Praxe

Všeobecné informácie

Archívna prax je dôležitou súčasťou praktického vzdelávania študentov archívnictva. Má na našej katedre dlhoročnú tradíciu už od 60. rokov 20. storočia. 

V súčastnosti sa archívna prax realizuje nasledovným spôsobom:

Odborná archívna prax 1 v trvaní 5 dní po 6 hodín na začiatku zimného semestra v druhom roku bakalárskeho stupňa štúdia. Túto prvú archívnu prax absolvujú študenti spoločne v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.

Odborná archívna prax 2 v trvaní 15 dní po 6 pracovných hodín sa realizuje počas letných mesiacov predchádzajúceho akademického roka vo vybranom archíve v treťom roku bakalárskeho stupňa štúdia. Študenti si sami zvolia archív alebo iné pracovisko spravidla z partnerských inštitúcií. Túto v poradí druhú archívnu prax si študenti volia aj s ohľadom na tému svojej bakalárskej práce. 

V magisterskom stupni štúdia čaká na našich študentov hneď niekoľko archívnych praxí:

Odborná archívna prax 1 v trvaní 15 dní po 6 pracovných hodín sa realizuje počas letných mesiacov predchádzajúceho akademického roka vo vybranom archíve v prvom roku magisterského stupňa štúdia. Študenti si sami zvolia archív alebo iné pracovisko spravidla z partnerských inštitúcií.

Odborná archívna prax 2 v trvaní 20 dní po 6 pracovných hodín sa realizuje počas letných mesiacov predchádzajúceho akademického roka vo vybranom archíve v druhom roku magisterského stupňa štúdia. Študenti si sami zvolia archív alebo iné pracovisko spravidla z partnerských inštitúcií.

Diplomová archívna prax trvá 20 dní po 6 hodín. Realizuje sa taktiež počas leta predchádzajúceho akademického roka v druhom a zároveň poslednom roku magisterského stupňa štúdia. Prax je realizovaná vo vybranom archíve alebo archívoch, ktoré si študenti zvolia podľa témy svojej diplomovej práce.

Partnerské inštitúcie

Archívna prax sa realizuje spravidla v partnerských inštitúciach s ktorými má naša katedra uzatvorené zmluvy o spolupráci. Sú to nasledovné inštitúcie:

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - štátne archívy

  • Slovenský národný archív
  • Štátny archív v Bratislave
  • Štátny archív v Banskej Bystrici
  • Štátny archív v Trnave
  • Štátny archív v Trenčíne
  • Štátny archív v Nitre
  • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
  • Štátny archív v Prešove
  • Štátny archív v Košiciach

 

1. Ústav pamäti národa – Archív Ústavu pamäti národa

Miletičova 19, P.O.BOX 29, SK – 820 18 Bratislava

2. Centrum spoločných činností SAV - Archív Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, SK – 841 05 Bratislava

3. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Archív Pamiatkového úradu SR

Cesta na Červený most 6, SK – 814 06 Bratislava

4. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 4, SK – 031 01 Liptovský Mikuláš

5. Rozhlas a televízia Slovenska – Archív Rozhlasu a televízie Slovenska

Mlynská dolina, SK – 845 45 Bratislava

6. Zeměměřický úřad – Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

Pod sídlištěm 1800/9, CZ – 182 11 Praha

7. Národní archiv

Archivní 4, CZ – 149 00 Praha

8. Mesto Košice – Archív mesta Košíc

Trieda SNP 48/A, SK – 040 11 Košice

9. Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát – Archív Univerzity Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, SK – 814 99  Bratislava

 

Okrem nich je možné archívnu prax absolvovať aj priamo na našej katedre. Jednou z možností je podieľať sa na práci na pamäťovom portály PamMap.sk (komunikácia s pamätníkmi – oral history, triedenie a usporiadanie a následná digitalizácia historického materiálu rôzneho druhu, jednoduché grafické úpravy, vkladanie na portál a zverejňovanie).