

jan.

 

261

SteinhÜbel Ján

Písomnosti Hontianskej stolice. 107 s. + 38 príl.

1981

jan.

 

262

Vyčislíková Marianna

Slovenská republika rád. (Spracované s osobitným zameraním na systém a činnosť orgánov štátnej moci a správy. 61 s.

1981

jan.

 

263

Zahradníková Alžbeta

Vznik a vývoj krajského zriadenia v Československu s osobitným zreteľom na Slovensko. 122 s. + 14 príl.

1981

jan.

 

264

Kováčová Anna

KNV Banská Bystrica odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (1914) 1949 - 1960. 94 s.

1981

jún

 

265

Straková - Šnircová Zdena

Počiatky stenografie v Uhorsku. 56 s.

1981

jún

 

266

Domová Miroslava

Život a dielo Andreja Mráza na podklade jeho pozostalosti. 75 s.

1981

sept.

 

267

Bettes Štefan

Demografický vývoj Bratislavy v slovenských reláciách na prelome 19. a 20. storočia v prameňoch štatistickej ročenky uhorských miest. 69 s.

1981

sept.

 

268

Bettesová Viera

Miesto a činnosť notárskeho úradu v obecnej správe Klenovca (1831 - 1945). 63 s. + 5 príl.

1981

sept.

 

269

Gergelyová - Patejdlová Otília

Apollo, rafinéria minerálnych olejov, účastinárska spoločnosť v Bratislave. (Rozbor fondu.) 90 s.

1981

sept.

 

270

Gettlerová Oľga

Správa mesta Komárna v rokoch 1938 - 1945. 79 s.

1981

sept.

 

271

Gregorová Viera

Programovo - prevádzkový archívny fond Československej televízie v Bratislave. 61 s.

1981

sept.

 

272

Kálanková Bronislava

Rozbor fondu Živnostenské spoločenstvo v Martine. 65 s. (Z)

1981

sept.

 

273

Kozáková Katarína

Štátne občianstvo na Slovensku od vzniku republiky po súčasnosť. 104 s.

1981

sept.

 

274

Kunstová Valéria

Humenské panstvo a jeho urbár z roku 1690. 78 s.

1981

sept.

 

275

Kuzmík Daniel

Príspevok k dejinám Nemcov v Bratislave v rokoch 1918 - 1938. 82 s.

1981

sept.

 

276

Rákociová - Chalupecká Mária

Heraldické a epigrafické pamiatky v chráme sv. Jakuba v Levoči do konca 16. stor. 79 s.

1981

sept.

 

277

Talačová Mária

Dva významné pramene k dejinám Ústia nad Oravou. 64 s.

1981

sept.

 

278

Gábrišová - Abrmanová Eva

Vývoj správy osvety a ľudovýchovy na Slovensku od roku 1945. (Z)

1982

febr.

 

279

Vargová Helena

Vznik obcí v období rokov 1945 - 1960. 64 s. + 11 s. príloh (Z)

1982

febr.

 

280

Cimrová Katarína

Sociálna agenda mesta Bratislavy v období hospodárskej krízy v rokoch 1929 - 1934.*

1982

febr.

 

281

Kálanková Bronislava

Rozbor zápisníc živnostenského spoločenstva v Martine z rokov 1927 - 1929.

1982

febr.

 

282

Mojžišíková Antónia

Plagát ako historický prameň. (Zbierka plagátov Archívu hl. mesta SSR Bratislavy 1918 - 1938.) 82 s. + 11 s. príloh

1982

febr.

 

283

Babušíková - Jánošová Tatiana

Zápisnice zo zasadania pléna SNR 1944 - 1948. Obsahový a formálny rozbor. 102 s.

1982

jún

 

284

Gábrišová - Abrmanová Eva

Vývoj správy osvety a ľudovýchovy na Slovensku od roku 1945. 53 s.

1982

jún

 

285

Macková Libuša

Problematika riešenia židovskej otázky na Slovensku v r. 1938 - 42 vo svetle písomností Úradu predsedníctva vlády. 89 s.

1982

jún

 

286

Vargová Helena

Vznik obcí v období rokov 1945 - 60. 86 s. + 2 príl.

1982

jún

 

287

Mikušová Terézia

Cechy v Trnave. (Historicko - diplomatická štúdia.)*

1982

jún

 

288

Adam Alexander

Lučenec, mesto so zriadeným magistrátom v rokoch 1872 - 1922. 132 s.

1982

 

 

289

Hunka Ján

Mincovníctvo Bélu III. (1172 - 1196). 108 s.

1982

 

 

290

Matláková Libuša

Okresná starostlivosť o mládež v Pezinku 1923 - 1947. 98 s.

1982

 

291

Nagy Jozef

Národnostná politika v rokoch 1890 - 1900 v župe Bratislavskej. 61 s. (Z)

1982

 

292

Nagyová Lívia

Sociálne hnutie kremnických minciarov v rokoch 1918 - 1929. 64 s.

1982

 

293

Nemcová Rút

Životné osudy kapitána Jána Nálepku, hrdinu Sovietskeho zväzu, v prvej Československej republike. 64 s.

1982

 

294

Šulavík Ján

Dejiny Marikovskej doliny do roku 1711. 116 s.

1982

 

 

295

Nagy Jozef

Národnostná politika v rokoch 1890 - 1900 v župe Bratislavskej. 73 s.

1983

jan.

 

296

Chalmovská Beata

Zápisnice obce Bojníc v I. ČSR. 83 s.

1983

máj

 

297

Boriková Mária

Účtovná agenda mesta Pezinka 1616 - 1848. 102 s.

1983

sept.

 

298

Hučko Ján

Obvodný notársky úrad v Novom Meste nad Váhom 1872 - 1945. 95 s. + 4 s. príloh

1983

sept.

 

299

Jankovič Ľubomír

Miniatúrna maľba na armálesoch bratislavskej zbierky. 99 s.

1983

sept.

 

300

Niczky Egon

Súpis šľachty Abovskej stolice z roku 1725. 177 s. + 9 s. obr. príloh (Z)

1983

sept.

 

301

Pollák Róbert

Vandrovné knižky v zbierke Východoslovenského múzea Košice. 108 s. + 8 s. obr. príloh

1983

sept.

 

302

Rottková Júlia

Písomná pozostalosť akademika D. Andrusova. 169 s.

1983

sept.

 

303

Mikletičová Marianna

Reformy kalendára v historickom priereze. 100 s.

1983

sept.

 

304

Šarmírová Natália

Hospodárska agenda mestskej rady v Bratislave za I. ČSR. 68 s. + 5 s. príloh

1983

sept.

 

305

Niczky Egon

Súpis šľachty Abovskej stolice z roku 1725.*

1984

máj

 

306

Harantová Jana

Lietavský hrad ako feudálna pevnosť.146 s. + 8 s. príloh

1984

máj

 

307

Bulík František

Kolektivizácia Lamača. 100 s.

1984

sept.

 

308

Daňová Eva

Dopravostroj n.p. Bratislava. (Rozbor fondu.) 70 s. + 8 s. príloh

1985

jún

 

309

Biroš Vladimír

Súpis domov poddaných v bývalom Námestovskom okrese ako prameň pre hospodárske dejiny a národopis. 90 s. + 4 s. príloh

1985

 

310

Ďuriš Marián

Július Šefránek - život a dielo vo svetle jeho osobnej pozostalosti. 89 s. (Z)

1985

 

311

Hajduch František

Horny, továreň na rádiové prístroje. (Rozbor fondu.) 77 s. + 10 obr. príloh

1985

 

312

Hochel Jaroslav

Rod Segnerovcov a Bratislava. (Genealogicko - heraldická štúdia.) 93 s. + 14 obr. príloh

1985

 

313

Kapráliková Silvia

Slovenské ústredie starostlivosti o mládež. (Dejiny a správa.) 66 s.

