Členovia katedry

Zloženie pedagógov katedry (1 profesor, 4 docenti, 3 odborní asistenti) zaručuje medzinárodnú úroveň vzdelávania a aj vekovú zloženie je zárukou dlhodobej akreditovanosti našich študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia.

Profesori:

prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. - vedúci katedry

prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. - emeritný profesor

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.  - emeritný profesor

Docenti:

doc. PhDr. Jan Dolák, Ph. D. - katedrový koordinátor pre mobility a program Erasmus+

doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. - správca čiastkovej knižnice katedry

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. - tajomník katedry

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Mgr. Balázs Csiba, PhD. - webmaster katedry

Odborní asistenti:

Mgr. Martina Orosová, PhD.  

Mgr. Lenka Vargová, PhD. - študijná poradkyňa katedry

Externí učitelia a spolupracovníci:

Kolegyne a kolegovia zo Slovenského národného archívu, Archívu mesta Bratislavy, Archívu Ústavu pamäti národa, Archívu Slovenskej akadémie vied a iných archívov (najmä v rámci praxí).

 

Doktorandi v dennej forme štúdia:

Mgr. Matúš Kaščák

Mgr. Ján Korekáč

Mgr. Jakub Roháč 

 

Doktorandi v externej forme štúdia:

Mgr. Miroslav Baranek

Mgr. Martina Kočí

Mgr. Martina Rácová

Mgr. Jana Srnková – cotutelle s Masarykovou univerzitou v Brne

Mgr. Marianna Tutková

Mgr. Margaréta Hernando