Publikácie

Edukacja humanistyczna dla klimatu. Rozpoznania - dobre praktyki - rekomendacje

Niesporek-Szamburska, Bernadeta - Wacławek, Maria - Obertová, Zuzana: Edukacja humanistyczna dla klimatu. Rozpoznania - dobre praktyki - rekomendacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2023.

Publikácia je výsledkom spolupráce výskumníkov a učiteľov z Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska v rámci projektu "The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses - Best Practices - Recommendations" (VF 22020071), ktoré koordinuje Interdisciplinárne centrum výskumu humanitného vzdelávania na Sliezskej univerzite v Katoviciach. Publikácia približuje problematiku klimatických zmien a myšlienku redefinície úloh súčasných humanitných vied v krajinách V4 a na svete. Štúdie prinášajú interdisciplinárny pohľad na proekologické vzdelávanie v školskom aj univerzitnom prostredí a prezentujú širokú paletu jeho realizácie: od teórie ekodidaktiky, cez vzdelávacie výskumy, koncepcie vyučovania, ekotransformácie vo vzdelávaní, nové metodológie, až po príklady dobrej praxe (v podobe scenárov lekcií, ekoaktivity či prezentácie realizovaných projektov). Publikácia je venovaná univerzitnému aj školskému prostrediu, výskumníkom, didaktikom a učiteľom, ktorí sa zaujímajú o interdisciplinárne proekologické humanitné vzdelávanie.

Frazeologické štúdie VII

DOBRÍKOVÁ, Mára, ed.: Frazeologické štúdie VII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, 284 s.

Zborník príspevkov je venovaný významnej slovenskej jazykovedkyni doc. PhDr. Jane Skladanej, CSc. pri príležitosti jej nedožitého osemdesiateho jubilea. Obsahuje 20 príspevkov slovenských a zahraničných autorov.

Toponymá v české, chorvatské a bulharské frazeologii

KREJČÍ, Pavel: Toponymá v české, chorvatské a bulharské frazeologii Brno: Masarykova univerzita, 2022, 251 s.

Publikácia kontrastívneho charakteru sa venuje frazeológii češtiny, chorvátčiny a bulharčiny (a v teoretickej rovine aj slovenčiny). Autor sa sústreďuje na frazémy, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú toponymický komponent. Tieto frazémy analyzuje a konfrontuje z hľadiska formálneho, sémantického, motivačného a typologického a všíma si aj etymologický aspekt. Publikácia zahŕňa v potrebnej miere tiež teóriu vlastného mena. Dôležitú súčasť knihy tvoria kapitoly predstavujúce zásadné české, slovenské, chorvátske a bulharské frazeologické teórie a okrem toho aj ucelený prehľad česko-slovenskej a južnoslovanskej (tj. bulharskej a [post]juhoslovanskej) frazeologickej literatúry.

Poetika dislokácie

TANESKI, Zvonko: Poetika dislokácie. Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Bratislava: Univerzita Komenského 2021, 216 s.

 

Spoločným menovateľom komparatistických sond je problémové uchopenie otázok poetiky dislokácie a problematiky migrácie v južnoslovanských literatúrach v období 1989 – 2019. Hlavným podnetom vzniku monografie bolo predostrieť dôkladnú a spoľahlivú myšlienku tzv. porovnávacej južnoslovanskej literárnej histórie po roku 1989 prostredníctvom doposiaľ realizovaných prekladov do slovenčiny.

Polski na A. Część III.

ZAKRZEWSKA-VERDUGO, Magdalena: Polski na A. Część III. Podręcznik języka polskiego (nie tylko) dla Słowaków. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021.

Vysokoškolské skriptá sú určené pre kurzy poľského jazyka na cieľovej úrovni B2 Európskeho referenčného rámca.

Polski na A. Część I. Zeszyt ćwiczeń

OBERTOVÁ, Zuzana: Polski na A. Część I. Zeszyt ćwiczeń. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, 130 s.

Cvičebnica poľského jazyka pre začiatočníkov predstavuje doplnkový materiál k učebnici Polski na A. Część I. Obsahuje rôznorodý obrazový materiál, gramatické cvičenia, cvičenia na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a písanie.

Polski na A. Część I.

WAWRZYNIAK, Kinga: Polski na A – cześć I. Podręcznik języka polskiego dla Slowaków. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, 110 s.

Druhé upravené vydanie vysokoškolských skrípt určených pre kurzy poľského jazyka začínajúce od úrovne A1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Matky a kamionisti (Majki i kamiondžii). Preklad do macedónčiny: Zvonko Taneski

DOBRAKOVOVÁ, Ivana: Matky a kamionisti (Majki i kamiondžii). Preklad do macedónčiny: Zvonko Taneski. Skopje: Artkonekt, 2021, 208 s.

Knižný preklad prózy súčasnej slovenskej spisovateľky Ivany Dobrakovovej do macedónčiny. Kniha „Matky a kamionisti“ získala Cenu Európskej Únie za literatúru za rok 2019.

Percepcia nadprirodzena vo frazeológii

DOBRÍKOVÁ, Mária, ed.: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019, 274 s.

Zborník je publikačným výstupom medzinárodnej slavistickej frazeologickej konferencie Slavofraz, ktorú 12. a 13. apríla 2019 organizovala Katedra slovanských filológii FiF UK v Bratislave. Zúčastnilo sa jej takmer 70 frazeológov zo 14 krajín (Bielorusko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Rakúsko, Rusko, Ukrajina), do publikácie napokon prispelo 55 autorov v 13 jazykoch, ktorí interpretovali koncept nadprirodzena vo frazeológii naprieč celým spektrom jazykových prostriedkov v kontexte biblickom, etnografickom, etnolingvistickom, lingvokulturologickom, mytologickom, dialektologickom, translatologickom i literárnom.

Philologica LXXVIII

DOBRÍKOVÁ, Mária, ed.: Philologica LXXVIII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, 264 s.

Zborník je publikačným výstupom medzinárodného vedeckého sympózia V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty, ktoré organizovala Katedra slovanských filológií 18. októbra 2019 pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Marty Pančíkovej, CSc. Obsahuje 27 príspevkov autorov zo Slovenska, Poľska, Česka a Nemecka z oblasti lingvokultúrológie, lexikografie, onomastiky, lingvodidaktiky, medzijazykových a medziliterárnych vzťahov.

Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego

DZIAMSKA-LENART, Gabriela - WOŹNIAK-WRZESIŃSKA, Ewelina - OBERTOVÁ, Zuzana - ZAKRZEWSKA-VERDUGO, Magdalena - ZGRZYWA, Jan: Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego. Poznań: Rys, 2021, 270 s.