1985

 

314

Kotásek Peter

Štátna učiteľská akadémia v Modre 1870 - 1950. (Diplomatický a historický rozbor.)*

1985

 

315

Spiritza Roman

Pramenná hodnota medailí a plakiet k dejinám Slovenska (s osobitným zreteľom na 20. storočie). 130 s.

1985

 

316

Dobrovická Soňa

Pečate vo svetle uhorských zákonov a nariadení do roku 1526. 85 s.

1985

sept.

 

317

Domková Katarína

Kniha mestečka Mošoviec (1567 - 1882). 81 s.

1985

 

 

318

Ďuriš Marián

Július Šefránek - život a dielo vo svetle osobnej pozostalosti. 79 s.

1985

 

319

Haraksimová Ľubica

Mestská kniha Vyšného Huštáku - predmestia Prešova (1665 - 1828). 72 s. + 23 s. príl. + 2 grafy.

1985

 

320

Horáková Blanka

Počiatky anjouovskej epochy v Uhorsku v oblasti spísomňovania. 79 s.

1985

 

321

Kondelová Mária

Obvodný notársky úrad v Dolnom Kubíne 1895 - 1945. Historicko - správny prehľad a rozbor fondu. 71 s.

1985

 

322

Kubeková Daniela

K hospodárskym a sociálnym pomerom roľníkov v Šariši koncom 18. a začiatkom 19. storočia. 78 s.

1985

 

323

Ľach Rudolf

Slovenská poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave 1919 - 1946 (1950). Rozbor fondu. 108 s.

1985

 

324

Lengyelová Tünde

Najstaršie archívne pomôcky Archívu mesta Košíc. 81 s.

1985

 

325

Máťuš Pavol

Andrej Halaša a Muzeálna slovenská spoločnosť. (Z)

1985

 

326

Nátherová Táňa

Činnosť orgánov mestskej samosprávy v Brezne 1549 - 1849. 98 s.

1985

 

327

Slaninková Ružena

Demografický obraz Dobšinej v 17. storočí. 68 s.

1985

 

328

Súkenníková Iveta

Dejiny a vývoj horolezeckého zväzu IAMES (1921 - 1980). 61 s.

1985

 

329

Šimková Iveta

Sedrialny protokol Oravskej stolice z rokov 1688 - 1735. 108 s.

1985

 

330

Bittmannová Soňa

Vzťah čsl. vládnej politiky k ruskej emigrácii v r. 1919 - 1924. 70 s. + 48 s. príloh

1986

 

331

Kapusta Marián

Jednota, spotrebné družstvo Topoľčany. 89 s.

1986

 

 

332

Kašiarová Elena

Vládny komisariát pre štátne banské a hutnícke závody na Slovensku v Bratislave 1919 - 1926 (1943).*

1986

 

333

Košecká Marta

Archívny fond Slovenského filmu v Bratislave. 64 s.

1986

 

 

334

Krsková Jana

Zvolenské noviny ako krajový pomocník slovenského národného hnutia vo Zvolenskej stolici 1904 - 1914. 110 s.

1986

 

335

Máťuš Pavol

Andrej Halaša a Muzeálna slovenská spoločnosť. 70 s.

1986

 

336

Móricová Anna

Spôsoby spracúvania osobných archívnych fondov. 76 s. + 1 s. príloh

1986

 

337

Palková Nina

Obecný notár a samospráva mesta Levoče v r. 1923 - 1945. 81 s.

1986

 

338

Viglaš Peter

Život a dielo Alojza Riegeleho vo svetle prameňov jeho písomnej pozostalosti. 77 s.

1986

 

339

Sabov Peter

Archivovanie obrazových dokumentov v zbierkach Archívu literatúry a umenia Matice Slovenskej. 62 s. + 8 obr. príloh (Z)

1986

 

340

Mičinský Ján

Divadlo v Banskej Bystrici do vzniku profesionálnej opernej scény. 64 s.

1986

 

341

Uličný Ferdinand (ml.)

Písomnosti Zemplínskej stolice do roku 1526. 155 s.

1986

 

 

342

Brtáňová Erika

Drahotína Križková - Kardošová. 72 s.

1986

sept.

 

343

Falisová Anna

Verejné zdravotníctvo v Bratislave v r. 1770 - 1848. 94 s. + obr. v texte

1986

sept.

 

344

Kamenický Miroslav

Vývoj požiarnej ochrany v Bratislave od 16. stor. do roku 1872.*

1986

sept.

 

345

Medová Silvia

Pavol Blaho v slovenskom národno - politickom hnutí pre I. svetovou vojnou. 83 s.

1986

sept.

 

346

Nemcová Zuzana

Bratislavské puškárstvo v 15. a 16. storočí.*

1986

sept.

 

347

Riszdorfer Ladislav

Robotnícke hnutie v Komárne a jeho okolí v rokoch 1921 - 38. 81 s.

1986

sept.

 

348

Šimová Dana

Slovenské vysťahovalectvo v období Československej republiky - rozbor písomností ŠÚA SSR, vo fondoch Ministra ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska a Policajného riaditeľstva v Bratislave. 110 s.

1986

sept.

 

349

Štofanová Jana

Pramene k dejinám ukrajinského rozhlasového vysielania na Slovensku. 113 s.

1986

sept.

 

350

Turoňová Karolína

Štátna čipkárska škola v Hodruši v r. 1929 - 1951. 65 s. + 11 s. príloh

1986

sept.

 

351

Vydrnáková Jana

Pozostalosť Kolomana Peťku. 91 s.

1986

sept.

 

352

Jurčová - Glinová Zuzana

Vznik a vývoj organizácie Zväzu priateľov ZSSR na Slovensku v medzivojnovom období (1930 - 1938). 75 s. + 8 s. príloh

1986

sept.

 

353

Sabov Peter

Archivovanie obrazových dokumentov v zbierkach Archívu literatúry a umenia Matice Slovenskej. 65 s.

1986

sept.

 

354

Sucharová Ingrid

Bratislavské dunajské mosty. 91 s. + 22 s. obr. + map. Príloh

1986

sept.

 

355

Výbohová Dagmar

Národohospodárske a kultúrne snahy Daniela G. Licharda - redaktora a vydavateľa časopisu Obzor - novín pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.*

1986

sept.

 

356

Grnáčová Marta

K dejinám družstevníctva v okrese Levice (1848 - 1950). 73 s. + 8 s. príloh

1987

jún

 

357

Kočí Oto

Robotnícke hnutie v bývalom okrese Šaľa v r. 1918 - 1928 vo svetle prameňov okresného úradu. 122 s.

1987

jún

 

358

Machavová Jana

Vývoj a správa mesta Banská Štiavnica a Banská Belá v období rokov 1918 - 1945. 118 s. + 7 s. obr. príloh

1987

jún

 

359

Pokreisová - Nagyová Hildegarda

Diosegská hospodárska, cukrovarnícka a liehovarnícka účastinárska spoločnosť 1873 - 1948. Rozbor fondu. 111 s. + 5 s. príloh

1987

jún

 

360

Herecová Beata

Školský inšpektorát v Ružomberku. Rozbor fondu. 97 s. + 5 s. príloh (Z)

1987

sept.

 

361

Huranová Marcela

Dejiny slovenského automobilového klubu Klub slovenských automobilistov v Bratislave 1920 - 1950. 50 s. (Z)

1987

sept.

 

362

Kapráliková Tamara

Vývoj a činnosť včelárskeho zväzu na Slovensku. 69 s. (Z)

1987

sept.

 

363

Stejskalová Zděnka

Odraz vývoje ochrany životního prostředí v archivních dokumentech podnikového archivu. 95 s. (tabuľky v texte)

1987

sept.

 

364

Balogh Ladislav

Dejiny a vývoj telovýchovnej jednoty Slovan CHZJD Bratislava (191+ - 1980). 81 s.

