The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC]

Opis projektu

Projekt sa realizuje v rámci strategického partnerstva programu Visegrad Fund Strategic Grants (č. 22020071). Koordinátorom projektu je Sliezska Univerzita v Katoviciach, ďalšími partnermi sú: Univerzita Komenského v Bratislave, Štátna poľská škola v Maďarsku, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Hlavným cieľom projektu HEC je upriamiť pozornosť na humanistický rozmer klímy s akcentom na vzdelávanie, ktoré zodpovedá súčasným potrebám. Humanisti a ľudia z praxe – učitelia a vzdelávajúci z rôznych inštitúcií a stupňov vzdelávania krajín V4 tvoria systematický, viacvrstvový návrh klimatického vzdelávania, ktorý dostane do povedomia stav klímy, hrozby s ním súvisiace, ako aj nastaví proklimatický prístup. HEC geograficky zahŕňa krajiny V4, pretože problém klimatických zmien a ich dôsledkov nepozná hranice. Vďaka klimatickému vzdelávaniu v navzájom susediacich krajinách môžeme prispieť k obmedzeniu ničenia atmosféry. Formy a metódy vzdelávania podľa návrhov projektu HEC smerujú k vytvoreniu novej kvality vzdelávania, spájajúceho tradičné formy s digitálnym vzdelávaním, pretože takáto symbióza je v 21. storočí nevyhnutná (čo potvrdzuje i pandémia 2020), a zároveň predstavuje záruku efektivity.

Viac informácií o projekte HEC nájdete na: https://www.hec.us.edu.pl

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska ako Vyšehradský grant z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je podpora udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

This is a project implemented under the strategic partnerships of the Visegrad Fund Strategic Grants program (No. 22020071). The project coordinator is the University of Silesia in Katowice, and the other partners are: Comenius University in Bratislava, Polish National School in Hungary, Palacky University in Olomouc and Matej Bel University in Banska Bystrica.

The main goal of the HEC project is to address the humanist aspect of climate, which is targetting towards creating education responding to present day needs. Humanists (literature researchers, critics, linguists, historians, didactic researchers) and educators with practical experience, all coming from V4 countries create a systematic, factually multi-faceted proposal for a humanistic education on climate, which will develop awareness of its state and threats as well as pro-climate attitudes. Introducing climate education in neighboring countries gives chance for limiting the destructive actions. The HEC educating forms’ and methods’ recommendations gravitate towards creating a new quality in education, combining traditional means with (6) digital education, as such fusion is essential in the XXI century, has been confirmed by 2020 pandemic and guarantee effective education reaching planned goals. 

More details about the HEC project: https://www.hec.us.edu.pl

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Platforma Humanities for Climate

Navštívte platformu Humanities for Climate: Resources for Environmental Education. Research Archive:

V anglickom jazyku: https://www.hec.platforma.us.edu.pl/?page_id=115&lang=en

V poľskom jazyku: https://www.hec.platforma.us.edu.pl/

Na platforme si môžete pozrieť záznamy z konferencií HEC, preštudovať odborné články, nájsť inšpiratívne webináre, ako aj scenáre vyučovacích hodín pre školské aj univerzitné vzdelávanie.

Pracovníčky KSF pripravili v rámci projektu HEC dva webináre:

Dr. Zuzana Obertová: Ako zachrániť svet podľa G.? Ekokritika v súčasnej slovenskej literatúre.

Dr. Magdalena Zakrzewska-Verdugo: O klimacie prostym językiem polskim

Pozvánka na konferenciu Vzdelávanie pre klímu

Srdečne vás pozývame na konferenciu s názvom "Vzdelávanie pre klímu - univerzitné a školské vzdelávanie", ktorá sa uskutoční 11. marca 2021 online v rámci projektu Vyšehradského fondu The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations. Program stiahnete tu.

 

Na konferencii vystúpili pracovníčky Katedry slovanských filológií Dr. Zuzana Obertová a Dr. Magdalena Zakrzewska-Verdugo. Ich príspevky si môžete pozrieť online:

Zuzana Obertová: Climate fiction w nauczaniu literatury w środowisku uniwersyteckim

Magdalena Zakrzewska-Verdugo: Klimat i zmiany klimatyczne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego przeznaczonych dla Słowaków

Pozvánka na konferenciu Edukacyjne projekty działań proekologicznych

Pozývame vás na konferenciu s názvom Edukacyjne projekty działań proekologicznych, ktorá sa koná v rámci projektu The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations. Záujem o účasť je potrebné avizovať na adrese rejestracjav4@us.edu.pl. V odpovedi dostanete registračný formulár a odkaz na pripojenie. Program stiahnete tu.

Pozvánka na workshopy

Dr. Zuzana Obertová realizuje na jar 2022 v rámci projektu HEC sériu workshopov pre študentov. V prípade záujmu ju kontaktujte e-mailom.

Pozvánka na konferenciu Educational Projects in the Field of Environmental Activities II

Pozývame vás na konferenciu Vzdelávacie projekty v oblasti environmentalistiky II, ktorá sa uskutoční v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave v dňoch 8. až 10. septembra 2022.

Program konferencie v poľskom a slovenskom jazyku stiahnete tu.

Program konferencie v anglickom jazyku stiahnete tu.

Konferencie sa môžete zúčastniť prezenčne aj online, je potrebné iba vopred vyplniť registračný formulár. V prípade výberu online účasti dostanete spätný e-mail s odkazom na pripojenie.

 

 

Educational Projects in the Field of Environmental Activities II: fotografie

V dňoch 8.-10. septembra 2023 sa v Bratislave konala konferencia Vzdelávacie projekty v oblasti environmentalistiky II s medzinárodnou účasťou. Po ukončení vedeckej časti konferencie predstavila Dr. Obertová ekologické zmeny v mestskej infraštruktúre Bratislavy.

 

Webináre z dielne KSF

Workshop pre študentov Sliezskej univerzity

22. mája 2023 viedla Dr. Zuzana Obertová workshop pre študentov medzinárodných poľských štúdií na Sliezskej univerzite v Katoviciach. Workshop bol venovaný ekokritickému čítaniu poézie pre deti s vtáčími motívmi. Pracovalo sa s básňami Juliana Tuwima, Jana Brzechwu a Elwiry Korotyńskej, súčasťou seminára bol aj multimediálny kvíz. Na analýzu básní nadväzovala interpretácia úryvkov z knihy Dom vtákov od Evy Meijerovej v poľskom preklade.

Pozvánka na záverečnú konferenciu projektu

Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu Humanities Education and Climate. V4 Operating Scenarios, ktorá uzatvára projekt The V4 Education for Climate. Diagnoses - Best Practices - Recommendations.

Konferencia sa koná online cez MS Teams dňa 8. septembra 2023.

Účasť je bezplatná, vyžaduje sa registrácia na adrese rejestracjaV4@us.edu.pl.

E-book The V4 Humanities Education for the Climate

Niesporek-Szamburska, Bernadeta - Wacławek, Maria - Obertová, Zuzana: Edukacja humanistyczna dla klimatu. Rozpoznania - dobre praktyki - rekomendacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2023.

Publikácia je výsledkom spolupráce výskumníkov a učiteľov z Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska v rámci projektu "The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses - Best Practices - Recommendations" (VF 22020071), ktoré koordinuje Interdisciplinárne centrum výskumu humanitného vzdelávania na Sliezskej univerzite v Katoviciach. Publikácia približuje problematiku klimatických zmien a myšlienku redefinície úloh súčasných humanitných vied v krajinách V4 a na svete. Štúdie prinášajú interdisciplinárny pohľad na proekologické vzdelávanie v školskom aj univerzitnom prostredí a prezentujú širokú paletu jeho realizácie: od teórie ekodidaktiky, cez vzdelávacie výskumy, koncepcie vyučovania, ekotransformácie vo vzdelávaní, nové metodológie, až po príklady dobrej praxe (v podobe scenárov lekcií, ekoaktivity či prezentácie realizovaných projektov). Publikácia je venovaná univerzitnému aj školskému prostrediu, výskumníkom, didaktikom a učiteľom, ktorí sa zaujímajú o interdisciplinárne proekologické humanitné vzdelávanie.