 

Publikácia je výstupom projektu Katedry slovanských filológií FiF UK a Ústavu frazeológie a lexikografie Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani s názvom Współczesna kultura polska we frazeologii. Ide o výber frazeologických jednotiek súčasného poľského jazyka, ktoré sú rozdelené na 7 tematických skupín: človek a jeho telo, psychika človeka, intelekt, každodenný život, medziľudské vzťahy, človek v rôznych situáciách, človek v svete vecí a pojmov. Slovník je určený študentom poľštiny ako cudzieho jazyka, čomu je prispôsobená mikro aj makroštruktúra slovníka. Obsahuje šesť plánov lekcií, na ktorých je možné slovník využiť.

Na stránke projektu sú k dispozícii interaktívne frazeologické cvičenia. Celá publikácia je dostupná online.

Prekladateľské cvičenia z bulharčiny

Gramatické cvičenia z bulharčiny

Slavistické syntézy

TANESKI, Zvonko: Славистички синтези / Slavistické syntézy. Београд ˗ Bratislava: Универзитет у Београду - Филолошки факултет / Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2018, 255 s.

Dvojjazyčná vedecká monografia v macedónskom a slovenskom jazyku z oblasti porovnávacej slavistiky, ktorá bola vydaná na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade pred prípravami na 16. svetovom slavistickom zjazde v Srbsku v roku 2018.

Philologica LXVII

VOJTECHOVÁ POKLAČ, Saša, ed.: Philologica LXXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, 453 s.

Zborník je publikačným výstupom konferencie Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch, ktorú organizovala Katedra slovanských filológií 28. a 29. septembra 2017 pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc. Obsahuje 54 príspevkov autorov zo Slovenska a zahraničia (Česko, Bulharsko, Bielorusko, Chorvátsko, Litva, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina) z oblasti všeobecnej a porovnávacej jazykovedy, frazeológie a lingvokultúrológie, literatúry, umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov.

Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy II

Taneski, Zvonko – Jakimovska-Tošić, Maja – Koviloski Slavčo (Eds.): Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски II / Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy II / Macedonian-Slovak Literary, Cultural and Linguistic Relations II. Zbornik na trudovi od vtoriot megjunaroden naučen sobir održan vo Makedonskata akademija na naukite i umetnostite na 2 i 3 juli 2015 godina. Skopje: Institut za makedonska literatura, 2016, 300 s.

 

Prezentované materiály v tomto zborníku vzišli z práce macedónskych a slovenských účastníkov druhej macedónsko-slovenskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Skopje 2. – 3. júla 2015 v priestoroch Macedónskej akadémie vied a umení, a predstavujú kontinuitu v rámci evidentného záujmu o výskum v oblasti macedónsko-slovenských literárnych, kultúrnych a jazykových vzťahov.

 

 

Protivník. Preklad z macedónčiny: Zvonko Taneski, Martina Taneski

Ďuzel, Bogomil: Protivník. Fintice – Košice: FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania. Z macedónskeho jazyka preložili Zvonko Taneski a Martina Taneski, 2016, 68 s.

Knižný preklad do slovenčiny jednej z najvýznamnejších osobností macedónskej a európskej poézie. Básnická zbierka Protivník je prvým slovenským knižným výberom B. Ďuzela, básnika, prekladateľa a esejistu, a obsahuje básne, ktoré autor vybral pri príležitosti tohto vydania zo svojich starších zbierok. K výberu sú doplnené aj básne z autorovej poslednej zbierky, aby sa v plnej miere ukázala rôznorodosť Ďuzelovej poézie a jej sugestívna sila.

Dobrý lovec. Preklad z macedónčiny: Alica Kulihová, Zvonko Taneski

TANESKI, Zvonko: Dobrý lovec. In: Verše online – Zošity súčasnej poézie – Vertigo. Tridsiaty tretí zošit. Preklad z macedónčiny do slovenčiny: Alica Kulihová, Zvonko Taneski. Fintice – Košice: FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2016, 36 s.

Knižný zošit veršov Zvonka Taneského v preklade do slovenského jazyka. Básne zo zbierky Dobrý lovec sú výberom z autorovej doterajšej tvorby a mapujú postupný prerod hravého tvorivého objaviteľa na skúseného realistického skeptika.

ANTOLOGIJA NA SVETSKATA POEZIJA prevedena na makedonski jazik

ANTOLOGIJA NA SVETSKATA POEZIJA prevedena na makedonski jazik. Tom 3 (XVI. – XVII. vek: Od Boalo do Balaši). Ed. Zvonko Taneski et kol. Skopje: Ars Lamina, 2015. 282 strán.

Tretí zväzok veľkého vydavateľského projektu Antológia svetovej poézie v macedónskom preklade, ktorý má obsahovať 5 zväzkov. V odbornej redakcie, ktorá pripravuje celý projekt, účinkuje aj Zvonko Taneski ako jeden z hlavných spoluredaktorov.   

Zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije.

RUKOPISI 38. Zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije. Ed. Zvonko Taneski a kol. Pančevo: Dom omladine Pančevo, 2015. 105 strán. 

Ide o 38. vydanie zborníku poézie a krátkej próze mladých z priestorov bývalej Juhoslávie, ktorý vychádza v rámci medzinárodného literárno-umeleckého festivalu Rukopisi v meste Pančevo (Srbsko). Medzi redaktormi tejto série zborníkov už štvrtý rok je aj Z. Taneski.

Triezvenie. Preklad do macedónčiny: Zvonko Taneski

ŠEBESTA, Juraj: Triezvenie. Preklad do macedónčiny: Zvonko Taneski. Skopje: Ili-Ili, 2014. 129 strán.

Knižný preklad poviedok známého slovenského autora Juraja Šebestu v macedónskom výdaní. Dielo preložil Z. Taneski. 

Slovensko-macedónsky slovník (Словачко-македонски речник)

CVETANOVSKI, Goce – MITREVSKI, Ljupčo – TANESKI, Zvonko: Slovensko-macedónsky slovník (Словачко-македонски речник). Skopje: Vinsent grafika, 2014. 480 strán.

Historický prvý Slovensko-macedónsky prekladový slovník v medzinárodnom slavistickom a filologickom kontexte. Slovník pracuje so všeobecne používanou lexikou a frazeológiou súčasného slovenského jazyka. Obsahuje väčší počet slov z vedecko-technickej, športovej a vojenskej terminológie, ako aj niektoré hovorové, archaické a nárečové slová. Tento lexikálny fond má uľahčiť čítanie a prekladanie umeleckej, populárno-vedeckej, spoločensko-politickej literatúry a periodík. Slovník sprístupňuje hlbšie poznanie štruktúry slovnej zásoby slovenského jazyka, poznanie jeho charakteru a spôsob myslenia jeho používateľov. Aplikácia konfrontácie a ekvivalencie na systémy lexiky slovenského a macedónskeho jazyka bude základnou podmienkou na obohatenie vedomostí odbornej akademickej obce i laickej verejnosti.

Industriálna láska. Preklad do macedónčiny: Zvonko Taneski.

ŠULEJ, Peter: Industriálna láska. Preklad do macedónčiny: Zvonko Taneski. Skopje: Blesok, 2015. 93 strán.

