Harmonogram štátnych skúšok

Letný termín 2024

SV obhajoby bakalárskych prác

Obhajoby bakalárskych prác v bakalárskom študijnom programe slovanské štúdiá: 

12. júna 2024

OPT obhajoby bakalárskych prác

Obhajoby bakalárskych prác v bakalárskom študijnom programe bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii):

12. júna 2024

SV magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe slovanské štúdiá:

5. júna 2024 – písomná skúška z predmetov Teória a prax dvoch slovanských jazykov podľa zamerania štúdia a Dejiny dvoch slovanských literatúr v kontexte širšieho kultúrneho areálu – srbčina

6. júna 2024 – ústna skúška z predmetov Teória a prax dvoch slovanských jazykov podľa zamerania štúdia a Dejiny dvoch slovanských literatúr v kontexte širšieho kultúrneho areálu – srbčina

11. júna 2024 – písomná skúška z predmetov Teória a prax dvoch slovanských jazykov podľa zamerania štúdia a Dejiny dvoch slovanských literatúr v kontexte širšieho kultúrneho areálu – chorvátčina

12. júna 2024 – ústna skúška z predmetov Teória a prax dvoch slovanských jazykov podľa zamerania štúdia a Dejiny dvoch slovanských literatúr v kontexte širšieho kultúrneho areálu – chorvátčina

12. júna 2024 – obhajoby magisterských prác

SEŠ magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe stredoeurópske štúdiá:

29. mája 2024 – písomná a ústna skúška z predmetu Stredoeurópske jazyky v teórii a praxi – slovenský jazyk (úroveň C1)

5. júna 2024 – skúška z predmetu Stredoeurópske literatúry v komparatívnom pohľade (so zameraním na slovenskú literatúru)

11. júna 2024 – písomná a ústna skúška z predmetu Stredoeurópske jazyky v teórii a praxi – slovinský jazyk (úroveň B1)

12. júna 2024 – obhajoby magisterských prác

14. júna 2024 – písomná a ústna skúška z predmetu Stredoeurópske jazyky v teórii a praxi – poľský jazyk (úroveň B1)

Central European Studies Bachelor's Thesis Defence

Central European Studies Bachelor´s Thesis Defence:

13th – 14th June 2024 

Detailnejšie harmonogramy skúšok a obhajob budú zverejnené na stránkach príslušných pracovísk najneskôr týždeň pred konaním skúšky alebo obhajoby.

More detailed schedule of defences will be available on this website one week before the defences at the latest.