Katedra slovanských filológií

Pracovisko vzniklo v roku 1964 pod názvom Katedra slavistiky a indoeuropeistiky a vedecko-pedagogickým zameraním nadviazalo na aktivity Seminára pre slovanské filológie, ktorý začal činnosť hneď po založení fakulty v roku 1921. Na konštituovaní katedry mal zásluhu profesor Šimon Ondruš, vtedajší dekan fakulty, ktorý ju viedol dvadsaťdva rokov. K jej prvým členom patril aj najväčší slovenský slavista 20. storočia profesor Ján Stanislav. Do vzniku katedry sa tzv. malé slovanské filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave prednášali iba vo forme lektorátov. Jediný študijný odbor, ktorý si mohli poslucháči zapísať ešte pred jej vznikom, bola od roku 1957 polonistika. V roku 1964 boli na štúdium prijatí prví poslucháči srbochorvatistiky, bulharistika začala písať svoje dejiny o rok neskôr.

Počiatočnú formu učiteľského štúdia slovanských jazykov v kombinácii s ďalšími slovanskými i neslovanskými filológiami neskôr nahradilo dvojodborové prekladateľsko-tlmočnícke štúdium, ktoré katedra realizuje v rámci študijných programov bulharský jazyk a kultúrachorvátsky jazyk a kultúrapoľský jazyk a kultúra.

Možnosti štúdia slovanských jazykov sa postupne rozšírili. Úspešne sa etabloval študijný program stredoeurópske štúdiá, ktorého vyučovacím jazykom na bakalárskom stupni je angličtina, čím sa otvára možnosť vzdelávania aj pre záujemcov zo zahraničia. Prijatí uchádzači si podľa vlastného výberu zvolia štúdium dvoch jazykov stredoeurópskeho priestoru (maďarčina, nemčina, slovinčina, poľština). Na magisterskom stupni pokračuje štúdium v slovenskom jazyku.

Na katedre sa realizuje čisto slavisticky zameraný študijný program slovanské štúdiá, ktorý ponúka možnosť výberu dvoch z piatich jazykov (bulharčina, chorvátčina, poľština, slovinčina, srbčina). Jazykovú dvojkombináciu si prijatí uchádzači zvolia v ľubovoľnom zložení na základe vlastného rozhodnutia. Od akademického roku 2018/2019 možno tento študijný program navštevovať takisto v rámci medziodborového štúdia, a to v kombináciách etnológia – slovanské štúdiá história – slovanské štúdiá, pričom z ponuky slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, poľština, slovinčina, srbčina) si prijatí uchádzači zvolia jeden jazykový blok.

Popri spomínaných študijných programoch katedra v súčasnosti ponúka aj viaceré bulharské, chorvátske, macedónske, poľské, slovinské a srbské jazykové a kulturologicky zamerané výberové kurzy.

Výnimočnosť a atraktívnosť pedagogickej profilácie Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spočíva v tom, že v podmienkach nielen slovenského, ale aj českého vysokého školstva ponúka široké spektrum ojedinelých študijných programov (najmä pokiaľ ide o južnoslovanské filológie), ktoré sú koncipované so zámerom vychovať pre spoločenskú prax jazykovo zdatných odborníkov s náležitým prehľadom o historických, ako aj o aktuálnych spoločensko-politických súvislostiach v jednotlivých slovanských krajinách.