Výber z poézie slovenského básnika Petra Šuleja v macedónčine. Dielo preložil a doslov k nemu napísal Z. Taneski. 

Café Hyena (Plán odprevádzania). Preklad do macedónčiny: Zvonko Taneski

BEŇOVÁ, Jana: Café Hyena (Plán odprevádzania). Preklad do macedónčiny: Zvonko Taneski. Skopje, Magor, 2015. 168 strán.

Knižný preklad románu Café Hyena (Plán odprevádzania) J. Beňovej v macedónskom jazyku. Dielo preložil a doslov k nemu napísal Z. Taneski. Úvedený roman získal Európsku cenu za literatúru za rok 2012.

Prostorite na tekstot (Po vrvicite na kritikata i na akademskoto pishuvanje)

TANESKI, Zvonko: Prostorite na tekstot (Po vrvicite na kritikata i na akademskoto pishuvanje). Skopje: Makedonika litera, 2015. 401 strán.

Publikácia je informatívne nesmierne nasýtená a skútočne čitateľa vedie po cestách i necestách, chodníčkoch i magistrálach rôznych – primárne slovanských – literatúr. Jej štruktúra je premyslená a logická. Príspevky smerujú k syntéze a snažia sa o interdisciplinárny character… Táto knižná publikácia zapĺňa a koherentne dopĺňa biele miesta na mape slovensko-macedónskych vzťahov a má všetky predpoklady stať sa nevyhnutnou publikáciou tak pre slovenských macedonistov a slovakistov, ako i komparatistov a translatológov v širšom slova zmysle.

prof. PhDr. Natália Muranská, PhD. 

Slovanské jazykové a literárne (seba) reflexie

DOBRÍKOVÁ, Mária - VOJTECH, Miloslav (eds.): Slovanské jazykové a literárne (seba) reflexie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, 380 strán.

Publikácia je výstupom z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie a je jedným z hlavných teoreticko-metodologických výstupov z projektu. Obsahuje dovedna 42 štúdií reflektujúcich problematiku interkultúrnych vzťahov s dôrazom na stredoeurópsku medziliterárnosť a interlingválne súvislosti v rámci stredoeurópskeho priestoru a ich priemet do procesu vysokoškolského vzdelávania a realizácie kurzov spoločného študijného programu, ako aj širším kontextuálnym otázkam slavistiky a areálových štúdií. Jednotlivé texty sú využiteľné aj vo vyučovacom procese pre študentov a ako teoreticko-metodologický materiál aj pre učiteľov a odbornú verejnosť.

Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém

DOBRÍKOVÁ, Mária: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, 134 strán.

Monografia je určená ako študijný materiál v rámci kurzu Slovanská frazeológia pre študentov Stredoeurópskych štúdií, Slovanských štúdií, pre študentov prekladateľsko-tlmočníckej špecializácie Bulharský jazyk a kultúra, ako aj odbornej verejnosti zaoberajúcej sa otázkami porovnávacej slovanskej frazeológie.

Preklad právnych textov. Poľský a slovenský právny systém

CIESIELSKA, Joanna: Preklad právnych textov. Poľský a slovenský právny systém. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, 103 strán.

Učebný text je určený na prácu s odborným textom právneho charakteru v rámci kurzov Jazyk A v praxi - poľština 1 - 4, ako aj v rámci kurzov určených pre prekladateľov a tlmočníkov. Je orientovaný na praktickú prípravu študentov Stredoeurópskych štúdií s polonistickým zameraním a študentov špecializácie poľský jazyk a kultúra v rámci prekladateľstva a tlmočníctva.

Kapitoly zo slovensko-slovinskej konverzácie

VOJTECHOVÁ POKLAČ, Saša - VOJTECH, Miloslav: Kapitoly zo slovensko-slovinskej konverzácie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, 128 strán.

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov kurzov Jazyk v praxi A - slovinčina 1 - 4. Orientuje sa na zvládnutie jednotlivých konverzačných tém v slovinskom jazyku prostredníctvom tematicky ladených kapitol a podkapitol.

Slovinský jazyk v praxi 1

VOJTECHOVÁ POKLAČ, Saša: Slovinský jazyk v praxi 1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, 116 strán.

Vysokoškolské skriptá sú orientované na praktický jazyk a konverzáciu v slovinskom jazyku a sú určené na interaktívnu prácu učiteľa so študentmi. Sú určené na realizáciu konverzačných tém v rámci predmetov Jazyk v praxi A - slovinčina 1 - 4, ako aj pri realizácii predmetov slovanských jazykov v slovakistických a slavistických študijných programov.

Polski na A – cześć druga. Podręcznik języka polskiego dla Slowaków

KRZEMPEK, Monika: Polski na A – cześć druga. Podręcznik języka polskiego dla Slowaków. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, 103 strán.

Vysokoškolské skriptá sú určené pre predmet Jazyk B v praxi - poľština 2, ako aj pre ďalšie kurzy poľského jazyka začínajúce od úrovne A2 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktoré sú súčasťou slovakistických študijných programov ako aj prekladateľsko-tlmočníckych programov.

Polski na A – cześć pierwsza. Podręcznik języka polskiego dla Slowaków

WAWRZYNIAK, Kinga: Polski na A – cześć pierwsza. Podręcznik języka polskiego dla Slowaków. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, 110 strán.

Vysokoškolské skriptá sú určené pre predmet Jazyk B v praxi - poľština 1, ako aj pre ďalšie kurzy poľského jazyka začínajúce od úrovne A1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktoré sú súčasťou slovakistických študijných programov ako aj prekladateľsko-tlmočníckych programov.

Publikácia je dostupná aj v elektronickej podobe: http://stella.uniba.sk/texty/KW_polski1.pdf

Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii

Ed.: Mária Dobríková. Bratislava: Univerzita Komenského 2014. 373 s.

 

Publikácia prináša 34 príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárne zameranej konferencie Hudobné motívy vo frazeológii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. – 27. septembra 2014 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Odborníci z 11 krajín tu v širšom lingvistickom, etnomuzikologickom, historickom i literárnom kontexte analyzujú vokálno-inštrumentálne jazykové prostriedky, ktoré vznikli frazeologizáciou výrazov používaných v súvislosti s produkciou a percepciou hudby.

Obsah 1/3

Obsah 2/3

Obsah 3/3

PHILOLOGICA LXXI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Ed.: Mária Dobríková. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 325 s. 

 

V zborníku sú uverejnené referáty z medzinárodného vedeckého sympózia Jazyk a literatúra v kontaktoch, ktoré 27. septembra 2012 pripravila Katedra slovanských filológií v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV pri príležitosti životného jubilea slovenského jazykovedca, slovakistu a slavistu prof. PhDr. Miroslava Dudka, DrSc.

Obsah 1/2

Obsah 2/2

Slovački niz razgovor so kratka gramatika

TANESKI, Zvonko: Slovački niz razgovor so kratka gramatika. Skopje: Magor, 2013, 137 s.

