Štátne skúšky (I. a II. stupeň štúdia)

Letný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023

Letný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023 v študijnom programe archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva sa uskutoční v utorok 6. júna 2023 a v utorok 13. júna 2023 so začiatkom o 09:30 hod. v posluchárni S 427.

Zimný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023

Zimný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023 v študijnom programe archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva sa uskutoční v stredu 25. januára 2023 so začiatkom o 13:00 hod. v posluchárni S427.  

Všeobecné informácie

Štátne skúšky v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia sa konajú spravidla v troch termínoch počas akademického roka.

Zimný termín - spravidla január príslušného roka

Letný termín - spravidla jún príslušného roka

Jesenný termín - august príslušného roka

Na štátne skúšky sa môžu prihlásiť študenti, ktorí sú v končiacom roku štúdia, majú absolvované všetky predmety z odporúčaného študijného plánu (povinné predmety a povinne voliteľné v predpísanej skladbe) okrem predmetov v letnom semestri, kedy hodlajú štátnu skúšku absolvovať. V tomto prípade je potrebné odovzdať záverečnú prácu do stanoveného termínu, podľa aktuálneho harmonogramu akademického roka, a absolvovať ostatné predmety, okrem predmetov štátnej skúšky, najneskôr do termínu konania štátnej skúšky. 

Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom akademického informačného systému AIS2. 

Bližšie informácie o štátnych skúškach, ich realizácií a dôležitých termínoch nájdete na tejto STRÁNKE.