Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelania a otvára absolventovi „dvere do akademickej sféry“ (najmä pre práca na univerzite alebo akadémii). Prebieha podľa individuálneho študijného plánu „šitého na mieru“ každému doktorandovi, ktorý svoj výskum realizuje v úzkej previazanosti s vlastným školiteľom.

Študovať sa dá v dvoch formách – dennej (internej) a externej. Denný doktorand je viac zaangažovaný na živote katedry, má povinnosť učiť sa sám, učiť študentov, vedecky pracovať (najmä publikovať výsledky svojich výskumov) a je prítomný na pracovisku celé 4 roky, za čo dostáva štipendium (v súčasnosti medzi 800 až 1000 € mesačne). Externý doktorand spravidla už pracuje, nemusí byť preto prítomný na katedre a konzultuje diaľkovo, najmä so svojím školiteľom. Nemusí vyučovať a aj publikačné nároky môžu byť nižšie. Štúdium v externej forme trvá dlhšie (5 rokov), na jeho konci musí doktorand – podobne ako v dennej forme – predložiť kvalitnú dizertačnú prácu. Školné v externej forme platí študent fakulte.

Pre úspešné absolvovanie doktorandského štúdia je potrebné získať 240 kreditov, pričom každý rok treba získať min. 40 kreditov (denný doktorand) alebo 30 kreditov (externý). Minimálne 70 kr. má doktorand získať za vedeckú prácu a min. 40 za študijnú časť (plus denný aj min. 30 kr. za učenie), za dizertačnú skúšku je 20 kr. a za úspešnú obhajobou dizertačnej práce je 30 kreditov; pred obhajobou by mal mať min. 2 publikované vedecké štúdie). Hlavným výsledkom doktorandovej práce je kvalitná dizertačná práca potvrdzujúca jeho schopnosti samostatne vedecky pracovať a tvoriť.

Viac informácií:

-          Web Referátu vedeckého výskumu a doktorandského štúdia:     https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/

-          Referentka pre doktorandské štúdium:

            PhDr. Ester Novota:     ester.novotauniba.sk

Tel.: +421 2 9013 2122

-          Predseda odborovej rady pre doktorandské štúdium:

Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.:     roman.holecuniba.sk

- Spolugaranti doktorandského štúdia za Katedru archívnictva a muzeológie FiF UK a potenciálni školitelia:

Prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. (stredoveké dejiny Bratislavy, epigrafia, paleografia, kodikológia, písomná kultúra): juraj.sedivyuniba.sk

Doc. PhDr. Ján Dolák, Ph.D. (teoretická muzeológia, teória komunikácie, muzejná prezentácia a zbierkotvorná činnosť, dejiny muzeológie a múzejníctva): jan.dolakuniba.sk

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (heraldika, sfragistika, genealógia, archontológia, ranonovoveké dejiny Bratislavy a uhorskej šľachty):     frederik.federmayer@uniba.sk

Doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (muzeológia, slovenské dejiny 19. stor.):    lubos.kacirek@uniba.sk

    

Predmety doktorandského štúdia

Doktorandi našej katedry môžu študovať na spoločnom doktorandskom študijnom programe Slovenské dejiny. Časť predmetov ponúkajú odborníci z Historického ústavu SAV (povinný 3-semestrový seminár), v rámci povinne voliteľných predmetov ponúkajú učitelia našej katedry doktorandom (aj iných katedier resp. študijných programov) predmety:

-          Doktorandský seminár z pomocných vied historických a archívnictva 1

-          Doktorandský seminár z pomocných vied historických a archívnictva 2

-          pre našich doktorandov odporúčame aj predmety z akademického písania, informačných zdrojov, jazykov a historických predmetov spojených s predmetom výskumu (podľa odporúčaní školiteľa).

Pre doktorandov najmä z histórie odporúčame z predmetov určených primárne pre prvé dva stupne VŠ-štúdia  najmä paleografiu (aby si vedeli prečítať historické písomnosti v origináli), diplomatiku (aby ich vedeli analyzovať), dejiny správy (aby chápali princípy fungovania uhorských a čs. inštitúcií a ich kompetencie), prípadne aj ďalšie kurzy venované pomocným vedám historickým v spojitosti so skúmanou témou.

Odborová rada pre PhD

Základným cieľom odborovej rady pre doktorandské štúdium (OR) je dohliadať nad kvalitou 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Má interných a externých členov, zastupujúcich čo najširšie spektrum historických disciplín.

Členovia OR sa zúčastňujú prijímacieho konania, každoročnej kontroly progresu prác študenta ako aj dizertačnej skúšky a finálne aj obhajoby dizertačnej práce.