Veda

Vedecká práca členov katedry archívnictva a PVH je orientovaná predovšetkým na oblasť pomocných vied historických, archívnictva, archivistiky a histórie ako takej. Členovia katedry sa zúčastňujú na riešení domácich aj zahraničných projektov a grantových úloh, publikujú v domácich a zahraničných periodikách, zborníkoch a vydávajú práce monografického charakteru. Sú členmi vedeckých rád iných univerzít či vedeckých pracovísk alebo vydavateľstiev.