Bakalárske práce

Bakalárske práce do roku 2010

Poradové číslo

Priezvisko a meno

Názov práce

Rok

 

B1

ADAMCOVÁ Alžbeta

Registratúra UniCredit Bank a. s., 51 s.

2009

jún

 

B2

BLIŽINSKÝ František

Obyvateľstvo obce Báč podľa sčítania ľudu z roku 1869 a pohybu obyvateľstva do roku 1885. 2009, 62 s.

2009

jún

 

B3

BRINDZA Peter

Trenčianski Sirčičovci, genealógia rodu, 83 s.

2009

jún

 

B4

GULOVÁ Petra

Najstarší zachovaný kongregačný protokol Bratislavskej stolice ( Diplomatický a historický rozbor). 79 s.

2009

jún

 

B5

JANČULA Michal

Osobný fond prof. Baltazára Frankoviča. Spracovanie fondu a vytvorenie inventára. 41 s. +23 s. Inventár.

2009

jún

 

B6

KORENYOVÁ Jana

Rekonštrukcia archívu Rimavského evanjelického seniorátu a. v. 35 s. (Z)

2009

aug.

 

B7

KUBOVIČOVÁ Zuzana

Zdravotná a sociálna starostlivosť v Leviciach 1919-1938. 42 s.

2009

jún

 

B8

LIPKOVÁ Veronika

Populačný vývoj Dubníka v rokoch 1870 - 1880.  81s.

2009

jún

 

B9

TURČÍKOVÁ Silvia

Regestár novovekých latinských listín (1526 – koniec 17. storočia) uložených v Štátnom archíve Banská Bystrica, pobočka Rimavská Sobota.  59 s.+ 6 obr. príl.

2009

jún

 

B10

VALENTOVÁ Valéria

Formálna a obsahová analýza mestskej účtovnej knihy Kremnice zo 16. storočia. 53 s.

2009

jún

 

B11

VALO Ján

Topografia a vývoj územia Červeníka od konca 19. storočia do roku 1960. 77s.

2009

jún

 

B12

ŽEMBOVÁ Mária

Mestská samospráva Svätého Jura. Archiontologická sonda. 54 s.

2009

aug.

 

B13

KADLEČÍK František

Formálny a obsahový rozbor hlohovskej mestskej knihy 1700-1813. 89 s.

2010 máj

B14

KALLO Peter

Železničné mapy a plány ako historický prameň. 73s.

2010 máj

B15

KUKUČKOVÁ Veronika

Vládny delegát pri Ministerstve zahraničných vecí ČSR v rokoch 1938-1939. 44 s. (Z)

2010 máj

B16

LACKO Miroslav

Archontológia Vrchného inšpektorského úradu v Smolníku v rokoch 1778-1871., 119 s.

2010 máj

B17

MASLIKOVÁ Anna

Štefan Jesenský – notár Trenčianskej stolice a mesta Trenčína v druhej polovici 16. stor. (Formálny a obsahový rozbor osobných záznamov). 49 s.

2010 máj

B18

MIKOVÁ Miroslava

Analýza úmrtnosti farností Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Vištuk a židovského matričného obvodu Častá v rokoch 1874 – 1894. 45 s.

2010 máj

B19

PRAŽENKA Norbert, Mgr.

Urbáre  panstva Branč z rokov 1617a 1638. 47 s.

2010 máj

B20

STRUHÁR Michal

Manželské právo, rozvodovosť a sociálna starostlivosť o rodiny v medzivojnovom období. 57 s.

2010 máj

B21

Šipkovský Pavol

Veliteľstvá bojových skupín 1918-1919. 58 s.

2010

jún

B22

Zigo Jakub

Paleograficko-diplomatický rozbor pozemkovej knihy Modry 1461-1634. s. 33. (Z)

2010 máj

B23

Bérešová Tatiana

Epigrafické nápisy v okrese Zvolen do roku 1800 so zameraním na Zvolenský zámok a rímskokatolícke kostoly. 106 s.

2010

aug.

B24

Gašparovičová Zuzana

Expozitúra Povereníctva SNR pre veci vnútorné v Banskej Bystrici (1942)1945(1946), Rozbor archívneho fondu. 74 s.+ 6 príloh.

2010

aug.

B25

Kováčová Monika

Obyvateľstvo Šamorínskeho okresu z pohľadu sčítaní ľudu z rokov 1930 a 1938. 48 s. + 3 prílohy.

2010

aug.

