Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Vedecko-výskumná charakteristika pracoviska

Pracovníci katedry sa vo svojej vedecko-výskumnej a projektovej činnosti orientujú na riešenie aktuálnych problémov a potrieb teórie a praxe pedagogiky a andragogiky. Výsledky svojej práce a výskumov prezentujú na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, uverejňujú v domácich i zahraničných časopisoch a odborných periodikách.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie o aktuálnych, aj úspešne ukončených projektoch od roku 1990.

Aktuálne prebiehajúce projekty

Na našom pracovisku aktuálne riešime 5 vedecko-výskumných projektov:

projekty EÚ Erasmus + Strategické partnerstvá: HOUSED a BELONG, ktorých koordinátorkou je Dr. Gabriela Pleschová,

projekt VEGA 1/0316/22 Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva, ktorý rieši Dr. Silvia Ťupeková a Dr. Janka Medveďová,

projekt VEGA 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie, ktorý riešia doc. Július Matulčík, doc. Mária Matulčíková a doc. Ľuboslava Sejčová,

projekt VEGA 1/0484/21 Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku, ktorého riešiteľmi sú Dr. Darina Dvorská, prof. Peter Gavora, Dr. Janka Medveďová, Dr. Silvia Dončevová, prof. Adriana Wiegerová a Dr. Zuzana Hrćan.