1988

máj

 

365

Juck Marcel

Bratislavské zájazdné hostince a hotely. Historický prehľad. 107 s. + obr. v texte

1988

máj

 

366

Minďáš Miroslav

Prehľad dejín mesta Hniezdne do konca 19. stor. 80 s. + 7 obr. príloh

1988

máj

 

367

Moroňová Teresa

Gymnázium Alexandra Markuša v Bratislave. 145 s. + 28 tabuliek

1988

máj

 

368

Sečík Peter

Považská Bystrica 1938 - 1945 vo svetle prezidiálnej agendy Obecného notárskeho úradu. 104 s. + 1 obr. príloh

1988

máj

 

369

Dubovský Patrik

Vývoj hospodárskych a poddansko - zemepanských vzťahov na panstve Červený Kameň v 16. stor. 125 s. + 8 obr. príloh (Z)

1988

máj

 

370

Herecová Beata

Školský inšpektorát v Ružomberku. Rozbor fondu. 55 s.

1988

máj

 

371

Huranová Marcela

Dejiny slovenského automobilového spolku Klub slovenských automobilistov v Bratislave (1920 - 1950). 59 s. + 2 obr. prílohy

1988

máj

 

372

Dubovský Patrik

Poddansko - zemepanské vzťahy na panstve Červený Kameň v 16. stor. podľa urbárov panstva  z r. 1543 a 1598. 156 s.

1988

sept.

 

373

Grosschmidtová Adriana

Hospodárske inštrukcie a hospodárske pokyny pre správu a hospodárenie panstva Ostrý Kameň z r. 1780 - 1820. 110 s.

1988

sept.

 

374

Gunda Peter

Fantastické figúry v rodových a mestských erboch na Slovensku. 76 s. (Z)

1988

sept.

 

375

Sedláčková - Dostálová Silvia

Hlavičkové papiere bratislavských podnikov od r. 1918 do súčasnosti. 58 s. (obr. v texte)

1988

sept.

 

376

Schlosárová Karin

Dejiny gymnázia v Rožňave (1920 - 1980). 113 s. + 59 s. príloh

1988

sept.

 

377

Sabolová Tamara

Plánovacie akty socialistickej štátnej správy. 85 s.

1989

máj

 

378

Turóczy Vojtech

Majetkové pomery na území Hontianskej stolice v období neskorého feudalizmu (1549 - 1598). 65 s. + 3 mapy.

1989

sept.

 

379

Petrovič Vladimír

Vývoj cestnej siete na Záhorí do konca 18. storočia. 60 s. (mapy v texte) + 20 s. príloh

1991

jún

 

380

Kubicová Eva

Bratislavská mestská kancelária v r. 1527 - 1604. 95 s. + 8 s. príloh

1991

máj

 

381

Maťovčík Peter

Dejiny leleského konventu do r. 1355. 117 s. + 11 s. príloh

1991

máj

 

382

Hubová Mária

Najstaršia zachovaná mestská kniha mestečka Veličná 1694 - 1846. 105 s. + 20 s. príloh

1991

máj

 

383

Balogová Beáta

Mestský lazaret a jeho miesto v systéme verejného zdravotníctva Bratislavy od začiatku 18. stor.  do r. 1865. 92 s. *

1991

máj

 

384

Antalíková Alena

Pohrebné spolky v Bratislave v 19. a 20. stor.*

1991

máj

 

385

Benyóová - Dudeková Gabriela

Sociológ Juraj Schulpe a jeho činnosť. Príspevok k sociálnym dejinám. 227 s. + 15 s. príloh

1991

máj

 

386

Dvořáková Daniela

Stibor zo Stiboríc (otec a syn) a ich diplomatická produkcia. 142 s. + 4 obr. prílohy

1991

máj

 

387

Štrpka Michal

Bratislavská vetva rodu Palugyay. 71 s. + 45 s. príloh

1991

máj

 

388

Bešinová Eva

Vznik a vývoj rodu Palásthy do roku 1890. 53 s. (obr. v texte)

1991

sept.

 

389

Šefránková Daniela

Zbojníci a zlodeji v období 1537 - 1599 vo svetle výsluchov trnavského mestského magistrátu. 76 s.

1991

sept.

 

390

Horňáčková Zuzana

Alžbeta Coborová v listoch manželovi. 91 s. + 5 s. príloh

1991

sept.

 

391

Lupták Jozef

Diplomatický rozbor litterae metales (deponovaných vo fonde Jasovský konvent - hodnoverné miesto). 211 s.

1991

sept.

 

392

Tichý Ivan

Postavy a dokumenty Slovenskej národnej rady 1918. 99 s. + 10 s. príloh

1992

jún

 

393

Hronec Braňo

Štefan Launer. K problematike ideových sporov v generácii Mladé Slovensko. 73 s. *

1992

jún

 

394

Chudjak František

Vplyv pádu talianskeho fašizmu na Slovensko. 69 s.

1992

jún

 

395

Kancelová Dana

Drugetovci a protihabsburské povstania. (Genealogicko - historická štúdia.) 138 s. + 7 s. príloh

1992

jún

 

396

Králiková - Šelleyová Henrieta

Obecný notársky úrad Svätý Jur 1923 - 1945. 93 s.

1992

jún

 

397

Mazúr Miloš

Osobná pozostalosť Dr. Vševlada Jozefa Gajdoša 1907 - 1978. 103 s.

1992

jún

 

398

Mikulová Miriam

Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach (1369 - 1526). 103 s. + 6 s. príloh + 3 mapy

1992

jún

 

399

Molnár Peter

Ostrihomský župný zastupiteľský výbor 1848 - 1871. 108 s. + 1 mapa

1992

jún

 

400

Mrižová Mária

Ministerstvo školstva a národnej osvety 1938 - 1945. 105 s.

1992

jún

 

401

Sečanská Jana

Testamenty duchovných osôb. 140 s.

1992.

jún

 

402

Zaťková Jarmila

Daňový register mesta Bratislavy z r. 1452 - 1453 a jeho formálny a obsahový rozbor. 118 s. (v rámci textu edícia prameňov + tabuľky)

1992

jún

 

403

Petrakovičová - Šikulová Agáta

Pôsobenie Karola Štúra v Modre. 74 s. (Z)

1992

sept.

 

404

Balážová Jarmila

Hospodárske a sociálne pomery na Lednickom panstve v svetle urbárov 17. storočia. 132 s. + 3 obr. prílohy

1993

máj

 

405

Eštok Marek

Výpočtová technika a archívy. - Vplyv na archívnu teóriu, konkrétne projekty využitia a ďalšie perspektívy, s osobitným zameraním na podmienky slovenských archívov. 122 s.

1993

máj

 

406

Fančovičová Adriana

Fantastické bytosti a vybájené zvieratá v heraldike. 178 s.

1993

máj

 

407

Hocman Juraj

Kríza rímskej štátnej správy v III. stor. n. .l. (Od Severovcov po Diokleciána.) 135 s.

1993

máj

 

408

Konečný Antonín

Skalica ako kultúrne a politické centrum hlasistického hnutia na prelome 19. a 20. storočia. 91 s. + 14 obr. príloh

1993

máj

 

409

Kusenda Radoslav

Bratislavský tridsiadkový register 1496 - 1497. 86 s.

1993

máj

 

410

Petrakovičová Agáta

Inventár slovenského evanjelického a.v. zboru v Modre. 143 s.

1993

máj

 

411

Repová Michaela

Epigrafické pamiatky v Trnave od 14. do zač. 19. storočia. 101 s. ( obr. v texte)

1993

máj

 

412

Seman Peter

K dejinám vývinu a rozvoja knižnej kultúry lechnických kartuziánov. 72 s.

1993

máj

 

413

Šichtová - Vybíralová Alena

Hospodársky ročný cyklus podľa mesačných inštrukcií zo západného Slovenska zo 17. a zač. 18. storočia. 127 s.

