Frederik Federmayer

doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

Personálie a štúdium:

1973 – Narodil sa v Bratislave

1979 – 1987  Základná  škola  na  Lachovej  ulici,  Bratislava.

1987 – 1991  Gymnázium  Ivana  Horvátha,  Bratislava.

1991 – 1997  Štúdium  na  FFUK,  odbor  Archívnictvo – história.

1994 – 1995  Jednosemestrálny  pobyt  na  univerzite  v  Regensburgu v  odbore  Filozofia – história  (program  Tempus).

1997     Úspešné  ukončenie  štúdia  na  VŠ  s  titulom  magister.

2003     Úspešné obhájenie dizertačnej práce PhD.

2003      Úspešné obhájenie rigoróznej práce PhDr.

2004 – Ocenenie Medzinárodnej federácie pre heraldiku a genealógiu na konferencii v Bruggách za prácu „Rody starého Prešporka“.

2008 - habilitácia za docenta v odbore pomocné vedy historické

 

Zamestnanie: 

1997 – 2000  interný  doktorand  v  HÚ  SAV  na  oddelení  Dejín  vedy a  techniky.
Od  roku  2000  pôsobím  ako  odborný  asistent  pre  heraldiku, genealógiu a  sfragistiku  na  Katedre  archívnictva  a  pomocných  vied  historických FiF UK  v  Bratislave. Od roku 2020 vykonáva funkciu tajomníka katedry. Rovnako ma na starosti aj čiastkovú katedrovú knižnicu.

 

Vedecký  profil: 

Zameriavam  sa  najmä  na heraldický, sfragistický a genealogický výskum  uhorskej  šľachty  a  meštianstva v  pomoháčskom  období,  ako  aj  výskum  starších  dejín  Karpatských  Nemcov  na  Slovensku.  Z  regionálnych  tém  sa  venujem  dejinám  Záhoria,  Bratislavy  a  ďalších  slobodných  kráľovských  miest  na  západnom  Slovensku.

-         Člen Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV

-         rakúskeho genealogicko-heraldického spolku ADLER

-         výboru Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti