OPT+SV: Témy diplomových prác

Témy diplomových prác na AR 2024/2025

školiteľka: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Téma: Recepcia ako tvorba. Literárny vedec a prekladateľ Ján Koška 

Znenie témy v anglickom jazyku: Reception as Creation. Literary Scholar and Translator Ján Koška

Stručná anotácia: Cieľom práce je predstaviť Jána Košku ako literárneho vedca a jedného z najproduktívnejších prekladateľov bulharskej literatúry 20. storočia na Slovensku. Jadrom práce bude analýza vybraného segmentu jeho prekladateľskej tvorby (poézia, próza, dráma), prípadne analýza prekladu konkrétneho autora, napr. N. Chajtova, E. Staneva, J. Radičkova a i. 


Téma: Biblická frazeológia v bulharsko-slovenskom porovnávacom pláne

Znenie témy v anglickom jazyku: Biblical Phraseology in the Bulgarian-Slovak Comparative Perspective

Stručná anotácia: Cieľom práce je konfrontačná analýza súboru bulharských a slovenských ustálených slovných a vetných spojení, ktoré majú pôvod v biblických starozákonných aj novozákonných textoch. Popri konštrukčnej typológii skúmaných jednotiek sa práca zameria na špecifické prvky ich komponentového obsadenia, ako sú napr. biblické antroponymá, toponymá, oronymá a i. 


Téma: Vegetatívny kód v bulharskom a slovenskom jazykovom obraze sveta

Znenie témy v anglickom jazyku: Vegetative Code in the Bulgarian and Slovak Linguistic Image of the World

Stručná anotácia: Diplomová práca cez prizmu lexikálnych jednotiek pomenúvajúcich rôzne rastlinné druhy, ako aj frazeologických jednotiek, ktorých konštantnú zložku tvoria, dešifruje ich symbolický a metaforický charakter signifikantný pre slovenský a bulharský jazykový obraz sveta vyjadrený prostredníctvom vegetatívneho kódu.

školiteľ: Dr. Miglena Mihaylova-Palanska

Téma: Bulharský temporálny systém v porovnaní so slovenským

Znenie témy v anglickom jazyku: Bulgarian System of Tenses in Comparison with Slovak 

Stručná anotácia: Cieľom diplomovej práce je predstaviť temporálny systém bulharského jazyka a porovnať ho so slovenskými slovesnými časmi. Praktická časť práce sa bude venovať primárnej a modálnej funkcii deviatich bulharských slovesných časov, ich využitiu v komunikácii so špeciálnym zameraním na ich preklad z/do slovenčiny.

 

Téma: Kategória deminutívnosť v bulharskom jazyku

Znenie témy v anglickom jazyku: Category of Deminutivity in the Bulgarian Language

Stručná anotácia: Diplomová práca sa zameria na výklad slovotvornej onomaziologickej kategórie deminutívnosť (zdrobnenosť) a jej realizáciu v bulharskom jazyku. Cieľom práce je získať prehľad о tvorení nomina diminutiva a ich fungovaní v jazyku


Téma: Terminologizácia a determinologizácia súčasného bulharského jazyka

Znenie témy v anglickom jazyku: Terminologization and Determinologization of the Contemporary Bulgarian Language

Stručná anotácia: Téma diplomovej práce je zameraná na explikáciu jazykových procesov terminologizácie (preberanie slov z bežnej do odbornej slovnej zásoby) a determinologizácie (preberanie slov z odbornej do bežnej slovnej zásoby) a ich fungovanie v jazyku. 


Téma: Pozdravy a blahoželania v bulharčine v porovnaní so slovenčinou

Znenie témy v anglickom jazyku: Greetings and Congratulations in Bulgarian Compared to Slovak

Stručná anotácia: Diplomant špecifikuje charakteristiky rečovej etikety vo všeobecnosti. Prezentuje sociokultúrne a lingvistické osobitosti pozdravov a blahoželaní v bulharskom jazyku a porovná ich s ústnymi a písomnými vyjadreniami pozdravov a blahoželaní v slovenčine.  


Téma: Bulharská tradičná kuchyňa v lingvokultúrnom aspekte

Znenie témy v anglickom jazyku: Bulgarian Traditional Cuisine in the Linguocultural Aspect

Stručná anotácia: Práca si kladie za cieľ priblížiť bulharskú kuchyňu ako súčasť balkánskej kuchyne a poukázať na jej miesto v kultúre a jazyku. Makrokoncept „gastronómia“ sa charakterizuje najprv vo všeobecnosti а následne konkrétne koncepty typické pre bulharskú kuchyňu, ako napríklad фасул/боб, баница, гювеч a i.

školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Téma: Zborník ľudových piesní bratov Miladinovovcov v bulharskej, macedónskej a chorvátskej literárnej historiografii

Znenie témy v anglickom jazyku: Collection of Folk Songs of the Miladinov brothers in Bulgarian, Macedonian and Croatian Literary Historiography

Stručná anotácia: Cieľom práce je porovnávacím rozborom preskúmať vznik a charakter zborníka ľudových piesní stružských bratov Miladinovovcov z obdobia romantizmu, a to z troch historiografických pohľadov spojených s vydávaním a odborným výkladom ich zborníka – bulharského, macedónskeho a chorvátskeho. 

 

Téma: Recepcia prozaickej tvorby Danila Kiša na Slovensku

Znenie témy v anglickom jazyku: Reception of Danilo Kiš's Prose Works in Slovakia

Stručná anotácia: Cieľom práce je komplexne preskúmať doterajšiu recepciu prozaickej tvorby srbského spisovateľa židovského pôvodu Danila Kiša na Slovensku. Ide o korpus niekoľkých knižných a časopiseckých prekladov, ako aj početných ohlasov na jeho diela v slovenských literárnych a odborných publikáciách. Nie je vylúčené, že práca upriami pozornosť aj na komentovanie slovenských prekladov vo vzťahu k srbským originálom.   


Téma: Srbský prozaik Dragan Velikić v slovenských knižných prekladoch

Znenie témy v anglickom jazyku: Serbian Novelist Dragan Velikić in Slovak Book Translations

Stručná anotácia: Cieľom práce je preskúmať doterajšiu recepciu knižných prekladov románov súčasného srbského spisovateľa Dragana Velikića do slovenského jazyka, najmä s naratologickým a kulturologickým zreteľom na ich kľúčové témy a motívy, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v spomínanom opuse. 


Téma: Básnická tvorba Peja Javorova na pozadí bulharského symbolizmu

Znenie témy v anglickom jazyku: Poetry works of Pejo Javorov on the Background of Bulgarian Symbolism

Stručná anotácia: Základným cieľom práce je analyticky predstaviť neveľký, ale veľmi významný literárny opus bulharského básnika Peja Javorova v súlade s komplexnou poetikou symbolizmu v domácom a medzinárodnom kultúrnom kontexte.   

 

Téma: Poetika prozaických diel bulharského spisovateľa Aleka Popova

Znenie témy v anglickom jazyku: Poetics of the Prose Works of the Bulgarian Writer Alek Popov

Stručná anotácia: Cieľom záverečnej práce je preskúmať doterajšie prozaické portfólio jedného z najznámejších súčasných bulharských spisovateľov a podrobne určiť všetky nosné diskurzívne a štylistické prvky jeho písania prameniace najmä z ducha postmodernej teórie a kultúry dneška.  

 

Téma: Slovenský preklad románu Večerný akt chorvátskeho spisovateľa Pava Pavličića

Znenie témy v anglickom jazyku: Slovak Translation of the Novel Evening act by the Croatian Writer Pavo Pavličić

Stručná anotácia: Hlavným zámerom diplomovej práce je odborný komentovaný výklad knižného prekladu Dr. Jána Jankoviča, ktorý publikoval preklad románu Večerný akt P. Pavličića vo svojom vydavateľstve v Bratislave v roku 2008. Prácu možno rozšíriť aj o naratologickú interpretáciu niektorých z markantnejších zložiek v samotnom románe.


Téma: Román Úkryt času bulharského spisovateľa Georgiho Gospodinova v súradniciach času

Znenie témy v anglickom jazyku: The Novel Hiding Time by the Bulgarian Writer Georgi Gospodinov in the Coordinates of Time

Stručná anotácia: Cieľom diplomovej práce je minuciózna literárnovedná analýza tohto doposiaľ najnovšieho a medzinárodne oceňovaného románu G. Gospodinova, ktorý otvára rôzne intelektuálne a interdisciplinárne obzory a je vhodný na to, aby literárnu interpretáciu úspešne obohatil o viaceré podnety z filozofie, histórie, sociológie a politológie.


Téma: Obraznosť v poézii chorvátskeho básnika Josipa Pupačića

Znenie témy v anglickom jazyku: Figurativeness in the Poetry of Croatian Poet Josip Pupačić

Stručná anotácia: Kľúčovým cieľom záverečnej práce je preskúmať komplexnosť obraznosti v poézii Josipa Pupačića (1928 – 1971), jedného z najvýznamnejších chorvátskych básnikov druhej polovice 20. storočia, ďalej prebádať výskyt hlavných tematických a motivických jadier v jeho celkovej (síce nie veľmi objemnej) básnickej tvorbe, a tým poukázať na variabilitu a širokospektrálnosť interpretácie jeho poézie v súčasných podmienkach literárnej vedy.