1993

máj

 

414

Baláž Boris

Úzkorozchodné lesné železnice východného  Slovenska. 90 s. + 17 obr. príloh

1993

sept.

 

415

Géciová - Kunská Radoslava

Dejiny Veľkých Chrašťan do konca 19. storočia. 40 s. + 5 s. príloh (Z)

1993

sept.

 

416

Chudíková Lenka

Náboženské spolky v Bratislave. 162 s. + 10 s. príloh

1993

sept.

 

417

Javošová Erika

Štruktúra spoločnosti na Slovensku do polovice 14. storočia. 145 s.

1993

sept.

 

418

Krajňáková Marcela

Pracovné nasadenie slovenských robotníkov v Nemecku v r. 1939 - 1945. 117 s. (mapa v texte)

1993

sept.

 

419

Magdolen Dušan

Amarnské obdobie v egyptských dejinách počas vlády Amenhotepa IV. - Achmatona. 120 s. + 8 s. príloh + 1 mapa

1993

sept.

 

420

Schiffer František

Parašutizmus v slovenskej armáde a v protifašistickom odboji v rokoch 1939 - 1945. 88 s. + 7 s. príloh

1993

sept.

 

421

Zmeková Iveta

Osobný fond Ivana L. Kovačeviča 1930 - 1987. Inventár. 85 s. + 3 s. príloh

1993

sept.

 

422

Gajdošová Martina

Slovenský úrad pre veci cirkevné 1949 - 1956. Rozbor fondu. 78 s. + 11 s. príloh

1994

máj

 

423

Galbavá Miriam

Osídlenie Čachtického panstva do konca 16. storočia. 159 s.

1994

máj

 

424

Géciová - Kunská Radoslava

Dejiny Veľkých Chraštian do r. 1960. 56 s. + 4 obr. prílohy

1994

máj

 

425

Kollár Radovan

Fara sv. Mikuláša v Trnave do roku 1543. 71 s.

1994

máj

 

426

Štercelová Viera

Vznik a vývoj konzervatória v Bratislave do r. 1945 - rozbor fondu a inventár. 103 s.

1994

máj

 

427

Thór Zoltán

Peter Kohári a Nové Zámky v rokoch 1608 - 1632. 77 s. + 7 obr. príloh

1994

máj

 

428

Trhanová Martina

Bratislavskí žobráci v 18. storočí. 72 s.

1994

máj

 

429

Ždímalová Veronika

Rozbor osobného fondu rodiny Weisz - Mader. 95 s. + 18 obr. príloh

1994

máj

 

430

Jergová Zuzana

Spisová rozluka medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Nemeckom ohľadne bývalého Ministerstva zahraničných vecí ČSR. 49 s. + 4 príl. (Z)

1994

máj

 

431

Šulaj Marek

Pribinove oslavy v Nitre r. 1933 a ich ohlas v slovenskej spoločnosti. 86 s. + 3 s. obr. príl. (Z)

1994

máj

 

432

Hojčušová Miriam

Maďarská otázka po roku 1945. Dohoda o výmene obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom (z hľadiska oblastných osídľovacích úradov).150 s.

1994

sept.

 

433

Švolíková Veronika

Legenda Život svätých pustovníkov Svorada a Benedikta ako historický prameň. 71 s. + 4 príl.

1994

sept.

 

434

Urbančok Martin

Oddelenie Ministerstva vnútra v Bratislave (1919) 1927 - 1928. Analýza archívneho fondu. 176 s.

1994

sept.

 

435

Červený Ondrej

Parlamentné a obecné voľby v okrese Trenčín za I. ČSR. (Pokus o komparatívnu analýzu.) 104 s.

1995

máj

 

436

Ferenczyová Denisa

Sirotský úrad - oddelenie mestského magistrátu - v Bratislave v rokoch 1753 - 1780. 93 s. + 8 príl.

1995

máj

 

437

Golis Eduard

Fašistické a fašizoidné politické subjekty na Slovensku v medzivojnovom období (1922 - 1938). 83 s.

1995

máj

 

438

Tandlich Tomáš

Horné Požitavie, historicko - archeologická topografia. 129 s.

1995

máj

 

439

 

Ambroš Róbert

Postavenie bratislavského prepošta v stredovekej spoločnosti. 96 s.

1995

sept.

 

 

440

Danková Renáta

Príspevok k životu Mikuláša Pálfiho (1552 - 1600). 56 s. + 9 príl.

1995

sept.

 

441

Smetana Karol

Pramene k dejinám mesta Stará Ľubovňa do roku 1412. 67 s.

1995

sept.

 

442

Holetschkeová Dagmar

Životné osudy, činnosť a dielo Antona Augustína Baníka na podklade jeho pozostalosti. 73 s.

1995

 

 

443

Jergová Zuzana

K problematike spisovej rozluky medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Nemeckou ríšou. 58 s. + 3 príl.

1996

febr.

 

444

Gogolová Marcela

Móda a jej premeny v zrkadle testamentov. (Konfrontácia európskych módnych trendov s odkazmi v bratislavských testamentoch z rokov 1414 - 1529.) 91 s.

1996

máj

 

445

Hudec Rudolf

Dejiny bratislavského františkánskeho konventu 1526 - 1823. 102 s. + 5 obr. príl.

1996

máj

 

446

Kovačinová Ingrid

Fundácia svätého Štefana. 121 s. + 4 tab. príl.

1996

máj

 

447

Nagy Róbert

Archívny informačný automatizovaný systém v Slovenskom národnom archíve. (Návrh projektu.) 70 s.

1996

máj

 

448

Šedivý Juraj

Ponímanie etník (najmä starých Maďarov a Slovanov) vo Widukundovej, Thietmarovej a Wippovej kronike. 80 s

1996

máj

 

449

Šulaj Marek

K životu a dielu Štefana Moyzesa. 96 s.

1996

máj

 

450

Štulrajterová Katarína (ml.)

Študenti z územia dnešného Slovenska, ktorí študovali na univerzite v Padove v rokoch 1359 - 1995. 217 s.

1996

máj

 

451

Zelenayová Martina

Minulosť a súčasnosť rodu Zelenay. 168 s. + 1 genealogická tab. v príl.

1996

máj

 

452

Spišiak Peter

Okres Poprad v období 1. ČSR. Spoločenská, hospodárska a politická charakteristika okresu v rokoch 1918 - 1938. 122 s. (Z)

1996

sept.

 

453

Spišiak Peter

Politické pomery v okrese Poprad za 1. ČSR. Analýza politickej situácie na základe volebných výsledkov v rokoch 1920 - 1938. 98 s.

1997

jan.

 

454

Federmayer Frederik

Šľachta usadená v Bratislave a Svätom Juri  v 2. polovici 17. storočia. 115 s. + 3 príl.

1997

máj

 

455

Horková Martina

Samostatné hospodárenie obcí panstva Ostrý Kameň na konci 18. storočia. 87 s. + 2 príl.

1997

máj

 

456

Krištofovič Juraj

Dejiny Trnavy v rokoch 1939 - 1944 z pohľadu administratívnych a prezidiálnych spisov Mestského úradu Trnava. 75 s.

1997

máj

 

457

Mallá Paulína

Tragédia bratislavských Židov v rokoch 1938 - 1944. 52 s. + 5 príl.

1997

máj

 

458

Malovcová Božena

Najstaršia zachovaná mestská kniha Spišskej Soboty. 1579 - 1930. 75 s. + 11 príl.

1997

máj

 

459

Perniš Miroslav

Najstaršia mestská kniha Bojníc. 1575 - 1735. 77 s. + 7 príl.

1997

máj

 

460

Sásik Rastislav

Rozbor fondu Banské hejtmanstvo v Bratislave. 1934 - 1940. 67 s. + 6 príl.

1997

máj

 

461

Szeghyová Blanka

Kniha mestského súdu v Prešove. 1555 - 1560. (Príspevok k dejinám Prešova a mestského súdnictva.) 95 s. + 1 príl.

