Etnológia - história

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Členovia: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., Mgr. Juraj Janto, PhD., doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., Mgr. Peter Benka, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Norbert Maur, PhD. (Nadácia Pontis), Mgr. Juraj Kucharík (Historické múzeum SNM); zástupcovia študentov: Bc. Magdaléna Martišková, Marián Okres

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Spolugaranti: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie