Katedra archívnictva a pomocných vied historických

Vítame všetkých a každého, kto si práve otvoril nové webové sídlo Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Teší nás Váš záujem a dúfame, že Vás nesklameme. Vynasnažíme sa Vás čo najúplnejšie a najpresnejšie informovať o súčasnej katedre, aj o jej minulosti.


Členovia katedry v roku 2015
Členovia katedry v roku 2015

Katedra archívnictva a pomocných vied historických bola založená v roku 2000. Vznikla vtedy odčlenením samostatného odboru archívnictvo a PVH z jestvujúcej Katedry slovenských dejín a archívnictva. No už v roku 1950 vznikol samostatný odbor archívnictvo, ktorý doposiaľ vychoval viac ako 600 archivárok a archivárov.

Dnes katedra ponúka všetky tri stupne vysokoškolského štúdia - bakalársky (3. ročný), magisterský (2. ročný) stupeň v študijnom programe archívnictvo a štvorročný (resp. päťročný v prípade externej formy štúdia) doktorandský stupeň v študijnom programe pomocné vedy historické.

Katedra pripravuje budúcich odborníkov v oblasti archívnictva a tradičných aj moderných pomocných vied historických. Naši absolventi majú široké uplatenie v praxi - nielen ako kvalifikovaní pracovníci archívov všetkých typov, ale aj správcovia a pracovníci registratúr štátnych, verejných ako aj komerčných inštitúcií a spoločností doma i v zahraničí. Archivári sa ale uplatňujú aj v diplomatických službách či v kultúre a školstve. 

Naša katedra je jedným z dvoch univerzitných pracovísk na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelanie v oblasti archívnictva a pomocných vied historických. Absolventi archívnictva sa dokážu uplatniť na domácom i zahraničnom trhu práce a v praxi, čo dokazuje celkovú úspešnosť našej pedagogickej práce.

Učitelia, vedeckí pracovníci ako aj doktorandi nášho pracoviska sa okrem prípravy nových archivárov venujú aj rozmanitým výskumom v oblasti archívnictva, archivistiky, pomocných vied historických, dejín správy či regionálnych a slovenských dejín.