1997

máj

 

462

Kuricová Elena

Poddanské obce Bratislavy. (Hospodárske vzťahy s mestom v 1. pol. 17. st.) 91 s.

1997

jún

 

463

Šamková Alexandra

Diplomatický rozbor listinnej produkcie cirkevných inštitúcií a cirkevných hodnostárov v Archíve mesta Bratislavy v rokoch 1351 – 1400. 61 s. + 7 s. príl.

1997

august

 

464

Štefánik Martin

Bratislavská kniha hrdelných rozsudkov z rokov 1435 – 1515. Diplomatický a historický rozbor. 116 s. + 15 príl.

1998

jan.

 

465

Gáliková  Jana

Fedor Ruppeldt – život a dielo (1886 – 1979) a Inventár k pozostalosti (1908 – 1968). 69 s. (Z)

1998

máj

 

466

Gáliková  Jana

Fedor Ruppeldt – život a dielo (1886 – 1979) a čiastkový nventár k pozostalosti (1908 – 1968). 106 s. + 5 s. príl. (Z)

1998

jún

 

467

Kazíková Jana

Telovýchovná jednota Sokol Bratislava I. 1920 – 1938. (Rozbor archívnehho fondu). 66 s. + 35 s. Inventár.

1998

jún

 

468

Kollárová Monika

Ústav slovenskej literatúry (1946) 1953 – 1989. Inventár a rozbor fondu. 182 s.

1998

jún

 

469

Kúkel Ján

Širšia rada mesta Bratislavy a štatúty ňou schválené v rokoch 1602 – 1667. (Podľa knihy Genannten Buch und Jahrliche Articul). 77 s.

1998

jún

 

470

Šotník Stanislav

Exempcie fár spod právomoci archidiakonov na Slovensku v stredoveku so zvláštnym zreteľom na Ostrihomskú diecezu. 76 s. + 3 príl.

1998

jún

 

471

Kubovčíková Júlia

Mošovské cechy. 125 s. + 17 príl.

1998

jún

 

472

Ragač Radoslav

Zvolen – obraz stredovekého mesta a jeho mestskej kancelárie. 99 s. + 15 s. príl.

1998

jún

 

473

Závodská Lucia

Železiarsky obchod Jána Štefana Pallehnera v rokoch 1790 – 1945. 73 s. + 8 príl.

1998

jún

 

474

Kianička Daniel

Vicearchidiakonát Topoľčany v stredoveku. 134 + 2 príl.

1998

august

 

475

Lipka Juraj

Zmeny v samospráve obcí na území Bratislavskej župy v rokoch (1938) 1940 – 1945. 91 s.

1998

august

 

476

Sotníková Barbora

Kráľovský sirotinec v Tomášikove/Senci. 80 s. + 8 príl.

1998

august

 

477

Strešňák Gabriel

Vývoj právneho postavenia mesta Šamorín do roku 1599 (na základe listinného materiálu fondu Magistrátu mesta Šamorín v Štátnom okresnom archíve Šaľa). 98 s.

1998

august

 

478

Tišliar Pavol

Okresný úrad v Dobšinej 1938 – 1945. (Historicko – správny prehľad). 180 s. vrátane 12 text. príloh + 9 obr. príloh.

1999 máj

 

479

Martinický Miroslav

Rozbor kongregačného protokolu Trenčianskej stolice 1571 – 1604. 62 s. + 13 s.

 

1999

sept.

 

480

Zubo Matúš

Dejinný vývoj obcí Pondelok a Veľká Suchá do roku 1964.  76 s. + 18 obr. príloh.

 

2000

jan.

 

481

Chmelík Martin

Vysťahovalectvo z Oravy v rokoch 1918 – 1938.

59 s.

2000

máj

 

482

Mallá Barbora

Mestské opevnenie Bratislavy v stredoveku.

101 s. + 14 s. obr. príloh.

2000

máj

 

483

Pálffy Ján

Pracovné tábory 1941 – 1944. 180 s. + 5 príloh.

2000

máj

 

484

Petranský Ivan

Vzťah štátu a katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1946. 216 s.

2000

máj

 

485

Riško Michal

Zdravotníctvo v Pukanci v rokoch 1770 – 1848. 66 s., vrátane 5 príloh.

2000

máj

 

486

Ryník Jozef

Postavenie Tatra banky a Sedliackej banky v koncentrácii bánk na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. 77 s. + 2 príl.

2000

máj

 

487

Šulík Otakar

Školský inšpektorát Púchov 1919 – 1949. (Rozbor fondu.) 109 s. + 9 príl.

2000

máj

 

488

Zatlukalová Andrea

Poddanské dediny  mesta Žiliny. 82 s. + 7 príl.

2000

máj

 

489

Macura Roman

Zlodeji a krádeže v Trnave v 18. storočí. 76 s.

2000 sept.

 

490

Nirházová Markéta

Štátny úrad pre vojnových poškodencov v Bratislave (1920) – 1946 – 1951 – (1955). 87 s. + Inventár v prílohe, 21 s.

2000 sept.

 

491

Urbánek Pavol

Listinné kolkové signety a kolkové známky na území Československa 1686 – 1993. 180 s.

2000 sept.

 

492

Hrnčírová Martina

Hrdelné právo mesta Bratislavy. Inštitúcia mestského kata v Bratislave do roku 1519. 77 s. + 6 príloh.

2001 jan.

 

493

Bukovszky Ladislav

Vývin správy obce Takšoň od urbárskej regulácie Márie Terézie do roku 1945. 124 s. (vrátane  12 obr. príloh).

2001 máj

 

494

Farkasová Andrea

Rodový archív Sennnyei (1661 – 1890). 52 s. + 9 príloh + Inventár (samostatný zväzok, 63 s.).

2001 máj

 

495

Halásová Andrea

Rozbor archívneho fondu Evanjelická cirkev a. v. Uhorské 1716 – 1999. 75 s. + 24 obr. príloh + Inventár (samostatný zväzok, 144 s.).

2001 máj

 

496

Hrnčiarová Daniela

K otázke uplatňovania azylového práva v cirkvi v 18. storočí. 72 s.

2001 máj

 

497

Jánošík Marek

Ústredná rozhraničovacia komisia (1938) 1939 – 1945. 80 s. + Inventárny súpis ako príloha (nepaginovaný).

2001 máj

 

498

Kredátusová Alena

Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian. (Dejiny a genealógia rodu do roku 1951). 114 s. (vrátane 24 obr. príloh).

2001 máj

 

499

Pospechová Petra

Novoprijatí mešťania v mestách Modra, Pezinok a Svätý Jur v 17. storočí. 76 s. + 4 príl.

2001 máj

 

500

Duchoň Michal

Každodenný život mešťanov mesta Modry v prvej polovici 17. storočia. (Na základe rozboru najstaršej knihy testamentov z rokov 1597 – 1634). 88 s. + 2 príl. + 18 obr.

2001

sept.

 

501

Smolárová Veronika

Osobný archívny fond Andrej Bagar 1926 – 1974. (Rozbor archívneho fondu.) 67 s. + Inventárny súpis. 115 s. + 3 obr.

2001

sept.

 

502

Šperka Andrej

Hostia mesta Bratislavy za vlády Mateja Korvína podľa komorných kníh. 73 s.

2001

sept.

 

503

Zavarský Svorad

Notárske inštrumenty v Archíve mesta Bratislavy. 108 s. + XII textových príl. + 101 obr. notárskych znakov.

2001

sept.

 

504

Becaniová Kristina

Lučenec, mesto so zriadeným magistrátom 1872 – 1922. (Rozbor archívneho fondu.) 123 s. + 14 obr. príloh + 1 plán mesta.

2002

jún

 

505

Ďurčo Marek

Farnosť Malá Hradná do začiatku 20. storočia. (Cirkevnosprávny a hospodársky vývoj.) 136 s. + 31 obr. príl.

