Granty

Vedecké granty

zodpovedný riešiteľ/člen autorského kolektívu:
prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.

 • Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny
  2014 – 2016
  grant VEGA č. 0035/2014

 • Konvergentné a divergentné procesy vo vývine slovanských jazykov
  2007 – 2009
  grant VEGA

 • Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny
  2007 – 2009
  grant VEGA

 • Inovačné procesy v slovnej zásobe súčasnej slovenčiny
  1997 – 2001
  grant VEGA č. 2/1056/2

 • Ortoepický slovník slovenského jazyka
  2001 – 2004
  grant VEGA č. 2/6082/21

zodpovedná riešiteľka/členka autorského kolektívu:
doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

 • Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
  2014 – 2016
  projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  grant VEGA 1/0543/14

 • Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru
  2011 – 2014
  projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a MŠ SR
  grant VEGA 2/0169/11

 • Bulharsko-slovenský slovník I (A – K)
  2001 – 2004
  projekt Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Inštitútu bulharského jazyka BAN a Katedry slovanských filológií FiF UK
  grant VEGA 2/5027/20

 • Frazeologická terminológia
  1994 – 1995
  projekt Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov
  grant KEGA č. 1559/94

zodpovedná riešiteľka:
PhDr. Alica Kulihová, PhD.

 • Učebnica chorvátskeho jazyka
  2009
  ukončenie grantu KEGA č. 3/5144/O7