Fotogaléria

Veselý deň slovinskej kultúry

Dňa 4. decembra 2024 sa v priestoroch FiF UK konal Veselý deň slovinskej kultúry. Záštitu nad podujatím prevzal veľvyslanec Slovinskej republiky v Slovenskej republike, J. E. Stanislav Raščan.

Súčasťou podujatia bolo kladenie venca pri pamätnej tabuli slovinského národného básnika Franceho Prešerna. Život a tvorbu spisovateľa predstavili študentky 1. ročníka slovanských štúdií Tímea Kubicová a Krisztína Kulcsárová.

Cena rektora UK pre Dr. Sašu Vojtechovú Poklač

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva dňa 21. novembra 2022 udelil rektor prof. Marek Števček ocenenie Dr. Saši Vojtechovej Poklač za obetavú pedagogickú a vzdelávaciu činnosť na fakulte v oblasti popularizácie slovinského jazyka, literatúry a kultúry.

Srdečne blahoželáme!

(Na fotografii zľava: doc. Roman Džambazovič, Dr. Saša Vojtechová Poklač, prof. Marián Zouhar, dekan FiF UK, doc. Irina Dulebová)

Prof. Miroslav Dudok ocenený zlatou medailou FiF UK

Dekan Filozofickej fakulty UK prof. Marián Zouhar udelil 7. novembra 2022 prof. Miroslavovi Dudkovi z Katedry slovanských filológií FiF UK zlatú medailu fakulty pri príležitosti jeho životného jubilea.

Dekan zároveň vyjadril poďakovanie akademickej obce a vedenia fakulty za dlhé roky, ktoré prof. Dudok venoval poslucháčom fakulty a kolegom. Zlatá medaila pre prof. Miroslava Dudka znamená ocenenie jeho celoživotnej práce vysokoškolského učiteľa a vedca.

S Filozofickou fakultou UK sa totiž nesporne spájajú roky vysokoškolského štúdia aj zásadné etapy vedecko-pedagogického rozvoja prof. Miroslava Dudka. Počas viac než dvadsaťročného pôsobenia na katedre slovanských filológií prispel ku skvalitneniu štúdia a viedol konštruktívny dialóg s kolegami aj s novými generáciami študentov. Pôsobil ako garant viacerých študijných programov, bol členom Vedeckej rady FiF UK, riešiteľom mnohých domácich i zahraničných vedeckých grantov a ako riešiteľ projektu Jazyk a jazykoveda v súvislostiach sa stal takisto členom fakultného excelentného tímu, ktorý bol v roku 2015 vyhodnotený ako jediný lingvistický špičkový tím v rámci slovenských vysokých škôl.

Vo svojich jazykovedných prácach spočiatku aplikoval prof. Dudok konfrontačný prístup k štylistike textu z hľadiska jeho vnútornej štruktúry. Veľkú pozornosť venoval dejinám slovakistiky vo Vojvodine. Početné zastúpenie v jeho diele predstavujú konfrontačné slavistické štúdie, osobitné miesto v ňom majú práce orientované na ekolingvistiku, sociolingvistiku, štylistiku, textovú lingvistiku, preventívnu lingvistku a aplikačnú lingvistiku so zameraním na prekladateľstvo a slovensko-južnoslovanský bilingvizmus. Za posledné decénium svoj vedeckovýskumný záujem rozšíril tiež o inšpiratívne témy z oblasti konfrontačnej slovanskej etnolingvistiky, (etno)frazeológie a prostredníctvom monografie o živote a diele jazykovedca, spisovateľa a etnografa Juraja Ribaya sa zameral na dejiny slovenského jazyka na prelome 18. a 19. storočia.

Na záver okrem úcty a nesmiernej vďaky za pedagogickú prácu a za aktivity v oblasti vedy a výskumu dekan fakulty prof. Zouhar vyslovil želanie prof. Dudkovi, aby sa ešte dlhé roky tešil dobrému zdraviu a osobnej pohode v kruhu najbližších.

V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty

Dňa 18. októbra 2019 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konalo medzinárodné vedecké sympózium V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty. Sympózium pripravila Katedra slovanských filológií FiF UK a Poľský inštitút v Bratislave pri príležitosti životného jubilea významnej slovenskej polonistky a dlhoročnej pracovníčky KSF prof. PhDr. Marty Pančíkovej, CSc. Čestnú záštitu nad podujatím prevzal Krzysztof Strzałka, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike. Program sympózia stiahnete tu.

Medzinárodná slavistická frazeologická konferencia Slavofraz 2019

 

Program konferencie stiahnete tu.

Vianočný večierok študentov poľštiny

Dňa 8. decembra 2017 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave stretli študenti odborov prekladateľstvo a tlmočníctvo a stredoeurópske štúdiá so zameraním na poľský jazyk a kultúru, aby sa zoznámili s poľskými vianočnými zvykmi, ochutnali tradičné jedlá severných susedov a na vlastnej koži si vyskúšali predvianočné veštby.

Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch

V dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc. uskutočnila medzinárodná slavistická konferencia Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch.

Jubileum bulharistiky

Dňa 10. mája 2017 sa na Katedre slovanských filológií uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 90. výročia lektorátu bulharského jazyka a 50. výročia samostatného študijného odboru bulharistiky.

Suprasliensky rukopis

Dňa 11. novembra 2014 na Katedre slovanských filológií o Supraslienskom rukopise prednášala prof. Anisava Miltenova z Ústavu literatúry Bulharskej akadémie vied v Sofii.

Následne 12. novembra 2014 sa uskutočnilo otvorenie výstavy venovaj Supraslienskemu rukopisu pod záštitou J.E. Margarity Ganevovej, veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike a prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
 
 

Hudobné motívy vo frazeológii

Medzinárodná frazeologická konferencia
26. – 27. septembra 2014

 
 
 

Lado Jakša – „Neviditeľné sa stáva viditeľným“

Dňa 20. mája 2014 študentom svoje multižánrové umenie predstavil známy slovinský hudobník, skladateľ a interpret Lado Jakša.

V spolupráci so slovinským lektorátom pripravil 21. mája 2014 na Veľvyslanectve Slovinskej republiky literárny večer, kde spoločne so študentmi priblížil poéziu Srečka Kosovela.

 
 

Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 2

Medzinárodná vedecká konferencia spojená s oslavami 90. výročia fungovania lektorátu poľského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
10. – 11. apríla 2014

 
 
 

ŠVOK 2014

Študentská vedecká a odborná konferencia 2014

 

Jazyk a literatúra v kontaktoch

Vedecké sympózium pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Miroslava Dudka, DrSc.
28. septembra 2012

 
 

20 rokov slovenistiky