Prvá a doposiaľ jediná slovensko-macedónska konverzačná príručka pre širší okruh záujemcov, ktorá sa popri svojom poslaní stala i významným prínosom k rozvoju slovensko-macedónskych kultúrnych vzťahov.

Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy

Taneski, Zvonko – Jakimovska-Tošić Maja – Zajíčková Martina (Eds.): Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy = zborník z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Nitre dňoch 28. a 29. novembra 2013. Nitra: UKF, 2015, 154 s.

Zborník zostavený z odborných materiálov prvej macedónsko-slovenskej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 28. – 30. novembra 2013 pod názvom „Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy“. Ide predovšetkým o hmatateľný výstup dlhoročných úsilí o zintenzívnenie vedeckých kontaktov medzi Slovenskom a Macedónskou republikou v oblasti literatúry, jazykovedy, translatológie, histórie, archeológie a kulturológie.

Čo všetko mi slovinčina dala alebo I feel sLOVEnia.

Ed.: Saša Vojtechová Poklač - Miloslav Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 68 s.

 

Kniha vyšla pri príležitosti 20. výročia začiatku kontinuálnej a systematickej činnosti Lektorátu slovinského jazyka a kultúry na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Obsahuje 28 spomienkových textov bývalých a terajších študentov slovinčiny, v ktorých vo forme osobných výpovedí, esejistických úvah, básnických textov, listov či osobne štylizovaných spomienok reflektujú svoju osobnú skúsenosť so štúdiom slovinského jazyka, so Slovinskom, jeho kultúrou a ľuďmi, s prekladateľskými, literárnymi, divadelnými a filmovými projektmi organizovanými slovinským lektorátom, ako aj príspevky reflektujúce z najrozličnejších aspektov slovensko-slovinské či slovinsko-slovenské vzťahy.

Nahliadnutia do súčasnej slovinskej prózy

Ed.: Saša Vojtechová Poklač – Svetlana Kmecová. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 108 s.

 

Súbor prozaických literárnych textov desiatich súčasných slovinských autorov (Aleš Čar, Nejc Gazvoda, Polona Glavan, Mojca Kumerdej, Vesna Lemaić, Vinko Möderndorfer, Peter Rezman, Barica Smole, Goran Vojnović a Vlado Žabot) prináša preklady kratších poviedok, ale aj preklady úryvkov z rozsiahlejších románových textov. Kniha vyšla pri príležitosti 20. výročia začiatku systematickej a kontinuálnej činnosti lektorátu slovinského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Preklad: Terézia Benejová, Ivana Dikantová, Zuzana Golianová, Svetlana Kmecová, Andrej Kubík, Mária Medvecká, Mária Nicolaouová, Sofia Ostrovská, Romana Pirih Marušková, Kristína Potočňáková, Katarína Teglassyová, Rozália Vlasková, Miloslav Vojtech.

Македонско-словачки компаративни согледби

TANESKI, Zvonko: Македонско-словачки компаративни согледби  (студии и интерпретации). Скопје: Институт за македонска литература, 2012. - 367 стр

Monografia ponúka bohatý študijný materiál z oblasti slovensko-macedónskych literárnych vzťahov z komparatívneho hľadiska. Súčasťou knihy je aj kompletná slovensko-macedónska bibliografia (1945 – 2011), ktorá svedčí o celkovej prítomnosti slovenskej literatúry v macedónskom kultúrnom priestore a takisto o macedónskej literatúry na Slovensku v uvedenom období.

PHILOLOGICA LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Ed.: Mária Dobríková. Bratislava: Univerzita Komenského 2011. 275 s. 

 

Zborník jazykovedných, literánovedných a historicky zameraných príspevkov je venovaný slovenskému jazykovedcovi, slavistovi a indoeuropeistovi prof. PhDr. Šimonovi Ondrušovi, CSc., zakladateľovi najstaršieho slavistického vysokoškolského pracoviska na Slovensku so širokým spektrom ponuky slovanských filológií, ktoré sa v roku 1964 jeho zásluhou konštituovalo ako Katedra slavistiky a indoeuropeistiky, od roku 1987 existuje pod názvom Katedra slovanských filológií.

 

Obsah 1/2

Obsah 2/2

90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane – 90. letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in Univerze Komenskega v Bratislavi

Ed.: Saša Vojtechová Poklač – Miloslav Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2010, 438 s.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie prináša sériu 40 príspevkov reflektujúcich problematiku slovensko-slovinských vzťahov v širšom slavistickom kontexte a kontexte filologických a spoločenskovedných disciplín, problematiku interkultúrnosti v (stredo)európskom priestore (z aspektu všeobecno-kulturologického, literárnovedného, lingvistického a filozofického) a problematiku historického pozadia vzniku oboch univerzít a perspektívam ich spolupráce v (stredo)európskom priestore.

Antológia súčasnej slovinskej literatúry

Ed.: Saša Vojtechová Poklač. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 131 s.

 

Kniha bola publikovaná v rámci projektu Svetové dni súčasnej slovinskej literatúry, ktorý prebiehal pod vedením Centra pre slovinčinu ako druhý/cudzí jazyk na 50 univerzitách po celom svete. Ide o výber diel zo súčasnej slovinskej poézie, prózy, drámy a literatúry pre deti a mládež, ktorá vznikla v Slovinsku v rozpätí rokov 1980 – 2010. Antológia zahŕňa 54 slovinských autorov, ktorých diela do slovenčiny preložili študenti a bývalí študenti slovinčiny. Vyšla v roku 2010 vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave.

Preklad: Terézia Benejová, Zuzana Golianová, Eva Gruber, Romana Marušková, Jana Masárová, Jana Mičuchová, Zuzana Oravcová, Kristína Potočňáková, Mária Stanková, Saša Vojtechová Poklač, Miloslav Vojtech, Simona Vojtušová.

Preklad ako kultúrna a literárna misia

Ed.: Alica Kulihová - Oľga Škvareninová. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 181 s.

 

Zborník obsahuje referáty z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorú organizovala Katedra slovanských filológií v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podujatie sa konalo pri príležitosti 100. výročia narodenia novinára a prekladateľa Andreja Vrbackého a zúčastnili sa na ňom erudovaní vedeckí pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia a prednášatelia z Bulharska, Česka, Francúzska, Chorvátska, Slovenska a Srbska.

JOZEF HVIŠČ. Bibliografia prác a výskumných aktivít

Ed.: Štefan Chrappa. Bratislava: STIMUL 2010. 89 s.

