Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stredoeurópske štúdiá: témy diplomových prác

Témy diplomových prác na AR 2023/2024

Mgr. Peter Benka, PhD.

1. Náboženská rôznorodosť a problém (in)tolerancie v ranom novoveku (na vybranom stredoeurópskom príklade)

2. Hľadanie vlastných koreňov: Teórie o pôvode jazyka/národa v ranom novoveku

3. Nové cesty v politike: medzi osvietenským absolutizmom a šľachtickým patriotizmom
v 18. storočí

 

doc. Tatiana Bužeková

1. Náboženstvo v politickom kontexte strednej Európy

 

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.

1. Významové posuny v slovesách v slovanských jazykoch (na príklade slovenčiny a ukrajinčiny)

2. Jazykový obraz vlasti na príklade slovenčiny a ukrajinčiny

3. Jazyk a kolektívna identita vo viacjazyčnom prostredí

 

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

1. Ideológia agrarizmu ako stredoeurópsky koncept a jeho nositelia (The ideology of agrarianism as a Central-European concept and its representatives)

 

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

1. Analýza slovenského prekladu románu Vladimira Bartola Alamut (prípadne iného diela podľa vlastného výberu)

2. Názvy nebeských telies ako komponenty slovenských a slovinských frazém

3. Slovenský seriál v slovinskom prostredí: Usodno vino

4. Základná matematická terminológia v slovenčine a slovinčine

5. Komentovaný preklad vybraného slovinského diela do slovenského jazyka

 

Mgr. Bożena Kotuła, PhD.

1. Jánošík, národný hrdina v poľskej a slovenskej kultúre

2. Poľské a slovenské vianočné piesne

3. Poľská a slovenská lexika spojená s módou

 

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.

1. Analysis of a topic/personality/event from the history of Central Europe in the Middle Ages in historical memory (in literature, media, public space, etc.) - specification to be agreed with the tutor

 

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

1. Frazémy v kontexte výučby cudzích jazykov

2. Funkcie frazém vo vybranej komunikačnej sfére (spresnenie po dohode)

3. Frazémy so zoonymickým komponentom

 

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

1. Jazyková situácia vo vybranom štáte stredoeurópskeho regiónu a jej regionálne, sociálne, kultúrne a komunikačné aspekty
(Názov práce sa upresní po výbere konkrétnej krajiny).

 

Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

1. Nedokonalosť originálu ako prekladateľský problém na materiáli zbierky Ufo nad Bratislavou

2. Poľská reportážna literatúra v slovenskom prostredí ako preklad z druhej ruky (na materiáli zbierok Šče ne vmerla i ne vmre, Impérium, Všetci mocní Kremľa a i.)

 

PhDr. Jakub Palko, PhD.

1. Česko-uhorské vzťahy v stredoveku (špecifikácia po dohode so školiteľom)

2. Vyšehradské stretnutie stredoeurópskych panovníkov (1335)

3. Vybraný stredoveký vojenský konflikt (bitka) v strednej Európe (vrátane Svätej ríše rímskej)

4. Stredná Európa na prelome 13. a 14. storočia (Poľsko, Uhorsko, Česko)

5. Obraz stredovekého Uhorska v diele Jonáša Záborského
- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom

 

Mgr. Eva Španová, PhD.

1. Jazykové minimum slovenčiny ako druhého jazyka pre deti (zameranie na vybranú vekovú alebo národnostnú skupinu po dohode so študentom)

 

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

1. Slovinský básnik Tomaž Šalamun v slovenskom kultúrnom priestore

2. Poézia Srečka Kosovela na Slovensku – translatologické aspekty

3. Dielo slovinského spisovateľa Aleša Štegera v stredoeurópskom areáli

4. Recepcia románov Draga Jančara v slovenskom kultúrnom kontexte

 

Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

1. Obraz matky v slovenskej a ruskej próze medzivojnového obdobia

2. Motív detskej chudoby v slovenskej a ruskej próze medzivojnového obdobia

 

doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

1. Ukrajinská bohéma v stredoeurópskom kontexte

 

Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

1. Porovnanie dvoch slovenských prekladov divadelnej hry Ivana Cankara Pohujšanje v dolini šentflorjanski

2. Obraz územia dnešného Slovinska v slovenských cestopisoch 19. storočia

3. Žánrové a tematické porovnanie slovenských a slovinských almanachov prvej polovice 19. storočia

4. Špecifiká vybraných predložiek v slovinskom a slovenskom jazyku

5. Slovinské poetky strednej generácie (napr. Barbara Korun, Maja Vidmar atď.)

a vyobrazenie (ženských) mytologických postáv v poéziiž

6. Pomenovania vybraných chránených živočíchov v slovenskom a slovinskom jazyku

7. Zvieracie postavy v súčasných slovenských a slovinských rozprávkach