OPT+SV: Témy bakalárskych prác

Témy bakalárskych prác na AR 2023/2024

školiteľka: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

 1. Tvary vokatívu bulharských maskulín a feminín
 2. Pluralia tantum a singularia tantum v bulharčine
 3. Neurčité slovesné tvary v bulharskom jazyku
 4. Frazeoschémy v chorvátčine a ich slovenské prekladové ekvivalenty
 5. Ustálené predložkovo-menné spojenia (na slovenskom a bulharskom materiáli)
 6. Bulharský jazykovedec Ivan Bujukliev v kontexte slovenskej a európskej slavistiky

školiteľka: Mgr. Kristina Đorđević

1. Neologizmy a ich adaptácia v srbskom a slovenskom jazyku

2. Obraz ženy v rozprávkach Vuka Stefanovića Karadžića

3. Názvy zvierat ako komponenty srbských a slovenských frazém

školiteľka: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

 1. Slovo roka (Beseda leta) ako odraz spoločenskej situácie v Slovinsku
 2. Osobnosť Víťazoslava Hečka v kontexte slovinskej slovenistiky
 3. Názvy rastlín ako komponenty slovenských a slovinských frazém
 4. Veronika Deseniška ako historická a literárna postava
 5. Postava Kresnika v slovinskej mytológii
 6. Postava Kurenta v slovinskej mytológii
 7. Slovinské literárne časopisy
 8. Slovinské literárne festivaly
 9. Slovinské literárne ceny

školiteľ: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

 1. Gramatické javy v južnoslovanských jazykoch (bulharčina/chorvátčina/srbčina)
 2. Bulharské/srbské/chorvátske gramatické javy v preklade
 3. Ornitologické komponenty v chorvátskej (a slovenskej) frazeológii

školiteľ: Mgr. Goran Marjanović

1. Citátovosť v próze Dubravky Ugrešićovej
2. Fiktívny jazyk v románe Renata Baretića Osmi povjernik
3. Rozprávačské umenie Iva Andrića a Miljenka Jergovića

školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

1. Marin Držić a jeho dráma Dundo Maroje v kontexte dubrovníckej literárnej renesancie

2. Literárna Zriniáda v chorvátskej staršej literatúre a jej odozvy na Slovensku

3. Básnická tvorba Peja Javorova na pozadí bulharského symbolizmu

4. Miesto a význam literárneho časopisu Znaci v bulharskom kultúrnom a umeleckom prostredí

5. Srbská ľudová slovesnosť na Slovensku. Translatologický aspekt

6. Osvietenecká tvorba Dositeja Obradovića a jej odozvy na Slovensku

školiteľka: Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

 1. Vybrané kuchárske knihy ako prameň poznania životného štýlu minulosti
 2. Združenie SLO/SLO a jeho význam pri rozvoji slovensko-slovinských a slovinsko-slovenských vzťahov
 3. Vybrané literárne postavy v slovinskej a ukrajinskej literatúre
 4. Obraz kultúrneho dedičstva vo vybraných textoch literatúry pre deti a mládež
 5. Tabuizované témy vo vybraných textoch literatúry pre deti a mládež