B26

Kukučková Veronika

Vládny delegát Slovenskej krajiny pri Ministerstve zahraničných vecí Československej republiky v rokoch 1938-1939 . 46 s.

2010

aug.

B27

Michalovičová Daniela

Spolok pre vybudovanie pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 1919-1931. Rozbor fondu. 43 s. + Inventár  12 s.

2010

aug.

B28

Zigo Jakub

Paleograficko-diplomatický rozbor pozemkovej knihy Modry 1461 – 1634. s. 36.

2010

aug.


Bakalárske práce od roku 2010 do roku 2019

Poradové číslo Meno a priezvisko Názov práce
B29 Veronika Kukučková Vládny delegát pri ministerstve zahraničných vecí ČSR v rokoch 1938-1939
B30 Andrej Soukup Korešpondencia mesta Skalica na začiatku novoveku
B31 Dávid Gábriš Demografický vývoj obce Gabčíkovo v rokoch 1885 - 1895
B32 Ondrej Hanko Odstúpenie časti Čiernej Oravy v rokoch 1920 - 1924
B33 Jana Korenyová Usporiadanie archívu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Rimavského seniorátu
B34 Zuzana Krajčovičová Častá v tereziánskom období. Archontologický výskum spoločenskej elity pálfiovského mestečka v rokoch 1740 - 1780
B35 Peter Mikle Ochrana štátnej hranice úseku PS-6596 Bratislava a podriadených útvarov v 1945 - 1951
B36 Beata Pintérová Sčítanie obyvateľstva vo Svätom Jure z roku 1828: Analýza demografických údajov z 1. pol. 19. storočia na príklade obyvateľov Prostrednej ulice
B37 Jana Príbulová Protokol obce Budmerice 1606-1825. Formálna a obsahová analýza
B38 Peter Sedláček Rozbor prvej  komornej knihy mesta Bratislavy z fiškálneho roku 1455/1456
B39 Andrej Soukup Korešpondencia mesta Skalica na začiatku novoveku
B40 Katarína Švábiková Sociálna a zdravotná starostlivosť na Slovensku v organizácii štátnej správy v rokoch 1918 - 1928
B41 Barbora Greschová Bratstvo 40-tich mužov v Nemeckej (Partizánskej) Ľupči (1819-1850)
B42 Zuzana Hasáková František Draškovič - rozbor osobného fondu
B43 Adriána Hašková Sčítanie obyvateľstva z roku 1869 v obci Podunajské Biskupice
B44 Lenka Šurinová Židovské obyvateľstvo v Ľuboticiach, Nižnej Šebastovej a Solivare podľa sčítania obyvateľstva z roku 1869
B45 Mária Balážová Diplomaticko-paleografický a obsahový rozbor úradnej knihy Dobrej Vody z rokov 1639-1719
B46 Andrea Černáková Ľudovít Slamka (1893) 1906-1969. Rozbor archívneho fondu
B47 Štefan Hrivňák Historicko-geografický vývoj Rače od 2. polovice 19. storočia do roku 1946
B48 Gabriela Nalevanková Osobný fond Ján Svetlík 1938-1988. Spracovanie a rozbor fondu
B49 Michaela Šišková Obyvateľstvo obce Štvrtok na Ostrove na základe analýzy sčítacích hárkov z roku 1869
B50 Demberelnyam Batjargal Rozbor špitálnej knihy mesta Bratislavy z roku 1441
B51 Barbora Biščová Marka Medvecká. Spracovanie a rozbor osobného fondu
B52 Lívia Bunčiaková Gizela Veclová 1942-2002. Spracovanie a rozbor osobného fondu
B53 Michaela Holíková Rod Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice (1287) 1528-1919. Rozbor archívneho fondu
B54 Peter Chytil Neznáma korešpondencia DAV-istov. Formálny a obsahový rozbor malej zbierky
B55 Terézia Juráčková Epigrafické pamiatky severného Záhoria do roku 1800
B56 Veronika Kovácsová Historicko-demografický vývoj v obci Mokrý Háj na základe sčítania obyvateľstva v roku 1869
B57 Rastislav Luz Diplomatická produkcia predstaviteľov Bratislavského komitátu do roku 1317
B58 Mária Michalovová Kanonická vizitácia spišského prepošta Ladislava Matiašovského z roku 1693 (formálny a obsahový rozbor)
B59 Martina Šprláková František Hudek. Spracovanie a rozbor osobného fondu
B60 Štefan Bendík Zbierka negatívov archívu PÚ SR a možnosti jej elektronického sprístupnenia (na príklade bratislavských jednotlivín do roku 1970)
B61 Barbora Biščová Krajská hygienicko-epidemiologická stanica v Bratislave (1952) 1954-1990. Rozbor archívneho fondu
B62 Ivana Ďugelová Rod Jesenský - komposesorát rodu Jesenský v Hornom Jasene (1287) 1445-20.storočie. Rozbor archívneho fondu