 

Publikácia obsahuje bibliografický súpis prác profesora poľskej literatúry pôsobiaceho na FiF UK Jozefa Hvišča. Člení sa na 15 žánrových kategórií: I. Knižné publikácie, II. Vedecké štúdie. III. Odborné články, IV. Úvody, doslovy, V. Recenzie, VI. Eseje, reportáže, VII. Správy, VIII. Jubileá, nekrológy, IX. Rozhovory, X. Edičné a redakčné práce, XI. Heslá a životopisné medailóny, XII. Preklady, XIII. Rozhlasové relácie, XIV. „Hvišč Jozef“ v encyklopédiách a slovníkoch a XV. O výskumných aktivitách. Pri knižných tituloch (13 diel) sa uvádzajú aj ich recenzie uverejnené v slovenských i zahraničných časopisoch. Do kapitoly Z ohlasov zaradil editor hodnotenia Hviščových vedecko-výskumných aktivít.

Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy

TANESKI, Zvonko: Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. Bratislava: Juga / Ústav svetovej literatúry SAV, 2009, 304 s.

Monografia predstavuje prvú komplexnú literárnohistorickú analýzu slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov. Uvedené dielo sa stalo východiskom pre ďalší výskum vzájomných vzťahov Slovákov a Macedóncov a rezonuje aj v širšom kontexte, najmä komparatistickom, slavistickom a translatologickom.

HVIŠČ, Jozef: Kam zrak nedosiahne. Imaginatívna autobiografia Jána Kalinčiaka.

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2009. 331 s.

 

Druhé vydanie knihy o štúrovskom prozaikovi Jánovi Kalinčiakovi má mierne pozmenený názov, množstvo faktografických doplnkov a novú grafickú úpravu. Obsah diela autor rozšíril o kapitoluHranica života, ale nie lásky, do ktorej vložil podkapitoly Osirelí, V Tešíne a Návrat. Autor tu citlivým, čitateľsky príťažlivým spôsobom zobrazuje posledné chvíle Kalinčiakovho života, o ktorom v závere knihy píše: „Celý život túžil stať sa šéfredaktorom a editorom literárneho časopisu, a keď sa mu to splnilo...“ V podtexte knihy zaznieva nostalgia z nesplnených snáh a tragika životných osudov Kalinčiaka a jeho literárnych druhov.

85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov.

Bratislava: STIMUL 2009. 204 s.

Publikácia je súborom príspevkov, ktoré prezentujú výskumnú činnosť a odborné pedagogickéskúsenosti slovenských a českých polonistov ako aj poľských slovakistov. 11 autorov je z poľských, 6 z českých a 5 zo slovenských univerzitných pracovísk. Zborník obsahuje 22 príspevkov z jazykovednej, literárnovednej a kultúrnej oblasti. Jazykovedná časť je najbohatšie zastúpená, obsahuje 14 príspevkov.

PISK, Klemen: Pustovník a vlk.

Ed.: Saša Vojtechová Poklač, Miloslav Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského 2009. 44 s.

 

Dvojjazyčné vydanie súboru študentských prekladov pätnástich básnických textov a jednej poviedky súčasného slovinského básnika, prozaika, prekladateľa a literárneho kritika Klemena Piska. Tematika zbierky je rôznorodá a načrtáva kontúry Piskovej autorskej poetiky, založenej na prvkoch absurdity. Piskov básnický svet je priestorom kreatívnej konfrontácie archaického a moderného a je fascinovaný starými literárnymi textami, ako aj mytológiou. Kniha vyšla v roku 2009 vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 90. Výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane.

Preklad: Terézia Benejová, Romana Marušková, Jana Mičuchová, Kristína Potočňáková, Saša Vojtechová Poklač, Miloslav Vojtech.

Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša

TANESKI, Zvonko: Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša. Nitra: Logos E.H., 2008. 207 s.

Monografia je v slovenskom literárnovednom kontexte prínosom tak pre teoretické uvažovanie o metafore, ako aj pre poznanie poézie Jána Ondruša a jeho situovanie do dobového literárneho kontextu. V prílohe práca prináša v stroho faktograficko-pojmovej podobe extrakt z rozsiahleho materiálového štúdia, ktoré autor doviedol do podoby nomenklatúry metaforických modelov Ondrušovej poézie s ilustratívnymi excerpciami z básnikovej tvorby.

POKLAČ, Saša - VOJTECH, Miloslav: Slovensko-slovinská konverzačná príručka.

Bratislava: Univerzita Komenského 2008. 142 s. 

 

Praktická konverzačná príručka ponúka okrem krátkeho úvodného prehľadu dejín slovinského jazyka a sumarizácie slovinskej gramatiky, ktorá poukazuje na osobitosti slovinského jazykového systému, prehľad základných komunikačných situácií usporiadaných do tematicky ladených kapitol obsahujúcich frázy viažuce sa k jednotlivým modelovým situáciám a slovnú zásobu spojenú s jednotlivými tematickými okruhmi. Záver príručky tvorí praktický slovensko-slovinský slovník, v ktorom je zhrnutá základná slovná zásoba v rozsahu približne 2000 slov.

FRANČIČ, Franjo: Angelo. Nepovedz lune, že som sama.

Bratislava: Univerzita Komenského 2008. 110 s.

 

Kniha obsahuje dva študentské preklady noviel pre mládež súčasného slovinského spisovateľa Franja Frančiča. Próza Angelo (preklad Veronika Ružičková) je štylizovaná ako výpoveď dvanásťročného chlapca Angela a dáva možnosť nahliadnuť do pocitov a hodnotového sveta dospievajúceho človeka. Druhá novela Nepovedz lune, že som sama (preklad Kristína Potočňáková) tematicky úzko súvisí s novelou Angelo. V diele naliehavo rezonujú aj problémy, do ktorých neraz upadajú mladí ľudia v súčasnosti. Kniha vyšla v roku 2008 vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti predsedníctva Slovinskej republiky v Rade EÚ.

FRANČIČ, Franjo: Istrijské rozprávky a Malé rozprávky.

Bratislava: Univerzita Komenského 2008. 62 s.

 

Knižka ponúka študentské preklady dvoch zbierok príbehov slovinského spisovateľa Franja Frančiča pre deti a mládež Istrijské rozprávky (preklad Eva Hrebenárová) a Malé rozprávky (preklad Jana Mičuchová). Prvá zbierka je svetom drobných rozprávaní, z ktorých vyžaruje magická sila istrijskej prírody a folklóru. V malých rozprávkach poeticky ožívajú obyčajné veci tohto sveta a otvárajú sa nové horizonty poznania toho, čo často nevieme, alebo nechceme vedieť.

DUDOK, Miroslav: Zachránený jazyk.

Nadlak: Ivan Krasko 2008. 205 s.

„M. Dudok teoreticky pripravil a vo svojich bádateľských aktivitách aj využíva novú koncepciu a metodológiu výskumu slovenčiny v zahraničí opierajúcu sa o moderné metódy a postupy pri výskume minoritných jazykov (pulzačná teória, teória preventívnej lingvistiky, ekolingvistiky a sociolingvistiky či tzv. jazykového manažmentu, koncepcia sociálnych sietí, tzv. hosťujúceho kódu, biografií atď.).“

     Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.

