OPT: Obsah magisterských štátnych skúšok

BULHARSKÝ JAZYK A KULTÚRA

1. Bulharský jazyk:

 • fonetika a fonológia, morfológia, lexikológia, syntax, vývin bulharského jazyka, konfrontačná jazykoveda

 • skúška má písomnú časť (20 otázok) a ústnu časť (1 otázka)

2. Bulharská literatúra:

 • dejiny literatúry od začiatku jej vývinu po súčasnosť

 • skúška má písomnú časť (10 otázok) a ústnu časť (1 otázka)

3. Preklad a tlmočenie:

 • preklad odborného textu do bulharského jazyka v rozsahu 1 normostrany

 • preklad umeleckého textu do slovenského jazyka v rozsahu 1 normostrany

 • konzekutívne tlmočenie do slovenského jazyka

 • konzekutívne tlmočenie do bulharského jazyka

 • simultánne tlmočenie do slovenského jazyka

 • študenti vopred dostanú k dispozícii tematické okruhy skúšky z tlmočenia

 

Výsledky uvedených čiastkových skúšok tvoria hodnotenie predmetov štátnych skúšok Bulharský jazyk a preklad a Bulharská literatúra a kultúra.

CHORVÁTSKY JAZYK A KULTÚRA

1. Chorvátsky jazyk:

 • fonetika a fonológia, morfológia, lexikológia, syntax, vývin chorvátskeho jazyka, konfrontačná jazykoveda

 • skúška má písomnú časť (20 otázok) a ústnu časť (1 otázka)

2. Chorvátska literatúra:

 • dejiny literatúry od začiatku jej vývinu po súčasnosť

 • skúška má písomnú časť (10 otázok) a ústnu časť (1 otázka)

3. Preklad a tlmočenie:

 • preklad odborného textu do chorvátskeho jazyka v rozsahu 1 normostrany

 • preklad umeleckého textu do slovenského jazyka v rozsahu 1 normostrany

 • konzekutívne tlmočenie do slovenského jazyka

 • konzekutívne tlmočenie do chorvátskeho jazyka

 • simultánne tlmočenie do slovenského jazyka

 • študenti vopred dostanú k dispozícii tematické okruhy skúšky z tlmočenia

 

Výsledky uvedených čiastkových skúšok tvoria hodnotenie predmetov štátnych skúšok Chorvátsky jazyk a preklad a Chorvátska literatúra a kultúra.

POĽSKÝ JAZYK A KULTÚRA

1. Poľský jazyk:

 • fonetika a fonológia, morfológia, lexikológia, syntax, vývin poľského jazyka, konfrontačná jazykoveda

 • skúška má písomnú časť (20 otázok) a ústnu časť (1 otázka)

2. Poľská literatúra:

 • dejiny literatúry od začiatku jej vývinu po súčasnosť

 • skúška má písomnú časť (25 otázok) a ústnu časť (1 otázka)

3. Preklad a tlmočenie:

 • preklad odborného textu do poľského jazyka v rozsahu 1 normostrany

 • preklad umeleckého textu do slovenského jazyka v rozsahu 1 normostrany

 • konzekutívne tlmočenie do slovenského jazyka

 • konzekutívne tlmočenie do poľského jazyka

 • simultánne tlmočenie do slovenského jazyka

 • študenti vopred dostanú k dispozícii tematické okruhy skúšky z tlmočenia

 

Výsledky uvedených čiastkových skúšok tvoria hodnotenie predmetov štátnych skúšok Poľský jazyk a preklad a Poľská literatúra a kultúra.