B63 Lucia Hoľanová Vývoj a činnosť administratívno-právneho a hospodárskeho oddelenia Bratislavskej župy v rokoch 1923 až 1928
B64 Kamila Marhefková Edícia pamätnej knihy mesta Sabinov obdobie stredoveku (1446-1526)
B65 Lenka Michalovová Digitalizácia a jej vplyv na ochranu archívnych dokumentov
B66 Jakub Roháč Diplomatický a obsahový rozbor účtovnej knihy mesta Trnava z roku 1556
B67 Michal Celnar Korešpondencia Mikuláša Pálffyho s budínskym beglerbegom Ferhadom Pašom (1589-1590)
B68 Nikola Danišová 11. brigáda Pohraničnej stráže v Bratislave z pohľadu dejín správy 1951-1965
B69 Zuzana Dzivá Liber ecclesiae et hospitalis sancti Egidii 1448-1525 (diplomaticko-obsahová analýza)
B70 Veronika Garajová Hudobno-paleografická analýza a vyhodnotenie stredovekých rukopisov z Trenčína
B71 Jana Ježová Provizorský účet panstva Lietava z roku 1622
B72 Michaela Jurčová Spracovanie a rozbor archívnych fondov - Štátna ľudová škola v Šimonovanoch 1913-1938; II. Národná škola v Partizánskom 1943-1957
B73 Darina Jurčová-Glinová Veliteľstvo vodného/mostného práporu 1922-1933. Spracovanie a rozbor archívneho fondu
B74 Martina Justusová Diplomatický a obsahový rozbor účtovnej knihy mesta Trnava z roku 1780
B75 Ákos Kántor Vývoj správy mesta Šamorín (1938-1945)
B76 Adriána Klincová Kanonická vizitácia Bratislavskej kapituly a kostola sv. Martina od Mikuláša Čákyho z roku 1755 (diplomatická a obsahová analýza)
B77 Sebastian Krasnovský Diplomatická produkcia mestečka Devín a jeho obyvateľov v stredoveku
B78 Adam Križan Obvodný notársky úrad so sídlom v Častej 1923 až 1945
B79 Anita Lakatosová Rozbor časti archívneho fondu Farský úrad Diakovce (od roku 1613 do roku 1918)
B80 Anna Mičúneková Najstaršia mestská kniha Topoľčian (1685-1759). Diplomatická analýza písomných záznamov zo 17. storočia 
B81 Veronika Miženková Diplomaticko historický rozbor urbára panstva Bojnice z roku 1735
B82 Silvia Mária Petrovitsová Spoločenské elity Devína v 18. storočí (genealogicko-archontologická analýza)
B83 Adriana Varhoľová Vybavenie kostola sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku vo svetle vybraných kánonických vizitácií z 18. a 19. storočia
B84 Martina Zbudilová Rozbor zápisníc rady Krajského národného výboru Bratislavského kraja 1949-1954
B85 Ľubica Ďurneková Diplomatická analýza úradnej knihy mesta Bytča
B86 Barbora Ďurovcová Rudolf Skukálek (1963-1990). Spracovanie a rozbor osobného fondu
B87 Ľuboš Janaček Notári Spišskej stolice vo svetle kongregačných protokolov zo 16. storočia
B88 Matúš Kaščák Súpis domov a daňovníkov v meste Levoča z roku 1696 (diplomatická a obsahová analýza)
B89 Barbora Kollárová Diplomatická analýza písomností mlynárskeho cechu v Modre z 18. storočia
B90 Viktória Patucz Diplomaticko-historický rozbor zápisnice zo zasadnutí mestskej rady v Šamoríne v rokoch 1656-1673
B91 Stanislav Dekan Vzťahy diplomatickej činnosti cistercitov z Heiligenkreuz a Bratislavčanov
B92 Zsolt Foglszinger Epigrafický výskum v kostoloch obcí východne od Bratislavy
B93 Katarína Gažová Obvodný notársky úrad v Jablonici 1876-1945 (rozbor fondu)
B94 Alexandra Glosová Slúžnovský úrad v Liptovskom Hrádku v počiatkoch svojho fungovania - rozbor fondu
B95 Veronika Kotlárová Povereníctvo miestnych palív a naftového priemyslu
B96 Petra Lišková Formálny a obsahový rozbor úradnej knihy obce Píla 1721-1863
B97 Michala Máriássyová Portréty členov modranskej mestskej rady v jozefínskom období (1780-1790)
B98 Martina Rácová Titus Kolník - rozbor osobného fondu
B99 Viktória Ráczová Oľga Sýkorová (1942-1968). Spracovanie a rozbor fondu
B100 Miroslav Baranek Rody Starej Turzovky. Genealogický rozbor obyvateľstva a historická topografia centra obce v druhej polovici 19. storočia
B101 Barbora Dobiasová Heraldické pamiatky na nehnuteľných pamiatkach vo Zvolenskom okrese
B102 Ján Korekáč Epigrafické pamiatky južnej časti Tekova do roku 1800
B103 Karolína Kuklišová Písomná kultúra v stredovekej Bratislave na rozhraní gotiky a renesancie

