Konferencie

Slovanské jazykové a literárne (seba)reflexie

10.12.2014

V prvej časti programu decembrového vedeckého sympózia členovia katedry spolu s kolegami z domácich aj zahraničných slavistických i slovakistických pracovísk zhodnotili uplynulých päťdesiat rokov činnosti vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti. Neskôr v šiestich odborných sekciách analyzovali široké spektrum jazykovedných, literárnovedných, translatologických a kulturologických tém.


Hudobné motívy vo frazeológii

26.-27.9.2014

Medzinárodnej interdisciplinárne zameranej konferencie sa zúčastnili odborníci z 11 krajín, ktorí v širšom lingvistickom, etnomuzikologickom, historickom i literárnom kontexte analyzovali vokálno-inštrumentálne jazykové prostriedky, ktoré vznikli frazeologizáciou výrazov používaných v súvislosti s produkciou a percepciou hudby.


Jazyk a literatúra v kontaktoch

27.9.2012

Medzinárodné vedecké sympózium sa konalo pri príležitosti životného jubilea slovenského jazykovedca, slovakistu a slavistu prof. PhDr. Miroslava Dudka, DrSc. Konferenciu pripravila Katedra slovanských filológií v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.


90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane
90. letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in Univerze Komenskega v Bratislavi

2010

Medzinárodná vedecká konferencia priniesla sériu 40 príspevkov reflektujúcich problematiku slovensko-slovinských vzťahov v širšom slavistickom kontexte a kontexte filologických a spoločenskovedných disciplín, problematiku interkultúrnosti v (stredo)európskom priestore (z aspektu všeobecno-kulturologického, literárnovedného, lingvistického a filozofického) a problematiku historického pozadia vzniku oboch univerzít a perspektívam ich spolupráce v (stredo)európskom priestore.


Preklad ako kultúrna a literárna misia

2010

Medzinárodná konferencia sa konala pri príležitosti 100. výročia narodenia novinára a prekladateľa Andreja Vrbackého a zúčastnili sa na ňom erudovaní vedeckí pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia a prednášatelia z Bulharska, Česka, Francúzska, Chorvátska, Slovenska a Srbska. Katedra slovanských filológií sympózium organizovala v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Slovensko-české vzťahy a súvislosti

26.-27.10.2007

Hlavným motívom vedeckej konferencie bolo hodnotenie slovensko-českých literárnych a jazykových súvislostí z aspektu ich súčasného stavu. Ide o definovanie nových úloh, ktoré nútia súčasných bádateľov zamyslieť sa nad otázkou, čo z tradície slovensko-českých vzťahov je podnetné pre súčasnosť, a naopak, ako sa súčasné spoločensko-vedné myslenie premieta do hodnotenia kultúrnej tradície. Konferenciu organizovala Katedra slovanských filológií v spolupráci s Ústavom slavistiky FFMU v Brne.


Езикът и литература в модерното общество
Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti.

3.10.2005

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 80. výročia lektorátu bulharského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave

2.6.2004

Polonistické stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti osláv 80. výročia najstaršieho polonistického pracoviska na Slovensku. Zišli sa na ňom bývalí lektori poľského jazyka a súčasní českí a slovenskí polonisti, ktorí priniesli pohľad na rozvoj slovenskej jazykovednej a lierárnovednej polonistiky ako aj informácie o tunajšom lektoráte.


Slovinsko-slovenské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy

13.-14.4.2000

Medzinárodná vedecká konferencia sa venovala problematike slovinsko-slovenských vzťahov v oblasti jazykovej, literárnej a kultúrno-historickej.


Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy

22.-23.4.1999

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorej účastníci sa zaoberali slovensko-chorvátskymi jazykovými a literárnymi vzťahmi. Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského bola jedným z organizátorov tohto podujatia.


Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy

29.-30.4.1998

Historicky prvá slovensko-bulharská medzinárodná vedecká konferencia sa konala na pôde Bulharského kultúrneho a informačného strediska v Bratislave. Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského bola spoluorganizátorom podujatia.


Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy

23.-24.4.1997

Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnili predstavitelia slovenskej polonistiky a zahraničnej slovakistiky z univerzít v Krakove, Olomouci, Brne, Ľubľany, Prešova a Bratislavy, ktorí predniesli referáty v rámci troch okruhov: Slovenčina a poľština v konfrontačnom pohľade, Literárne vzťahy v pohľade prekladateľských, žánrových a slohových koncepcií, Štúdium poľského jazyka a literatúry na slovenských univerzitách.


Štúdium slovanských filológií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

24.4.1996

Vedecké sympózium sa uskutočnilo pri príležitosti 75. výročia vzniku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátori podujatia (Katedra slovanských filológií FiF UK a Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti) si stanovili ciele: 1. metodicky prehodnotiť doterajšie štúdium slovanských filológií, 2. definovať stabilné hodnoty takto zameraného štúdia, 3. rekognoskovať jeho stav a možnosti so zameraním na potreby súčasnej slavistiky a spoločenskej praxe.