Slovanské štúdiá: obsah magisterských štátnych skúšok

Podrobný opis priebehu štátnych skúšok na magisterskom stupni študijného programu slovanské štúdiá stiahnete tu.

Tézy predmetov štátnych skúšok pre všetky jazykové kombinácie nájdete v príslušných informačných listoch v časti "Obsahová náplň štátnicového predmetu":