2002

jún

 

506

Kakalíková - Maťašová Jana

Študenti Evanjelického kolégia v Prešove (1721 – 1804). 63 s. + 6 príl.

2002

jún

 

507

Maláková Silvia

Demokratická strana 1945 – 1948 (1961). (Rozbor archívneho fondu.) 92 s. + Inventárny súpis.

2002

sept.

 

508

Ondriška Marcel

Pramenná hodnota urbárov trenčianskeho panstva zo 16. storočia. 96 s. + 2 príl.

2002

sept.

 

509

Pinčíková Zuzana

Izabela Textorisová 1886 – 1949. (Rozbor archívneho fondu.) 73 s. + 4 s. obr. príl. + Inventár.

2002

sept.

 

510

Vrabeľ Jozef

Slovenské cukrovarnícke spoločnosti 1920 – 1948. (Rozbor archívnych fondov.) 71 s. + Združený inventár.

2002

sept.

 

511

Bodnárová Katarína

Kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave v rokoch 1747–1780. 131 s.

2003

jún

 

512

Ďurina Ľubomír, Ing.

Osobný archívny fond Miloš Jurkovič 1900–1987. (Inventár a rozbor fondu.) 76 s. + Inventár.

2003

jún

 

513

Janiga Juraj

Vznik Vojenského obvodu Javorina na príklade vysídlenia obce Blažov. 69 s. + 4 tab.; 2 map. a 13 obr. príloh.

2003

jún

 

514

Kováč Martin

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Sobotište (1783 – 1948). Rozbor fondu. 103 s. + Inventár + 5 s. obr. príl.

2003

jún

 

515

Vytykačová Anna

Miloš Alexander Bazovský. Rozbor archívneho fondu. 87 s. + Inventár + 22 s. obr. príl.

2003

jún

 

516

Gregová Jana

Detva – československý ľudový umelecký priemysel, účastinná spoločnosť v Bratislave (1919) 1927 – 1949 (1957). Rozboor archívneho fondu. 63 s. + Inventár

2003

sept.

 

517

Bátovská Daniela

Kanonické vizitácie ako historický prameň. (Rozbor knihy vizitačných zápisníc dekanátu Levice z roku 1779.) 83 s.

2004

jún

 

518

Brocko Juraj

Emil Makovický. (Rozbor osobného fondu.) 62 s. + Inventár + 6 obr. príloh.

2004

jún

 

519

Donovalová Zlatica

Oslianske súdne knihy z rokov 1843 – 1845 a 1849 – 1850. (Diplomatický rozbor.) 92 s.

2004

jún

 

520

Keresteš Peter

Rozbor archívneho fondu grófskej vetvy rodu Huňady z Urmína-Mojmíroviec (1336) 1613 – 1932. 84 s. + 7 príloh.

2004

jún

 

521

Michalko Ľubomír

Najstaršie ružomberské mestské knihy z rokov 1527 – 1701 a 1598 – 1706.  49 s. + 4 prílohy. (Z)

2004

jún

 

522

Mináriková Radka

Náčrt reforiem verejnej správy okresu Trenčín v rokoch 1918 – 1945. 215 s. + 3 prílohy.

2004

jún

 

523

Ráczová Zuzana

Národná poisťovňa v Bratislave (1919 – 1948) – 1951 (1952). (Rozbor archívneho fondu.) 106 s. + Inventár.

2004

jún

 

524

Šorecová Daniela

Obraz každodenného života mesta Zvolen v 16. storočí (na záklde analýzy testamentov zvolenských mešťanov). 73 s. + 4 prílohy,

2004

jún

 

525

Štalmachová Lenka

Michal Milan Harminc 1869 – 1964. (Rozbor združeného fondu.) 72 s. + Inventár + 3 prílohy.

2004

jún

 

526

Bartoš Martin

Andrášiovci zo Szentkirályu. (Dejiny a genealógia rodu do r. 1733.) 89 s.

2004

sept.

 

527

Michalko Ľubomír

Najstaršie ružomberské mestské knihy z rokov 1527 – 1701 a 1598 – 1706.  71 s. + 6 príloh.

2004

sept.

 

528

Pytlík Pavol

Obchodná a priemyselná komora v Košiciach 1850 – 1949. (Rozbor archívneho fondu.)  118 s. + Inventár.

2004

sept.

 

529

Rašičová Martina

Súpis epigrafických pamiatok v okrese Trenčín do roku 1850. 190 s.

2004

sept.

 

530

Miškolciová-Čapská Miriam

Patronátne právo na bojnickom panstve (pol. 19. st. – 1949). 75 s. + 9 obr. príloh

2005

febr.

 

531

Navrátil Martin

Osobný fond Janka Jesenského. 67 s. + Inventár (čiastkový).

2005

febr.

 

532

Péková Monika

Poisťovňa Slovan, národný podnik (1946) 1947 – 1948 (1952). (Rozbor archívneho fondu). 92 s. + Súpis inventárnych jednotiek. 32 s.

2005

jún

 

533

Stančiaková Kristína

Genealogické spracovanie mníšok kláštora klarisiek v Bratislave 1650 – 1667. 184 s. (vrátane 6 genealogických tabuliek) + 6 s. obrazových príloh.

2005

jún

 

534

Streďanská - Švecová Henrieta

Územnosprávny vývoj a činnosť okresných národných výborov na území veľkého okresu Topoľčany v rokoch 1945 – 1990. 142 s.+s.?

2005

jún

 

535

Bakoš Tomáš

 

Demografický vývoj Piešťan od konca 16. do polovice 18. storočia. 151 s.

2005 sept.

 

536

Barillová Katarína

 

Hlavné štátne zastupiteľstvo v Košiciach (1904) 1920 – 1948 (1968). Rozbor archívneho fondu.  80 s. + Inventár, 34 s.

2005 sept.

 

537

Durbák Martin

 

Zväz mliekarských družstiev pre Slovensko v Bratislave (1926) 1930 – 1950 (1957). Rozbor arch. fondu. 162 s. + Inventár, 22 s.

2005 sept.

 

538

Nováková Veronika

 

Správa mestečka Šamorín od konca 16. storočia do polovice  18. storočia. 100 s. + 4 obr. príl.

2005 sept.

 

539

Sitár Pavol

 

Protokoly banského súdu na Svätojánskej Boci (1566 – 1782). 66 s. + 2 text. a 24 obr. príloh.

2006

jan.

 

540

Čiefová Jana

 

Revízia a kritika inventára a archívneho fondu Obvodného notárskeho úradu v Rimavskej Bani (1908) 1916 – 1944 (1948), 72 s. + Inventár 173 s.

 

2006

máj

 

541

Nováková Iveta

Rozbor zbierkového fondu Krompacher. 191 s.

2006

máj

 

542

Macalíková Lucia

Diplomaticko-paleografický rozbor najstaršej zachovanej mestskej knihy mestečka Bánovce nad Bebravou. 92 s. (Z)

2007

jún

 

543

Plačko Štefan

Písomnosti levočského mestského archívu do roku 1550. 93 s., z toho Prílohy s. 67-93.

2007

jún

 

544

Macalíková Lucia

Najstaršia mestskáknihy Bánoviec nad Bebravou 1551-1719.  124 s. z toho prílohy 105-124 s.

2007

sept.

 

545

Szász Imrich

Sväz evanjelickej mládeže (Cirkevný sväz evanjelickej mládeže) 1921-1945 (1948). Rozbor fondu.  80 s., z toho Inventár s. 68-80.

2008

jan.

 

546

Gahér František

Epigrafické nápisy vo Svätom Jure a v Pezinku do roku 1800. 169 s.

2008

jún

 

547

Macounová Jana

Rozbor osobného fondu Ján Sedlák.  77 s. + Inventár 68 s. + Obr. príloha.

2008

jún

 

548

Mikušová Miriam

Demografický vývoj obce Chtelnica 1795-1895.  162 s., z toho prílohy s. 146-162.

