Balázs Csiba

Mgr. Balázs Csiba, PhD.

 

Narodil sa 7. júla 1988 v Dunajskej Strede.

 

Štúdium

1994 – 2003    Základná škola s VJM v Lehniciach a Štvrtku na Ostrove

2003 – 2007    ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská ulica, Bratislava

2010 – 2015    FiF UK, odbor História (titul Mgr.)

2015 – 2019    FiF UK, odbor PVH (titul PhD.)

 

Zamestnania

2016 – 2019    Univerzita J. Selyeho, PF, Katedra histórie ‒ asistent

od 2019           Univerzita J. Selyeho, PF, Katedra histórie ‒ odborný asistent

od 2020           FiF UK, Katedra archívnictva a PVH – odborný asistent

Vedecký profil

Primárne sa venuje genealógii šľachtických rodov na Žitnom ostrove a edovaniu stredovekých prameňov diplomatického charakteru. Medzi jeho vedecké záujmy spadá taktiež stredoveké uhorské svetské súdnictvo, dejiny stolíc a Jagelovské obdobie Uhorska.

Granty

Grant UK/379/2017    Diplomatár rodiny Kondé

Grant UK/207/2018    Edícia stredovekých listín šľachtického rodu Zomor

VEGA 18 - 032 - 00   Vývoj uhorskej rodovej heraldiky v období raného novoveku (spoluriešiteľ)

OTKA K 134690        A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és a Jagelló-korban (1458–1526). Életrajzi lexikon. (spoluriešiteľ)

(Personálne zloženie uhorského kráľovského dvora v období Mateja Korvína a Jagelovcov. Biografický lexikón)