Katedra slovanských filológií

Pracovisko vzniklo v roku 1964 pod názvom Katedra slavistiky a indoeuropeistiky a svojou činnosťou nadviazalo na Seminár pre slovanské filológie či neskoršie Oddelenie pre cirkevnú slovančinu a slovanskú jazykovedu. Na konštituovaní katedry mal zásluhu profesor Šimon Ondruš, vtedajší dekan fakulty, ktorý ju viedol dvadsaťdva rokov. K jej prvým členom patril aj najväčší slovenský slavista 20. storočia profesor Ján Stanislav. Do vzniku katedry sa tzv. malé slovanské filológie na Filozofickej fakulte UK prednášali iba vo forme lektorátov. Jediný študijný odbor, ktorý si mohli poslucháči zapísať ešte pred jej vznikom, bola od roku 1957 polonistika. V roku 1964 boli na štúdium prijatí prví poslucháči srbochorvatistiky, bulharistika začala písať svoje dejiny o rok neskôr.

Jedno z najstarších vysokoškolských slavistických pracovísk na Slovensku existuje pod modifikovaným názvom Katedra slovanských filológií od roku 1987. Počiatočnú formu učiteľského štúdia slovanských jazykov neskôr nahradilo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium, ktoré sa dnes realizuje v rámci študijných programov bulharský jazyk a kultúrachorvátsky jazyk a kultúrapoľský jazyk a kultúra. Štvrtý rok sa veľmi úspešne rozvíja nový študijný program stredoeurópske štúdiá. Vyučovacím jazykom na bakalárskom stupni tohto programu je angličtina, pričom poslucháči si povinne volia štúdium dvoch jazykov stredoeurópskeho priestoru (maďarčina, nemčina, slovinčina, poľština). Na magisterskom stupni pokračuje štúdium v slovenskom jazyku. Popri týchto študijných programoch katedra ponúka aj viaceré bulharské, chorvátske, poľské, slovinské, srbské, macedónske a bieloruské jazykové a kulturologicky zamerané kurzy.