2008

jún

 

549

Krupan Tomáš

Demografický vývoj obyvateľstva v Tomášove v rokoch 1869-1880. 119 s.

2008

jún

 

550

Gubáš Martin

Možnosti využívania databáz pri sprístupňovaní archívnych fondov a zbierok. 66 s.

2008

aug.

 

551

Karellová Lucia

Rozbor osobného fondu Karola Körpera. 59 s. + Inventár 62 s. + Registre 10 s.

2008

aug.

 

552

Maretta Robert Gregor

Diplomatický rozbor listín konventu premonštrátov v Lelese do roku 1355 a možnosti ich elektronického sprístupnenia. 182 s., z toho diplomatár s. 74-175.

2008

aug.

 

553

Momko Miloš

Antifašistický front Slovanov v Maďarsku 1945-1948 (Rozbor archívneho fondu). 96 s., z toho Inventár s. 66-82 + ďalšie prílohy s. 84-96.

2008

aug.

 

554

Baherníková Jana

Demografický vývoj obce Hlboké v rokoch 1787-1895 na základe cirkevných matrík. 108 s. (vrátane 2 príloh).

2009

jan.

 

555

Blahúsová Jana

Vznik a počiatky kancelárie Biskupského úradu v Rožňave. 90 s.

2009

jún

 

556

Červeňová Katarína

Archontológia richtárov zemepanského mestečka Veličná v rokoch 1684-1780, dipl. práca, 139 s.

2009

jún

 

557

Gažová Iveta

Židovská otázka v Trnave v rokoch 1938 – 1945. 95 s.

2009

jún

 

558

Greschová Eva

Družstvo Demänovských jaskýň (1924 - 1954). (Rozbor archívneho fondu). 81 + 15 s.

2009

jún

 

559

Klenovičová Milena

Vývoj pečatného poľa a nápisového písma na vybraných uhorských osobných pečatiach od 11. storočia do roku 1526. 208 s.

2009

jún

 

560

Marcinová Františka

Kniha testamentov Starej Ľubovne 1660 - 1747. Využitie z pohľadu pomocných vied historických.138 + 81 s. (Diplomatický prepis knihy testamentov)

2009

jún

 

561

Očenášová Jana

Vojtěch Ondrouch. (Rozbor osobného fondu.) 60 s.+46 s. Inventár.

2009

jún

 

562

Péková Lívia

Zväz filmových a televíznych umelcov 1959-1970. 69 s.+49 s. Inventár.

2009

jún

 

563

Svěchota Lukáš

Cechové zástavy z územia Slovenska. 83 s. + 28 s. obr. príloh

2009

jún

 

564

Tvrdoňová Kristína

Anton Rudňanský z Dežeríc. (Rozbor osobného fondu).103 + 167 s.

2009

jún

 

565

Gdovinová Katarína

Demografický vývoj obce Nemcovce v 2. polovici 19. stioročia. 117 s.

2009

aug.

 

566

Bližinský František

Rekonštrukcia obyvateľstva obce Báč v rokoch 1870 – 1895. 109 s.

2010 jún

 

567

Brindza Peter

Rod Koštial z Trnova. Predmatričná genealógia 1526-1711. (Pohľad do života turčianskych trnovských zemianskych rodín.), s. 103.

2010 jún

 

568

Jančula Michal

Osobný fond RNDr. Ivana Pišúta, DrSc. Spracovanie fondu a vytvorenie inventára. 124 s.

2010 jún

 

569

Lipková Veronika

Rekonštrukcia obyvateľstva Dubníka v poslednej štvrtine 19. storočia. 141s.

2010 jún

 

570

Turčíková Silvia

Osobný fond Ladislava Beňa (1921-2009) , 65 s., vrátane 8 obr. príl. + Inventár, 116 s.

2010 jún

 

571

Valentová Valéria

Pezinská „čierna kniha“  - Liber criminalium rerum 1647 – 1719. 73 s.

2010 jún

 

572

Valo Ján

Populačný vývoj Červeníka v rokoch 1870 – 1895. 105s.

2010 jún

 

573

Adamcová Alžbeta

Juraj Tvarožek (1887 – 1966). Rozbor osobného fondu. 170 s.

2010

aug.

 

574

Gulová Petra

Osobný fond architekta Emila Belluša

(1927 – 1989

2010

aug.

 

575

Kubovičová Zuzana

Omnia, národný podnik (1941) 1946 – 1949 (1952) 

2010

aug.

 

576

Maceková Alena

Rekonštrukcia rodín "Dlhej ulice" v Prievidzi v rokoch 1865 – 1895

2010

aug.

 

577

Medvecká Jana

Rozbor osobného fondu Martina Hollého

2010

aug.

 

 

 

 

 

 

