Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OPT+SV: Témy diplomových prác

Témy diplomových prác na AR 2023/2024

školiteľka: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

1. Recepcia ako tvorba. Literárny vedec a prekladateľ Ján Koška

2. Jazyková alebo translatologická téma podľa vlastného výberu

3. Čas a priestor v slovenskej a bulharskej (chorvátskej, srbskej) frazeológii

školiteľka: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

1. Analýza slovenského prekladu románu Vladimira Bartola Alamut (prípadne iného diela podľa vlastného výberu)

2. Názvy nebeských telies ako komponenty slovenských a slovinských frazém

3. Usodno vinoslovenský seriál v slovinskom prostredí

4. Základná matematická terminológia v slovenčine a slovinčine

5. Komentovaný preklad vybraného slovinského diela

školiteľ: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

1. Vybrané aspekty chorvátskej/srbskej frazeológie v konfrontácii so slovenskou teóriou a praxou

2. Bulharské/srbské/chorvátske lexikálne javy v preklade

školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

1. Zborník ľudových piesní bratov Miladinovovcov v bulharskej, macedónskej a chorvátskej literárnej historiografii

2. Drámy Teny Štivičićovej v Chorvátsku a v zahraničí

3. Recepcia prozaickej tvorby Danila Kiša na Slovensku

4. Srbský prozaik Milorad Pavić v slovenských knižných prekladoch

5. Poetika prozaických diel bulharského spisovateľa Aleka Popova

6. Chorvátske historiografické metafikcie po roku 2000 

školiteľka: Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

1. Porovnanie dvoch slovenských prekladov divadelnej hry Ivana Cankara Pohujšanje v dolini šentflorjanski 

2. Obraz územia dnešného Slovinska v slovenských cestopisoch 19. storočia

3. Žánrové a tematické porovnanie slovenských a slovinských almanachov prvej polovice 19. storočia

4. Špecifiká vybraných predložiek v slovinskom a slovenskom jazyku

5. Slovinské poetky strednej generácie (napr. Barbara Korun, Maja Vidmar atď.)

a vyobrazenie (ženských) mytologických postáv v poézii

6. Pomenovania vybraných chránených živočíchov v slovenskom a slovinskom jazyku

7. Zvieracie postavy v súčasných slovenských a slovinských rozprávkach