Tlačivá

Žiadosť o vydanie potvrdenia o štúdiu a vypracovaní práce

Ak potrebujete potvrdenie o svojom štúdiu a vypracovaní bakalárskej, diplomovej, dizertačnej alebo seminárnej práce do archívov či iných inštitúcií je potrebné úplne vyplniť (priamo na PC), vytlačiť a podpísať tento formulár a zaslať na adresu katedry alebo doručiť na podateľňu Filozofickej fakulty UK.