Veda

Vedecké zameranie vybraných pracovníkov katedry:

Prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. sa v aktuálnom výskume venuje oblastiam ako: vývin slovenčiny a južnoslovanských jazykov, jazyková identita, deskriptívna a explanačná gramatika, ortoepická norma, jazykové enklávy v strednej a juhovýchodnej Európe, lingvistika textu, komunikačné vedomie.


Prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. sa výskumne venuje porovnávacej slovanskej frazeológii a paremiológii. Pracuje tiež v oblasti lexikografie a kritiky umeleckého prekladu.


doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. sa výskumne venuje literárnej komparatistike, balkanistike a macedonistike. Pracuje tiež v oblasti dejín a kritike umeleckého prekladu a aktívne skúma aj slovensko-južnoslovanské literárne a kultúrne vzťahy.