„Kniha obsahuje štyri kapitoly, spomenuté štúdie sú náplňou iba prvých troch z nich. Tou štvrtou kapitolou – skôr kapitolkou – sú Tézy o zachovaní slovenčiny ako minoritného jazyka alebo „desatoro“ zachovávania slovenčiny, v ktorých autor na rozdiel od biblického Desatora celkom imperatívnou formou vyslovuje pokyny pre jazykový, ale zároveň aj pre širší kultúrny a celý spoločenský život príslušníkov slovenskej menšiny v záujme toho, aby sa o ich jazyku mohlo povedať to, čo hovorí prvá časť názvu tejto ani nie dvojstranovej kapitolky aj názov celej knihy, že totiž minoritná slovenčina je a zostane zachráneným jazykom.“

     Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.

DOBRÍKOVÁ, Mária: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií).

Bratislava: Astor Slovakia 2008. 125 s.

 

Autorka primárne analyzuje miesto a funkcie propriálnych komponentov v slovenskom a bulharskom frazeologickom fonde. Konštituovanie, fungovanie a dynamiku frazeológie sleduje v rámci jednotlivých lingvistických koncepcií, z hľadiska typológie frazeologických jednotiek a ich terminologických definícií, no najmä v dotyku so špecifickou časťou slovnej zásoby – onymiou. Konfrontačno-komparatívny rozmer skúmanej problematiky okrem slovenčiny a bulharčiny prezentuje cez prizmu frazeologickej ekvivalencie v širšom slovanskom kontexte, najmä na materiáli ruštiny, češtiny, chorvátčiny a slovinčiny, ale aj iných slovanských i neslovanských jazykov.

SLOVENSKO-POĽSKO. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie.

Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava: Lufema 2008. 293 s.

 

V publikácii, ktorá je spoločným dielom poľských slovakistov a slovenských polonistov, sa hodnotia tri vrstvy slovensko-poľských vzťahov: vrstva kontinuity v nových podmienkach, vrstva nových prvkov formujúcich sa v podmienkach ponovembrovej transformácie a vrstva komplexnosti smerujúca k zovšeobecneniu a globalizácii. V tomto rámci autori osvetľujú kontinuitné, nové a integrujúce prvky vzťahov v kultúrnopolitickej, etnologickej, literárnej, divadelnej, filmovej a jazykovednej oblasti humanitných vied, ktoré určitým spôsobom prispeli a stále prispievajú k poznaniu špecifických znakov danej oblasti transformácie. V záverečnej štúdii Od bilaterálnych vzťahov k európskej integrácii editor Jozef Hvišč syntetizuje nastolené problémy a zamýšľa sa nad otázkou, čo ponovembrová transformácia znamená pre ďalší rozvoj študijnej a výskumnej štruktúry slovensko-poľských vzťahov a súvislosti v oblasti humanitných vied.

PANČÍKOVÁ, Marta: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva.

Bratislava: STIMUL 2008. 139 s.

Monografia sa zaoberá obohacovaním substantívnej lexiky v poľštine a slovenčine. Cieľom práce bolo čiastočne zaplniť medzery v porovnávacom opise dvoch blízkych slovanských jazykov. Tvoria ju dve časti – teoretická a praktická analýza vlastného materiálu. Bohatý excerpčný materiál pochádza z dennej tlače, z kartoték jazykovedných pracovísk obidvoch krajín a z korpusov poľštiny a slovenčiny.Autorka tu analyzuje slovotvorné postupy, štruktúrne rozdiely medzi dvomi príbuznými lexikálnymi sústavami, spoločné a rozdielne črty lexikálnej zásoby, produktívne slovotvorné typy, aktuálne dynamické procesy a vývinové tendencie. 

KULIHOVÁ, Alica: Miroslav Krleža na Slovensku.

Bratislava: Univerzita Komenského 2006. 149 s.

 

Monografia sa venuje chorvátskemu prozaikovi, dramatikovi, esejistovi a básnikovi 20. storočia, ktorý prekročil hranice národnej literatúry a neostal bez povšimnutia ani v slovenskej prekladovej literatúre. Stal sa jedným z najprekladanejších chorvátskych autorov 20. storočia na Slovensku. Monografia mapuje život a dielo Miroslava Krležu, jeho zaradenie do domáceho literárneho, kultúrneho a spoločenského kontextu a recepciu jeho tvorby na Slovensku. V rámci recepcie Krležovej tvorby sú v práci analyzované dva preklady jeho románu Návrat Filipa Latinovicza (prvý preklad vyšiel v roku 1935, prekladateľmi boli Ivan Minárik a Andrej Vrbacký, druhý preklad vyšiel v roku 1979, prekladateľkou bola Vlasta Baštová). Súčasťou publikácie je aj bibliografia, ktorá zachytáva údaje o slovenských prekladoch prozaických, dramatických a básnických diel M. Krležu – knižné, časopisecké, inscenované v divadle, rozhlase a v televízii. Ďalšiu časť prílohy predstavujú bibliografické jednotky o článkoch a štúdiách venovaných Krležovi v slovenských periodikách a zborníkoch a následne aj ohlasy na slovenské a vybrané české preklady z Krležovej tvorby v chorvátskej a srbskej periodickej tlači.

80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov.

Bratislava: Lufema 2006. 164 s.

 

Zborník obsahuje referáty z polonistického stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 2. júna 2004 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pri príležitosti osláv 80. výročia najstaršieho polonistického pracoviska na Slovensku. Zišli sa na ňom bývalí lektori poľského jazyka a súčasní českí a slovenskí polonisti. Publikácia prináša pohľad na rozvoj slovenskej jazykovednej a lierárnovednej polonistiky ako aj informácie o tunajšom lektoráte.

Езикът и литература в модерното общество – Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti.

Ed.: Tatiana Ičevska. Veliko Trnovo: Faber 2005. 328 s.

 

V zborníku sú uverejnené príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 3. októbra 2005 pri príležitosti 80. výročia lektorátu bulharského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Obsah 1/3

Obsah 2/3

Obsah 3/3

PANČÍKOVÁ, Marta: Zradnosti poľskej a slovenskej lexiky.

Opole: Wydawnictwo PRO i Uniwersytet Opolski 2005. 167 s.

 

Monografia sa venuje problematike lexikálnych zradností poľštiny a slovenčiny, pričom sa opiera o rozsiahly vlastný excerpčný materiál autorky. Je určená vysokoškolským študentom a prekladateľom, predovšetkým slovenským polonistom a slavistom. Jej cieľom je zdôrazniť potrebu dobrej znalosti lexiky druhého jazyka, ako aj poznania spoločných a rozdielnych čŕt lexikálnej zásoby oboch jazykov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá definuje termín zradné slová, druhá rozoberá poľsko-slovenské interlingválne homonymá v rôznych jazykových rovinách. Tretia sa venuje zradnostiam v texte a štvrtá je informatívna – uvádza prehľad prác a slovníkov interlingválnych homoným v slovanských jazykoch, ako aj ukážku spracovania slovníkového hesla.

