Lenka Vargová

Hlavné oblasti odborného záujmu

  • Múzejná pedagogika, interaktívne prvky v múzeách
  • Každodenný život v 20. storočí
  • Dejiny materiálnej kultúry Slovenska
  • Múzeá a populárna kultúra

Výskum - projekty

  • KEGA č. 016STU-4/2017: Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva - člen riešiteľského tímu (2017-2019)
  • IA-11/2017/508: Rola muzeów w konstruowaniu tożsamości lokalnych w Polsce i na Słowacji - člen riešiteľského tímu (2017/2018), zodp. riešiteľ Dominik Porczynski, PhD.
  • APVV-0199-12 „Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia)“ - 2016/2017 - člen riešiteľského tímu, zodp. riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
  • UK/469/2016 „Technické vybavenie obchodníckych domácností bratislavskej aglomerácie v 1. polovici 20. storočia.“ - 2016/2017 - zodpovedný riešiteľ, Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK

Životopis

Vzdelanie

2015- 2019:  Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta

- doktorandské štúdium - slovenské dejiny / muzeológia a kultúrne dedičstvo

- PhD. kvalifikačná práca: Bývanie v medzivojnovej Bratislave: bytové zariadenie a interiérové  doplnky

2010-2015:  Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta

- bakalársky a magisterský stupeň - Muzeológia a kultúrne dedičstvo

- Mgr. kvalifikačná práca: Každodenný život meštianskej rodiny, dokumentácia v zbierkovom fonde múzea

- Bc. kvalifikačná práca: Digitalizácia v múzeách

Členstvo v redakčných radách

  • Muzeológia a kultúrne dedičstvo (člen redakčnej rady, Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z.)
  • Studia Museologica Slovaca (člen redakčnej rady, výkonný redaktor, Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z.)