Bakalárske práce od roku 2020 (dostupné iba v elektronickej forme)

Poradové číslo
<output>Poradové číslo</output>
<output>Poradové čísloPo</output>
<output></output>
Meno a priezviskoNázov práceRok
B104Kristína ČernáJaroslav Čelko – spracovanie a rozbor osobného archívneho fondu2020
B105Samuel GašperecErby na historických budovách a pamiatkach v okrese Bytča: Bytča, Malá Bytča, Hliník nad Váhom a Pšurnovice2020
B106Alžbeta HorváthováHistorická topografia mesta Galanta od roku 1842 do roku 19502020
B107Patrícia KleimanováPočtové knihy richtára a mestečka Leopoldov z 18. – 19. storočia2020
B108Laura StrnálováRodina Schweighoferovcov vo svetle historických prameňov (analýza a archívna pomôcka)2020
B109Eva BetušťákováPísomná kultúra zaniknutých obcí v oblasti stredovekej Bratislavy (do roku 1526)2021
B110Nikola ČurdováHistorická topografia Bratislavy v svetle súpisu z roku 17152021
B111Adam GregorVybrané staré mapy a plány mesta Bratislavy a jeho okolia z obdobia 17. až 19. storočia2021
B112Andrej LiskoSúpis obyvateľov Bratislavy pôvodom z nemeckých dedičných krajín za rok 18102021
B113Jakub OravecPressburger Wegweiser z roku 1840 ako prameň k výskumu sociálno-spoločenskej štruktúry mesta Bratislavy v prvej polovici 19. storočia2021
B114Katarína PahulyiováHistorická topografia Panskej a Laurinskej ulice od konca 19. storočia do 30. rokoch 20. storočia2021
B115Katarína StaňováKniha príjmov a výdavkov Bratstva Božieho tela v Bratislave v rokoch 1512 - 15132021
B116Kamil BazelidesWebové mapy vývoja Bratislavy ako príklad využitia "Digital humanities" pri tvorbe Historických atlasov miest2022
B117Viktória CehuľováEpigrafické pamiatky Rožňavského okresu do roku 16502022
B118Nikola ČurdováDaňový súpis Bratislavčanov z roku 1715 a jeho potenciál pre historickú topografiu a dejiny mesta2022
B119Nina GörcsováPopulačný vývoj židovského obyvateľstva Nitry, Drážoviec, Zbehov, Holotky, Čakajoviec, Lužianok, Kolíňan, Čechync, Výčapov, Jelšoviec, Šurianok a Topoľčian v rokoch 1850-18852022
B120Dominika HrdáČervený kríž v Prievidzi v rokoch 1920-19382022
B121Lenka Andrea KuľhováPetržalka v rokoch 1946 – 1952 vo svetle zápisníc Obvodnej rady Národného výboru pre okres Bratislava XI.2022
B122Jakub OravecPressburger Wegweiser z roku 1840 ako prameň k výskumu spoločenskej štruktúry mesta Bratislavy v prvej polovici 19. storočia2022
B123Barbora RepákováAnalýza úmrtnosti vo farnosti Dolná Tižina s filiálkou Stráža v rokoch 1831–18612022
B124PhDr. Ing. Peter Sater, PhD.Erby na historických budovách a pamiatkach v meste Nitra2022