Polonica Slovaca 1990 – 2002. Bibliografia knižných prekladov poľskej literatúry.

Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava: Slovensko-poľská komisia humanitných vied 2004. 68 s.

 

Publikácia obsahuje vstupnú štúdiu (autor Jozef Hvišč), ktorá z hľadiska prekladu hodnotí recepciu poľskej literatúry na Slovensku v rokoch 1990 až 2002, a bibliografiu knižných prekladov z oblasti filozofie, teológie, spoločenských vied, umenia, literatúry, geografie a histórie (autorka Jarmila Gerbócová). Najpočetnejšie je v bibliografii zastúpená náboženská a výchovná literatúra. V oblasti krásnej literatúry – poézie, prózy a drámy – vyšlo 31 knižných prekladov. V uvedenom časovom rozmedzí prevažovalo vydávanie tzv. úžitkovej literatúry, zameranej na praktické potreby spoločenského života, domáceho hospodárstva, technických činností, výskumu a umenia. Publikácia okrem všeobecného registra mien obsahuje aj chronologicky usporiadaný register prekladov, register autorov a ich diel, register prekladateľov, autorov doslovov, zostavovateľov a editorov, a napokon aj register vydavateľstiev, vydavateľských organizácií a spoločností.

HVIŠČ, Jozef: Óda na mladosť. O literárnych súvislostiach slovenského a poľského romantizmu.

Bratislava: LUFEMA 2004. 190 s.

 

Publikácia obsahuje 14 literárnohistorických štúdií, v ktorých autor porovnáva slovensko-poľské súvislosti v dielach S. Chalupku, J. M. Hurbana, J. Kalinčiaka, A. Sládkoviča, J. Kráľa a iných slovenských romantických spisovateľov. V úvodnej štúdii sa zamýšľa nad postupmi a zmyslom komparatívnej interpretácie medziliterárnych vzťahov. Pri hodnotení problematiky uplatňuje genologický aspekt vývinu a kontextu, ktorým dokumentuje postupný prechod záujmu „od Mickiewicza k Słowackému“, t.j. od poézie predhurbanovského povstania k spomienkovej a náladovej lyrike druhej polovice 19. storočia. V záverečnej štúdii autor ukazuje, ako sa záujem o predstaviteľov poľského romantizmu udržiava aj v poromantickom období.

České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografia za léta 1991 – 2000.

Ed.: Ladislav Hladký – Mária Dobríková a kol. Brno: Masarykova univerzita v Brně 2003. 400. s.

 

Publikácia je výstupom medzinárodného projektu Balkanistika (studia o jihovýchodní Evropě) v České republice a Slovenské republice, na ktorom participovali Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Ústav slavistických a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Slovanský ústav AV ČR a za slovenskú stranu Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bibliografický súpis nadväzuje na predchádzajúcich osem zväzkov Bibliografie československé balkanistiky. Projekt podporila Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně v rámci programu Hingher Education Support Program.

PANČÍKOVÁ, M. – STEFAŃCZYK, W.: Po tamtej stronie Tatr. Učebnica poľštiny pre Slovákov.

Kraków: Universitas 1998, 2003. II. Doplnené a upravené vydanie. 253 s.

 

Konfrontačná učebnica poľštiny pre študentov poľskej filológie poukazuje na zhody a rozdiely vmorfologickej, syntaktickej a lexikálnej rovine slovenského a poľského jazyka. Učebnica obsahuje 20 lekcií rozdelených na dialógové texty, slovník, gramatickú časť, cvičenia a doplnkové texty. V textoch sú zastúpené všetky bežné komunikačné situácie. Autori sa usilovali využívať najmä reálie zo študentského života na Jagelovskej univerzite v Krakove. Podľa európskeho referenčného rámca je učebnica určená pre výučbu na základnej úrovni A1, A2.

DOBRÍKOVÁ, Mária – VLČANOVA, Marinela: Základy bulharčiny. Teória a prax.

Bratislava: Univerzita Komenského 2002. 268 s.

 

Koncepcia vysokoškolskej učebnice vychádza zo vzájomného prepojenia teoretických poznatkov o špecifických znakoch jazykového systému bulharčiny a ich aplikáciou v praxi prostredníctvom početných gramatických, konverzačných a prekladových cvičení. Obsahová náplň dvadsiatich lekcií rešpektuje induktívnu metódu osvojovania si cudzieho jazyka. Osobitná pozornosť sa venuje odlišnostiam bulharčiny, v ktorej napriek genetickej príbuznosti so slovenčinou z vývinového hľadiska prevažuje viacero divergentných tendencií v hláskosloví, slovnej zásobe, ale najmä v tvarosloví, čo má napokon dosah aj na syntaktickú jazykovú rovinu. Súčasťou učebnice je slovníková časť, v ktorej je spracovaná základná slovná zásoba jednotlivých lekcií.

PHILOLOGICA LIII. Slovinsko-slovenské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Ed.: Marta Pančíková. Bratislava: Univerzita Komenského 2001. 223 s. 

 

Zborník obsahuje 31 príspevkov, ktoré odzneli 13. – 14. apríla 2000 na medzinárodnej vedeckej konferencii venovanej problematike slovinsko-slovenských vzťahov v oblasti jazykovej, literárnej a kultúrno-historickej.

Obsah 1/2

Obsah 2/2

DUDOK, Miroslav: Náveje. Prolegomena do liter(m)árnosti textu.

Nadlak: Vydavateľstvo Ivana Krasku 2001. 168 s.

 

Náveje nemožno bezo zvyšku definovať ako lingvistickú knihu, hoci v nej sú badateľné lingvistické stopy, myslenie a postupy. Nejde tu o tradičnú lingvistiku a jej tradičné odbory – nepoviem nič nové, keď skonštatujem, že hlavnou lingvistickou doménou Miroslav Dudka je textová lingvistika a širšie teória textu, ktorá je už čo do svojho predmetu a podstaty v plnej miere interdisciplinárna vedecká oblasť. Aj podnázov Návejov napovedá, že ústrednou témou knihy je problematika textu. Je tu však tom v zátvorkách, ktoré signalizuje, že literárnosť môže byť aj liter(m)árnosť, ba aj litermárnosť. Tak sa hneď v podnázve proti sebe ocitli slová až vysokej vedeckej proveniencie, ako sú prolegomena (čiže úvod), literárnosť, ktorá sa tam od ruských formalistov teší permanentnej vedeckej pozornosti a text, termín významovo a obsahovo bohatý a mnohoznačný, a na druhej strane spoluhláska m v zátvorkách, ktorá má za úlohu relativizovať ich.“

     Prof. Dr. Michal Harpáň, DrSc.

Kontinuita romantizmu. Vývin - súvislosti - vzťahy.

Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava: Slovensko-poľská komisia humanitných vied 2001. 264 s.