Diplomové práce od roku 2010 do 2019

Poradové číslo Meno a priezvisko Názov práce Rok
578 Peter Kallo Vznik železničných archívnych dokumentov z obdobia prvej ČSR a ich súčasný stav 2011
579 Monika Kováčová  Základná organizácia KSS pri Bratislavskom mäsovom priemysle n. p.  (1970) 1975 - 1990 (2000). ( Rozbor archívneho fondu) 2011
580 Veronika Kukučková  Populačný vývoj Dubovej, Budmeríc a Vištuka v rokoch 1874-1894 2011
581 Miroslav Lacko Archontológia Vrchného inšpektorského úradu v Smolníku do roku 1788 2011
582 Anna Maslíková  Šimon Jesenský - notár Trenčianskej stolice a mesta Trenčín (1580 - 1583). Formálny a obsahový rozbor záznamov 2011
583 Miroslava Miková  Populačný vývoj Dubovej, Budmeríc a Vištuka v rokoch 1874-1894 2011
584 Norbert Praženka Urbáre panstva Branč od II. polovice 17. storočia do začiatku 18. storočia 2011
585 Michal Struhár  Organizácia sociálnej starostlivosti o mládež na Slovensku v rokoch 1918 - 1938 2011
586 Jakub Zigo Obsahový rozbor pozemkovej knihy mesta Modra (1461- 1634). Parciálna edícia 2011
587 Dávid Gábriš Demografický vývoj obce Gabčíkovo 1745-1800 2012
588 Zuzana Gašparovičová  Československá pošta, národný podnik Oblastné riaditeľstvo (1942) 1946-1952 (1956). Rozbor archívneho fondu 2012
589 Ondrej Hanko Čierna Orava v prvej polovici 20. storočia 2012
590 František Kadlečík Archív rímskokatolíckej farnosti Sv. Michala Archanjela v Hlohovci (Rozbor archívneho fondu a inventár) 2012
591 Zuzana Krajčovičová Mestečko Častá 1560 - 1871. Rozbor fondu 2012
592 Peter Mikle Ochrana štátnej hranice v priestore 11. brigády PS Bratislava 1951-1965 2012
593 Beata Pintérová Obyvateľstvo a topografia Svätého Jura v prvej polovici 19. storočia 2012
594 Jana Príbulová PhDr. Juraj Pavelek (1920-1991) Rozbor osobného fondu 2012
595 Peter Sedláček Vojenstvo v Bratislave v polovici 15. storočia vo svetle komorných kníh 2012
596 Martin Spiritza Vladimír Kubenko - rozbor osobného fondu 2012
597 Katarína Švábiková Inštruktorát  Ministerstva sociálnej starostlivosti (1919)1920 - 1933. Rozbor archívneho fondu 2012
598 Barbora Greschová Študentské spolky v rokoch 1920 - 1945 v Bratislave 2012
599 Zuzana Hasáková Spolok trnavských ostrostrelcov 1752-1889. Rozbor fondu 2012
600 Adriána Hašková Všeobecná úverová banka, š. p. ú. (1976-1989) 1990-1992 (Rozbor archívneho fondu) 2013
601 Stanislav Horáth Spracovanie archívnych dokumentov čiastkového fondu Nedostavané železnice na Gemeri 1940-1951 2013
602 Stanislava Janušková Jozef Branecký - Rozbor osobného fondu (1859)1893 - 1962 (1992) 2013
603 Ladislav Jurányi Najstaršia pozemková kniha mesta Bratislavy (1439 až 1517). Formálny a obsahový rozbor 2013
604 Mária Balážová Diplomaticko-paleografický a obsahový rozbor úradnej knihy Dobrej Vody z rokov 1639-1719 2014
605 Štefan Hrivňák Historicko-geografický vývoj Rače od 2. polovice 19. storočia do roku 1946 2014
606 Gabriela Nalevanková Osobný fond Ján Svetlík 1938-1988. Spracovanie a rozbor fondu 2014
607 Michaela Šišková Krajové divadlo v Trnave (1959) 1960 - 1965, Stála scéna v Trnave 1965 - 1974, Divadlo pre deti a mládež v Trnave 1974 - 1990. Rozbor fondov 2014
608 Demberelnyam Batjargal Mincovníctvo v období Pax Mongolica 2015
609 Lívia Bunčiaková Jurij Augustin Šeregij (1907 - 1990). Spracovanie a rozbor osobného fondu 2015
610 Michaela Holíková Rozbor osobného fondu Štefana Lángoša (1897-1984) 2015
611 Peter Chytil Projekt Aurora integrovaný informačný systém a jeho aplikácia na obec Sitnianska 2015
612 Dominika Janáčová Mestská rada v Skalici v 18. storočí 2015
613 Terézia Juráčková Najstaršia skalická kniha krajčírov (1625 - 1870). Formálny analýza, obsahový rozbor a edícia 2015
614 Veronika Kovácsová Západoslovenské konzervárne a liehovary, n. p. Trenčín - závod Trenčín 1960-1969. Rozbor archívneho fondu 2015
615 Rastislav Luz Účtovné registre Bratislavskej kapituly z 15. storočia. Analýza a edícia 2015
616 Mária Michalovová Vizitácia Matiašovského z roku 1693 ako prameň pre poznanie vybavenia spišských kostolov 2015
617 Martina Šprláková Hydinárske podniky v Cíferi (1952) 1953-2007. Rozbor archívneho fondu 2015
618 Štefan Bendík  Populačný vývoj obce Spišské Tomášovce v rokoch 1800 - 1869 2016
619 Barbora Biščová Štátne rybárstvo v Stupave (1954) 1959 - 1991. Spracovanie a rozbor archívneho fondu 2016
620 Ivana Ďugelová Veľkostatok Wiener-Welten v Hubiciach. Rozbor archívneho fondu 2016
621 Veronika Garajová Hudobno-paleografická analýza a vyhodnotenie stredovekých rukopisov z Trenčína 2016
622 Lucia Hoľanová Bratislavská župa 1940 - 1945 vo svetle jej prezidiálnej a administratívnej agendy 2016
623 Lenka Michalovová  Rozbor osobného fondu Evy Kolníkovej 2016
624 Jakub Roháč  Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave 1868 - 1950 (1952). Rozbor fondu 2016
625 Michal Celnar Vzťahy Mikuláša Pálffyho s funkcionármi osmansko-tureckej okupačnej správy v rokoch 1588-1594 2017
626 Nikola Danišová 11. brigáda Pohraničnej stráže v Bratislave z pohľadu dejín správy 1966 - 1989 2017
627 Zuzana Dzivá Kniha odpisov prešovských testamentov 1757 - 1822 (diplomaticko-obsahová analýza) 2017
628 Ákos Kántor Činnosť hlavného slúžneho v Šamoríne 1938 - 1945 2017
629 Adam Križan  Školská správa na Slovensku v rokoch 1918-1928-1938 2017
630 Anita Lakatosová Rozbor časti archívneho fondu Farský úrad Diakovce (od roku 1919 do roku 1989) 2017
631 Adriana Varhoľová Kostoly farností záhorského dekanátu a ich vybavenie v roku 1731 (Kánonická vizitácia Imricha Esterháziho) 2017
632 Jana Ježová Inventáre panstva Bytča z rokov 1606 - 1627 - diplomatická a obsahová analýza 2018
633 Michaela Jurčová Najstaršia mestská kniha Topoľčian 1685 - 1776 (1781). Diplomatická a obsahová analýza 2018
634 Darina Jurčová-Glinová Veliteľstvo 3. jazdeckej brigády v Bratislave 1923 – 1937.Rozbor a spracovanie archívneho fondu 2018
635 Martina Justusová Advokát a verejný notár v Trnave - Dr. Dominik Drgoň 1934 - 1949 (1978). Rozbor archívneho fondu 2018
636 Adriana Klincová Kanonické vizitácie Farnosti sv. Martina v Bratislave (diplomatická analýza) 2018
637 Veronika Miženková Malokarpatský vinársky podnik, a. s. Pezinok 1936 - 1999 Rozbor archívneho fondu 2018
638 Silvia Mária Petrovitsová Mestečko Devín a jeho spoločenské elity v 18. – 19. storočí (archontologicko-genealogicko-sfragistická analýza) 2018
639 Martina Zbudilová Rozbor zápisníc rady Krajského národného výboru  Bratislavského kraja 1954 – 1960 z hľadiska dejín správy 2018
640 Ľuboš Janaček Najstarší zachovaný kongregačný protokol Spišskej stolice (1541 – 1548). Formálno-obsahový rozbor a edícia 2019
641 Matúš Kaščák Vzťah mesta Levoča a jeho poddanských obcí v 16. - 18. storočí z pohľadu zemepanskej správy 2019
642 Barbora Kollárová Digitálna výstava ako súčasť kultúrno-osvetovej činnosti archívov (Významné udalosti slovenského divadla v 20. storočí - online výstava s katalógom) 2019
643 Sebastian Krasnovský Kodikologický rozbor fragmentov z Lyceálnej knižnice SAV 2019
644 Viktória Patucz Šamorínske testamenty  1552 - 1760 (Diplomaticko-obsahová analýza) 2019

Diplomové práce od roku 2020 (dostupné iba v elektronickej forme)

Poradové čísloMeno a priezviskoNázov práceRok
645Stanislav DekanZväz protifašistických bojovníkov pri SAV - rozbor fondu2020
646Zsolt FoglszingerStavebné plány mesta Bratislavy od roku 1886 do roku 1894 ako prameň pre historickú topografiu2020
647Katarína GažováVlastiveda Jablonice - vo svetle výskumu vybraných pomocných vied historických (so zameraním na obdobie 2. polovice 19. až polovice 20. storočia)2020
648Alexandra GlosováMestská kniha Kysuckého Nového Mesta 1593 - 16722020
649Martina RácováRozbor vybraných cechových protokolov z Revúcej od konca 18. storočia do roku 1872 (diplomatická a obsahová analýza)2020
650Viktória RáczováŠkolstvo v Dunajskej Strede v 20.storočí2020
651Miroslav BaranekV službách kniežaťa Mikuláša II. Esterházyho. Archontológia zemepanských úradníkov panstiev Bytča a Strečno na sklonku feudalizmu (1794 – 1833)2021
652Ján KorekáčEpigrafické pamiatky v severnom Tekove2021
653Karolína VlkováDemografický vývoj na Holíčsko-šaštínskom panstve v 19. storočí2021
654Kristína ČernáHistoricko-geografický vývoj mesta Hlohovec od polovice 19. storočia do roku 19502022
655Samuel GašperecProf. Jaroslav Vodrážka (1859 - 1990) - analýza osobného fondu2022
656Patrícia KleimanováPríjmy a výdavky mesta Trnava v 16. - 18. storočí na základe analýzy vybraných účtovných kníh2022
657Laura StrnálováĽudovít Bazovský (1859) 1872-1958 (1992) -  rozbor osobného archívného fondu2022