Konferencie

Educational Projects in the Field of Environmental Activities II

8. - 10. 9. 2022

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v rámci projektu financovaného Vyšehradským fondom The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]. Podujatie organizovala Katedra slovanských filológií spolu s Interdisciplinárnym centrom humanitného výskumu Sliezskej univerzity v Katoviciach, vystúpili na ňom odborníci zo Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska. Konalo sa v hybridnej prezenčnej i online forme.

Program konferencie je dostupný na stiahnutie tu.


V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty

18. 10. 2019

Medzinárodné vedecké sympózium V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty usporiadala Katedra slovanských filológií FiF UK spolu s Poľským inštitútom v Bratislave pri príležitosti životného jubilea poprednej slovenskej polonistiky prof. PhDr. Marty Pančíkovej, CSc. Na sympóziu vystúpili výskumníci zo Slovenska, Poľska, Česka a Nemecka a predstavili príspevky z oblasti lingvokultúrológie, lexikografie, onomastiky, lingvodidaktiky, medzijazykových a medziliterárnych vzťahov.

Program sympózia je dostupný na stiahnutie tu. Fotografie z podujatia nájdete v našej galérii.


Slavofraz 2019

12. - 13. 4. 2019

Medzinárodnej slavistickej frazeologickej konferencie sa zúčastnilo sa takmer 70 frazeológov zo 14 krajín (Bielorusko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Rakúsko, Rusko, Ukrajina), ktorí interpretovali koncept nadprirodzena vo frazeológii naprieč celým spektrom jazykových prostriedkov v kontexte biblickom, etnografickom, etnolingvistickom, lingvokulturologickom, mytologickom, dialektologickom, translatologickom i literárnom.

Program konferencie je dostupný na stiahnutie tu. Fotografie z podujatia nájdete v našej galérii.


Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch

28. - 29. 9. 2017

Medzinárodná konferencia sa konala pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc., slovenskej slavistky, bulharistky, poprednej odborníčky na porovnávaciu slovanskú frazeológiu. Svoje príspevky prezentovali takmer 60 vedeckí pracovníci zo Slovenska a zahraničia (Česko, Bulharsko, Bielorusko, Chorvátsko, Litva, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina) z oblasti všeobecnej a porovnávacej jazykovedy, frazeológie a lingvokultúrológie, literatúry, umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov.

Program konferencie je dostupný na stiahnutie tu. Fotografie z podujatia nájdete v našej galérii.


Slovanské jazykové a literárne (seba)reflexie

10.12.2014

V prvej časti programu decembrového vedeckého sympózia členovia katedry spolu s kolegami z domácich aj zahraničných slavistických i slovakistických pracovísk zhodnotili uplynulých päťdesiat rokov činnosti vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti. Neskôr v šiestich odborných sekciách analyzovali široké spektrum jazykovedných, literárnovedných, translatologických a kulturologických tém.


Hudobné motívy vo frazeológii

26.-27.9.2014

Medzinárodnej interdisciplinárne zameranej konferencie sa zúčastnili odborníci z 11 krajín, ktorí v širšom lingvistickom, etnomuzikologickom, historickom i literárnom kontexte analyzovali vokálno-inštrumentálne jazykové prostriedky, ktoré vznikli frazeologizáciou výrazov používaných v súvislosti s produkciou a percepciou hudby.


Jazyk a literatúra v kontaktoch

27.9.2012

Medzinárodné vedecké sympózium sa konalo pri príležitosti životného jubilea slovenského jazykovedca, slovakistu a slavistu prof. PhDr. Miroslava Dudka, DrSc. Konferenciu pripravila Katedra slovanských filológií v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.


90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane
90. letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in Univerze Komenskega v Bratislavi

2010

Medzinárodná vedecká konferencia priniesla sériu 40 príspevkov reflektujúcich problematiku slovensko-slovinských vzťahov v širšom slavistickom kontexte a kontexte filologických a spoločenskovedných disciplín, problematiku interkultúrnosti v (stredo)európskom priestore (z aspektu všeobecno-kulturologického, literárnovedného, lingvistického a filozofického) a problematiku historického pozadia vzniku oboch univerzít a perspektívam ich spolupráce v (stredo)európskom priestore.


Preklad ako kultúrna a literárna misia

2010

Medzinárodná konferencia sa konala pri príležitosti 100. výročia narodenia novinára a prekladateľa Andreja Vrbackého a zúčastnili sa na ňom erudovaní vedeckí pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia a prednášatelia z Bulharska, Česka, Francúzska, Chorvátska, Slovenska a Srbska. Katedra slovanských filológií sympózium organizovala v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Slovensko-české vzťahy a súvislosti

26.-27.10.2007

Hlavným motívom vedeckej konferencie bolo hodnotenie slovensko-českých literárnych a jazykových súvislostí z aspektu ich súčasného stavu. Ide o definovanie nových úloh, ktoré nútia súčasných bádateľov zamyslieť sa nad otázkou, čo z tradície slovensko-českých vzťahov je podnetné pre súčasnosť, a naopak, ako sa súčasné spoločensko-vedné myslenie premieta do hodnotenia kultúrnej tradície. Konferenciu organizovala Katedra slovanských filológií v spolupráci s Ústavom slavistiky FFMU v Brne.


Езикът и литература в модерното общество
Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti.

3.10.2005

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 80. výročia lektorátu bulharského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave

2.6.2004

Polonistické stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti osláv 80. výročia najstaršieho polonistického pracoviska na Slovensku. Zišli sa na ňom bývalí lektori poľského jazyka a súčasní českí a slovenskí polonisti, ktorí priniesli pohľad na rozvoj slovenskej jazykovednej a lierárnovednej polonistiky ako aj informácie o tunajšom lektoráte.


Slovinsko-slovenské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy

13.-14.4.2000

Medzinárodná vedecká konferencia sa venovala problematike slovinsko-slovenských vzťahov v oblasti jazykovej, literárnej a kultúrno-historickej.


Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy

22.-23.4.1999

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorej účastníci sa zaoberali slovensko-chorvátskymi jazykovými a literárnymi vzťahmi. Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského bola jedným z organizátorov tohto podujatia.


Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy

29.-30.4.1998

Historicky prvá slovensko-bulharská medzinárodná vedecká konferencia sa konala na pôde Bulharského kultúrneho a informačného strediska v Bratislave. Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského bola spoluorganizátorom podujatia.


Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy

23.-24.4.1997

Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnili predstavitelia slovenskej polonistiky a zahraničnej slovakistiky z univerzít v Krakove, Olomouci, Brne, Ľubľany, Prešova a Bratislavy, ktorí predniesli referáty v rámci troch okruhov: Slovenčina a poľština v konfrontačnom pohľade, Literárne vzťahy v pohľade prekladateľských, žánrových a slohových koncepcií, Štúdium poľského jazyka a literatúry na slovenských univerzitách.


Štúdium slovanských filológií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

24.4.1996

Vedecké sympózium sa uskutočnilo pri príležitosti 75. výročia vzniku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátori podujatia (Katedra slovanských filológií FiF UK a Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti) si stanovili ciele: 1. metodicky prehodnotiť doterajšie štúdium slovanských filológií, 2. definovať stabilné hodnoty takto zameraného štúdia, 3. rekognoskovať jeho stav a možnosti so zameraním na potreby súčasnej slavistiky a spoločenskej praxe.