Štúdium

Katedra slovanských filológií v súčasnosti zabezpečuje tieto študijné programy:

  • bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
  • slovanské štúdiá
  • stredoeurópske štúdiá

Bulharský jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program sa realizuje v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s anglickým, nemeckým, chorvátskym, rumunským alebo slovenským jazykom a kultúrou. Má charakter filologického štúdia širšieho slavistického zamerania s dôrazom na zvládnutie normatívnej gramatiky bulharčiny, nadobudnutie primeranej slovnej zásoby a získanie základných vedomostí o bulharskej histórii, literatúre a kultúre.

Popri teoretických jazykovedných a literárnovedných disciplínach sú profilujúcimi predmetmi prakticky orientované semináre a cvičenia so zameraním na translatologickú problematiku (odborný preklad, umelecký preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie) a kultúru jazykového prejavu. Študenti bulharistiky počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú praktické znalosti bulharského jazyka pod vedením zahraničného lektora (gramatické cvičenia, konverzačné cvičenia). V priebehu bakalárskeho štúdia môžu absolvovať v Bulharsku mesačný jazykový kurz alebo semestrálny pobyt, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (Ceepus, Erasmus). Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu bulharský jazyk a kultúra na magisterskom stupni.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne). Môžu nájsť uplatnenie ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, prípadne sa môžu rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa.

Slovanské štúdiá

Bakalársky študijný program má charakter filologického štúdia širšieho slavistického zamerania. V podmienkach slovenského vysokého školstva ide o ojedinelý študijný program, ktorý je koncipovaný so zámerom vychovať pre spoločenskú prax odborníkov s náležitým prehľadom o dejinných, ako aj o aktuálnych spoločensko-politických súvislostiach v jednotlivých slovanských krajinách. Výnimočnosť tohto študijného programu spočíva v možnosti výberu dvoch z piatich identicky koncipovaných blokov konkrétnych jazykových areálov (bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský, srbský), ktoré si prijatý uchádzač zvolí v ľubovoľnom zložení na základe vlastného rozhodnutia.

Štúdium je zamerané na aktuálne otázky jazyka, reálií, literatúry a kultúry konkrétnych slovanských krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko). Popri teoretických jazykovedných a literárnovedných disciplínach sú profilujúcimi predmetmi prakticky orientované semináre a cvičenia so zameraním na literatúru, kultúru a reálie zvoleného jazykového areálu. Študenti si počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú praktické jazykové znalosti pod vedením zahraničných lektorov. V priebehu štúdia môžu absolvovať v jednotlivých slovanských krajinách mesačný letný jazykový kurz alebo (viac)semestrálny pobyt, ktoré sa každoročne uskutočňujú prostredníctvom štipendia Ministerstva školstva SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (Ceepus, Erasmus+). Študenti po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu slovanské štúdiá na magisterskom stupni.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne). Môžu sa uplatniť ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií a firiem, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, v hospodárskej a podnikateľskej sfére, v štátnej správe, v treťom sektore, v mimovládnych organizáciách a pod.

Stredoeurópske štúdiá

Študijný program ponúka bakalársky stupeň štúdia cudzích jazykov stredoeurópskeho priestoru a medzikultúrnych štúdií regiónu strednej Európy. V priebehu štúdia je dominantný priestor venovaný praktickému osvojeniu jazykov stredoeurópskeho priestoru a jeho spoločensko-kultúrnych reálií. Absolvent študijného programu ovláda minimálne dva cudzie jazyky regiónu (možnosť výberu medzi maďarským, nemeckým, poľským, slovinským a slovenským jazykom).  Znalosť maďarského, poľského, slovinského a slovenského jazyka sa nevyžaduje. Nemecký jazyk je potrebné ovládať min. na úrovni B1. Skupiny s maďarským a nemeckým jazykom sa otvárajú pri minimálnom počte uchádzačov 5.

Jazyková príprava sa orientuje aj na základné vedomosti o prekladateľských postupoch a technikách tlmočenia. V priebehu štúdia si študenti osvojujú znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponujú základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Majú prehľad o histórii a kultúre regiónu strednej Európy. V priebehu bakalárskeho štúdia môžu absolvovať mesačné jazykové kurzy alebo semestrálne pobyty v Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Slovinsku, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (Ceepus, Erasmus).

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu stredoeurópske štúdiá na magisterskom stupni. Interkultúrny rozmer vzdelávania je okrem iného zabezpečený aj participáciou prednášateľov z krajín V4. Môžu nájsť uplatnenie ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, prípadne sa môžu rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa. Vyučovacím jazykom študijného programu na bakalárskom stupni je angličtina. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je dobrá znalosť anglického jazyka na úrovni B2 európskeho referenčného rámca.