Štúdium

Katedra slovanských filológií v súčasnosti zabezpečuje tieto študijné programy:

  • bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
  • chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
  • slovanské štúdiá
  • stredoeurópske štúdiá

Bulharský jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program sa realizuje v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s anglickým, nemeckým, chorvátskym, rumunským alebo slovenským jazykom a kultúrou. Má charakter filologického štúdia širšieho slavistického zamerania s dôrazom na zvládnutie normatívnej gramatiky bulharčiny, nadobudnutie primeranej slovnej zásoby a získanie základných vedomostí o bulharskej histórii, literatúre a kultúre.

Popri teoretických jazykovedných a literárnovedných disciplínach sú profilujúcimi predmetmi prakticky orientované semináre a cvičenia so zameraním na translatologickú problematiku (odborný preklad, umelecký preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie) a kultúru jazykového prejavu. Študenti bulharistiky počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú praktické znalosti bulharského jazyka pod vedením zahraničného lektora (gramatické cvičenia, konverzačné cvičenia). V priebehu bakalárskeho štúdia môžu absolvovať v Bulharsku mesačný jazykový kurz alebo semestrálny pobyt, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (Ceepus, Erasmus). Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu bulharský jazyk a kultúra na magisterskom stupni.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne). Môžu nájsť uplatnenie ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, prípadne sa môžu rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa.

Chorvátsky jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program sa realizuje v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s anglickým, bulharským, nemeckým, slovenským a talianskym jazykom a kultúrou. Cieľom bakalárskeho štúdia je nadobudnúť schopnosť samostatne komunikovať v chorvátskom jazyku a získať teoretické vedomosti z oblasti chorvátskej lingvistiky, literárnej vedy, kultúry, dejín a reálií Chorvátska.

Prvé dva ročníky štúdia sú popri intenzívnej jazykovej príprave zamerané aj na teoretickú prípravu budúcich tlmočníkov a prekladateľov. Profilujúcimi predmetmi v treťom ročníku sú: odborný preklad, umelecký preklad a konzekutívne tlmočenie. Študenti si osvoja základy terminológie právnych a ekonomických disciplín na takej úrovni, aby mohli kompetentne prekladať, resp. tlmočiť texty s touto problematikou. Počas celého štúdia získavajú poznatky z chorvátskej literatúry podľa jednotlivých vývinových období. Praktické zručnosti z chorvátskeho jazyka rozvíjajú a upevňujú pod vedením zahraničného lektora. V priebehu bakalárskeho štúdia môžu absolvovať v Chorvátsku mesačný jazykový kurz alebo semestrálny pobyt, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (Ceepus, Erasmus).

Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych oblastiach kultúry (vydavateľstvá, redakcie, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne), ďalej ako odborní pracovníci inštitúcií, kde sa vyžaduje vysokoškolské filologické vzdelanie (zastupiteľské úrady, rôzne obchodné inštitúcie, cestovné kancelárie, agentúry), ale aj ako súdni tlmočníci a prekladatelia. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu programu chorvátsky jazyk a kultúra na magisterskom stupni.

Slovanské štúdiá

Bakalársky študijný program má charakter filologického štúdia širšieho slavistického zamerania. V podmienkach slovenského vysokého školstva ide o ojedinelý študijný program, ktorý je koncipovaný so zámerom vychovať pre spoločenskú prax odborníkov s náležitým prehľadom o dejinných, ako aj o aktuálnych spoločensko-politických súvislostiach v jednotlivých slovanských krajinách. Výnimočnosť tohto študijného programu spočíva v možnosti výberu dvoch z piatich identicky koncipovaných blokov konkrétnych jazykových areálov (bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský, srbský), ktoré si prijatý uchádzač zvolí v ľubovoľnom zložení na základe vlastného rozhodnutia.

Štúdium je zamerané na aktuálne otázky jazyka, reálií, literatúry a kultúry konkrétnych slovanských krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko). Popri teoretických jazykovedných a literárnovedných disciplínach sú profilujúcimi predmetmi prakticky orientované semináre a cvičenia so zameraním na literatúru, kultúru a reálie zvoleného jazykového areálu. Študenti si počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú praktické jazykové znalosti pod vedením zahraničných lektorov. V priebehu štúdia môžu absolvovať v jednotlivých slovanských krajinách mesačný letný jazykový kurz alebo (viac)semestrálny pobyt, ktoré sa každoročne uskutočňujú prostredníctvom štipendia Ministerstva školstva SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (Ceepus, Erasmus+). Študenti po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu slovanské štúdiá na magisterskom stupni.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne). Môžu sa uplatniť ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií a firiem, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, v hospodárskej a podnikateľskej sfére, v štátnej správe, v treťom sektore, v mimovládnych organizáciách a pod.

Stredoeurópske štúdiá

Študijný program ponúka bakalársky stupeň štúdia cudzích jazykov stredoeurópskeho priestoru a medzikultúrnych štúdií regiónu strednej Európy. V priebehu štúdia je dominantný priestor venovaný praktickému osvojeniu jazykov stredoeurópskeho priestoru a jeho spoločensko-kultúrnych reálií. Absolvent študijného programu ovláda minimálne dva cudzie jazyky regiónu (možnosť výberu medzi maďarským, nemeckým, poľským a slovinským jazykom).

Jazyková príprava sa orientuje aj na základné vedomosti o prekladateľských postupoch a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia. Študenti sa učia prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty v rámci bežnej komunikácie, tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby. V priebehu štúdia si osvojujú znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponujú základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Majú prehľad o histórii a kultúre regiónu strednej Európy. V priebehu bakalárskeho štúdia môžu absolvovať mesačné jazykové kurzy alebo semestrálne pobyty v Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Slovinsku, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (Ceepus, Erasmus).

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu stredoeurópske štúdiá na magisterskom stupni. Interkultúrny rozmer vzdelávania je okrem iného zabezpečený aj participáciou prednášateľov z krajín V4. Môžu nájsť uplatnenie ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, prípadne sa môžu rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa. Vyučovacím jazykom študijného programu je angličtina. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je dobrá znalosť anglického jazyka na úrovni B2 európskeho referenčného rámca.