Veda a výskum

Vedecko-výskumná charakteristika pracoviska

Pracovníci katedry sa vo svojej vedecko-výskumnej a projektovej činnosti orientujú na riešenie aktuálnych problémov a potrieb teórie a praxe pedagogiky a andragogiky. Výsledky svojej práce a výskumov prezentujú na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, uverejňujú v domácich i zahraničných časopisoch a odborných periodikách.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie o aktuálnych, aj úspešne ukončených projektoch od roku 1990.

Aktuálne prebiehajúce projekty

Na našom pracovisku aktuálne riešime 8 vedecko-výskumných projektov:

projekty EÚ Erasmus + Strategické partnerstvá: IMPACT HOUSED a BELONG, ktorých koordinátorkou je Dr. Gabriela Pleschová, 

rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov, ktorý koordinuje Dr. Gabriela Pleschová,

projekt Stanem sa učITeľom, ktorý koordinuje Dr. Darina Dvorská,

projekt VEGA 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie, ktorý riešia doc. Július Matulčík a Dr. Lea Szabová-Šírová,

projekt VEGA 1/0484/21 Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku, ktorého riešiteľkami sú Dr. Darina Dvorská, Dr. Janka Medveďová a Dr. Zuzana Hrćan,

projekt Active Citizens Fund Slovakia / Obhajoba verejných záujmov - Strategické granty / Podpora demokratizácie v školách / Spoluriešiteľka projektu PhDr. Silvia Dončevová, PhD.