Ľuboš Kačírek

Viac o mne...

(1971)

Vedecké hodnosti

 • 2007 – PhD. – Dizertačná práca: Nová škola slovenská a jej snahy o modernizáciu slovenskej spoločnosti
 • 2017 - Doc. - Habilitačné konanie v odbore slovenské dejiny

Pracoviská

 • 1995 – 1997 Múzeum mesta Bratislavy
 • 1997 – 2008 Univerzita Komenského – Pedagogická fakulta
 • od r. 2008 – Univerzita Komenského – Filozofická fakulta

Odborná zameranie

Dejiny múzejníctva, Veda a výskum v múzeu, Kultúrne dedičstvo Slovenska, Civilizačný vývoj Slovenska 1780 – 1918, Múzeum ako inštitúcia, Špecializovaná muzeológia, Príprava a tvorba výstavy, muzeologická prax, exkurzie

Pedagogická činnosť

 • Civilizačný vývoj 2 – študenti získajú prehľad o historickom a kultúrnom vývoji na území dnešného Slovenska od 18. po začiatok 20. storočia
 • Dejiny múzejníctva – kurz poskytuje prehľad o dejinách múzejného fenoménu od najstarších čias do súčasnosti, vznik prvých múzeí a rozvoj múzejnej siete
 • Kultúrne dedičstvo Slovenska – cieľom kurzu je priblížiť nehnuteľné a hnuteľné pamiatky Slovenska, jeho hmotné a nehmotné dedičstvo, pamiatkové rezervácie, pamiatky zaradené do programu UNESCO a Európske kultúrne dedičstvo
 • Múzeum ako inštitúcia – poslucháči sa oboznámia s funkciami a poslaním múzea, ich začlenením v sústave múzeí a v štruktúre kultúry
 • Múzejná prax – cieľom kurzov je oboznámiť poslucháčov s odbornou prácou v múzeách, metódami ochrany a prezentácie zbierkových fondov a sprístupnením kultúrnych pamiatok. Vo vyšších ročníkoch študenti participujú na odborných činnostiach spojených s výskumom, dokumentáciou a prezentáciou zbierkových fondov a sprístupňovaním kultúrnych pamiatok.
 • Odborná exkurzia – poslucháči sa v teréne oboznámia s úrovňou odbornej práce v múzeách a s ochranou a prezentáciou zbierkových fondov, resp. sprístupnením kultúrnych pamiatok, doma i v zahraničí
 • Príprava a tvorba výstavy – kurz sa zameriava na praktickú prípravu výstavy na základe teoretických poznatkov
 • Špecializovaná muzeológia – poslucháči získajú orientáciu v prístupoch k múzejnému fenoménu z hľadiska špecializovaných vedných disciplín
 • Veda a výskum v múzeu – všeobecný úvod do metodiky a techniky historikovej práce, primeraný možnostiam poslucháčov prvého ročníka

 

Najdôležitejšie publikácie


 • 100. výročie pripojenia Petržalky k Československu. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019, 112 s. ISBN 978-80-89881-17-8
• Revolúcia 1848/1849 a slovenské národné hnutie v múzejnej prezentácii. In: Museologica Brunensia, roč. 8, 2019, č. 1, s. 18-26. ISSN (print) 1805-4722 ISSN (online) 2464-5362
• Výročia vzniku Československej republiky v múzejnej prezentácii (v pamäťových inštitúciách na Slovensku). In: Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách : rok 1918 a tie ostatné. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 58-80. ISBN 978-80-971748-7-3
• Edičná činnosť múzeí v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia = Editorial activities of museums in late 19th and early 20th century. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 5, 2017, č. 1, s. 43-56. ISSN (print) 1339-2204 ISSN (online) 2453-9759
• Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 – 1875. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, 401 s. ISBN 978-615-5330-06-3
• Kultúrne dedičstvo Slovenska. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, 115 s. ISBN 978-80-89881-05-5
• Ľudovít Štúr š(Š)túrovci v múzejnej prezentácii a lokálnej pamäti. In: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo a doba verzus historická pamäť. Bratislava : Veda, 2015, s. 223-243. ISBN 978-80-224-1454-8 • Modernizácia Uhorska v 19. storočí a slovenské národné hnutie. In: Martinkovič, Marcel (zost.): Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2011, s. 246-338. ISBN 978-83-7490-430-8
• Viktor Smolej a jeho prínos pre rozvoj slovensko-slovinských vzťahov. In: 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, s. 16-28. ISBN 978-80-223-2859-3
• KRŠÁK, Pavol (zost.): Ottov historický atlas SLOVENSKO. Praha : Ottovo nakladatelství, 2009, 560 s. ISBN 978-80-7360-834-7 – spoluautor • Utváranie slovensko-slovinských vzťahov v druhej polovici 19. storočia. In: Slavica slovaca, 39, 2004, č. 1, s. 45-57. ISSN: 0037-6787
• Vnímanie emancipácie žien v slovenskej spoločnosti v 60. a 70. rokoch 19. storočia. In: Sféry ženy (sociológia, etnológia, história). Zost. Jana Darulová a Katarína Koštialová. Banská Bystrica : FHV UMB a SÚ ČAV 2004, s. 391-401. ISBN 80-8055-999-6