Juraj Šedivý

prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

Narodil sa 10. decembra 1971 v Bratislave. Od roku 1990 do roku 1996 bol študentom histórie a archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1992 až 1995 zároveň študoval na Inštitúte pre výskum rakúskych dejín (Institut für Österreichische Geschichtsforschung) vo Viedni, kde bol po úspešných záverečných skúškach v roku 1995 prijatý za jeho riadneho člena. V roku 2000 získal na Univerzite vo Viedni akademický titul Master of Advanced Studies (MAS.) v odbore History and Archives. Doktorandské štúdium absolvoval na FiF UK v Bratislave a na Universität Wien (2002 PhD.).

Od roku 1996 pracuje na FiF UK (najskôr na Katedre slovenských dejín a archívnictva, od 2000 na novovytvorenej Katedre archívnictva a pomocných vied historických) – spočiatku v pozícii interného doktoranda, neskôr odborného asistenta, od 2008 vo funkcii docenta, od 2021 ako profesor. V rokoch 2013 až 2017 zastával funkciu prodekana pre vedu a doktorandské štúdium. Po tri semestre prednášal aj na svojej druhej domovskej univerzite vo Viedni. Krátkodobo (napr. Erasmus) prednášal aj na univerzitách v Paderborne, Ústí nad Labem, Brne, Budapešti. Zúčastnil sa výskumných pobytov vo Viedni, Budapešti, Prahe, Mníchove, Paríži a Ríme.

Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa špecializuje na stredoveké dejiny – špeciálne písomnej kultúry a vývoja miest (najmä Bratislavy). Z prvej oblasti sa venuje latinskej paleografii a kodikológii (skriptórium a kancelárie v oblasti stredného Podunajska), latinskej stredovekej epigrafii (inicioval vznik disciplíny na Slovensku, publikovanie epigrafickej príručky a založil celoštátny súpis historických postantických nápisov – Corpus Inscriptionum Slovaciae).

Dlhodobo sa zúčastňuje konferencií doma aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Švajčiarsko) a publikuje v slovenčine ako aj cudzích jazykoch (cca. tretina publikácií). Za svoje publikácie a vedecké aj organizačné aktivity bol zvolený za člena troch najprestížnejších historických komisií s globálnou pôsobnosťou: pre latinskú paleografiu (Comité International de Paléographie Latine / CIPL), pre dejiny diplomatických písomností (Comission Internationale de Diplomatique / CID) a pre dejiny miest (Comité Internationale pour l´Histoire des Villes / CIHV).

Koordinuje viacero vedeckých projektov: akademická sieť Latin Paleography Network – Central and Central Eastern Europe (LPN); epigrafický projekt katalogizujúci historické nápisy na Slovensku (Corpus Inscriptionum Slovaciae - CIS), inicioval a vedie projekt Historický atlas miest Slovenska a portál Pamäť mesta Bratislavy (https://www.pammap.sk/bratislava). Práve posledne menovaný projekt ukazuje cestu, ako prepojiť vedecký výskum a pamäťové inštitúcie so záujmom širokej verejnosti.

V roku 2001 bola jeho práca o dejinách Bratislavskej kapituly v stredoveku ocenená poprednými maďarskými a rakúskymi vedeckými inštitúciami ako najlepšia historická práca mladého v Rakúsku pôsobiaceho vedca k uhorským dejinám. Kniha Dejiny Bratislavy 1, ktorú inicioval a spolueditoval, získala 6 ocenení ako kniha roka 2012.

Je bývalým členom Civic Education Project (v roku 2003 vyhlásený za jedného z najaktívnejších mladých v CEP zapojených VŠ-pedagógov z krajín bývalej východnej Európy a Ázie). Bol členom Mensa-Slovensko.

V prospech (FiF) UK sa angažuje v médiách a verejnými vystúpeniami (Facebook, Zaži deň v koži vysokoškoláka, Noc výskumníkov, Cerebrum pre stredoškolákov, Detská Univerzita Komenského, Studia academica Slovaca a iné).