Zborník prináša 16 príspevkov zo zasadnutia Stálej slovensko-poľskej a poľsko-slovenskej komisie humanitných vied, ktoré sa uskutočnilo 22. a 23. septembra 1990. Publikácia sa venuje tradičným a aktuálnym hodnotám romantizmu vo vývinovom kontexte slovensko-poľských vzťahov a súvislostí. Zborník sa delí na tri časti: jazykovednú, literárnovednú a časť o analógiách slovenského a poľského romantizmu.

HVIŠČ, Jozef: Poľská literatúra. Vývin a texty.

Bratislava: Univerzita Komenského 2001. 350 s.

Publikácia vznikla na náklade prednášok a seminárov dejín poľskej literatúry. Charakterom a obsahom plní literárnohistorickú a textologickú funkciu. V literárnohistorickej časti poskytuje čitateľovi stručný prehľad literárnych faktov od najstarších čias po rok 1945. Textologická časť obsahuje ukážky literárnych diel, doplňuje uvedený prehľad textami, ktorými sa vývin poľskej literatúry konkretizuje a dokumentuje. Publikácia obsahuje výber literárnych diel, ktorý má slúžiť ako orientačný materiál ďalšieho polonistického štúdia a výskumu.

Tvorba Adama Mickiewicza v medziliterárnom kontexte

Bratislava: STIMUL 2000. 79 s.

 

V roku 1998 si kultúrny svet pripomenul 200. výročie narodenia poľského romantického básnika Adama Mickiewicza. Pri tejto príležitosti sa 9. decembra 1998 konal v Poľskom inštitúte v Bratislave medzinárodný seminár na tému Twórczość Adama Mickiewicza na tle romantyzmu europejskiego. Zborník obsahuje  prednášky slovenských i zahraničných bádateľov, ktorí osvetľujú význam A. Mickiewicza v slovenskej (J. Hvišč) a nemeckej kultúre (L. Šimon), problematiku prekladov do slovenčiny (M. Pančíková) a slovinčiny (A. Križ) a jazykovo-štylistické prostriedky lyrickej výstavby Mickiewiczovej básne Gdy tu mój trup... Obsah zborníka uzatvára literárno-dramatické pásmo o živote a tvorbe A. Mickiewicza Zomrel na poľnom lôžku (autor J. Hvišč).

Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov.

Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava: LUFEMA 2000. 198 s.

 

Zborník obsahuje referáty z medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizovala Slovensko-poľská a poľsko-slovenská komisia humanitných vied 22. – 23. septembra 1998 v Cieszyne pod názvom „Odrodzenie narodowe w Polsce i w Słowacji“ a 28. – 29 septembra 1999 v Bratislave-Harmónii pod názvom „Slovensko-poľské a poľsko-slovenské vzťahy po roku 1918“. Zborník je výsledkom koordinovanej výskumnej spolupráce slovenských polonistov a poľských slovakistov a slavistov v oblasti histórie, etnológie, jazykovedy a literárnej vedy. Tematicky sa člení na dve časti: I. Národné pobedomie a medzinárodné vzťahy (5 referátov), II. Slovensko-poľské vzťahy a súvislosti po roku 1918 (6 referátov). Obsah zborníka sa uzatvára krátky príspevkom Cieszyn v dejinách slovensko-poľských literárnych vzťahov a menným registrom.

Slovensko-české vzťahy a súvislosti

Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava: T.R.I.Médium 2000. 266 s.

 

Publikácia obsahuje referáty a koreferáty z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 26. – 27. októbra 2007 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Konferenciu organizovala Katedra slovanských filológií v spolupráci s Ústavom slavistiky FFMU v Brne.

Hlavným motívom konferencie bolo hodnotenie slovensko-českých literárnych a jazykových súvislostí z aspektu ich súčasného stavu. Ide o definovanie nových úloh, ktoré nútia súčasných bádateľov zamyslieť sa nad otázkou, čo z tradície slovensko-českých vzťahov je podnetné pre súčasnosť, a naopak, ako sa súčasné spoločensko-vedné myslenie premieta do hodnotenia kultúrnej tradície. Texty zborníka sú rozdelené do troch okruhov: I. Metódy a koncepcie, II. Literárne súradnice a III. Vo svetle jazykových súvislostí.

Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy.

Ed.: Emil Horák. Bratislava: T.R.I.MÉDIUM 1999. 159 s.

 

Publikácia obsahuje referáty prednesené na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy, ktorá sa konala 22. – 23. apríla 1999 v Bratislave. Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského bola jedným z organizátorov tohto podujatia.

 

Obsah 1/3

Obsah 2/3

Obsah 3/3

HVIŠČ, Jozef: Kam oko nedosiahne. Rozpomienky Jána Kalinčiaka.

Bratislava: LUFEMA 1999. 235 s.

 

Publikácia Kam oko nedosiahne je svojráznym umeleckým pokusom sprítomniť pohnuté osudy Jána Kalinčiaka v žánri biografickej eseje. Autor text svojej rozsiahlej práce skomponoval na princípe síce zdanlivého, no dokumentárne absolútne vierohodného akoby „rozpomínania sa“ samotného Kalinčiaka na svoje životné peripetie od narodenia v roku 1822 po tragickú smrť Ľudovíta Štúra. Popri literárnohistorických faktoch sa pokúša vyjadriť aj to, aký bol Kalinčiak vo svojom reflexívnom a citovom súkromí, ako reagoval na udalosti okolo seba, ako ich prijímal, ako s nimi zápasil a ako sa odzrkadľovali v jeho básnickej, prozaickej a esejistickej tvorbe. V centre Kalinčiakových úvah stojí jeho učiteľ, priateľ a rival Ľudovít Štúr. Podľa novoobjavených archívnych písomností autor rekonštruuje aj tie stránky Kalinčiakovho života a tvorby, ktoré dosiaľ boli známe iba z kusých zmienok (stratené prvotiny, jeho vzťah k profesorom, politická orientácia, rozpory so Štúrom, Štúrovo zranenie a smrť).

DUDOK, Miroslav: Úvod do textiky.

Báčsky Petrovec: Kultúra 1998. 124 s.

 

Úvod do textiky od Miroslava Dudka nie je úvodom v bežnom učebnom či učebnicovom zmysle: nejde tu o sústavný výklad jednotlivých pojmov a problémov s nimi spojených, ale o poukazy na konkrétneAspekty textiky, nie je výklad veľmi systematický. Hľadá sa v ňom odpoveď na tri otázky: či je textika samostatná disciplína, či je v dnešnom stave teórie možná názorová jednota a čo je predmetom teórie textu a textovej lingvistiky.“

     Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.

HUŤANOVÁ, Jana: Lexika starých slovanských rukopisov.

Bratislava: Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku 1998. 140 s.

 

V publikácii sa autorka opiera o svoj predchádzajúci výskum v oblasti staroslovienskej lexiky (dizertačná práca Moravizmy v lexike staroslovienskych rukopisov, 1986; štúdia Moravizmy v lexike staroslovienskych pamiatok, 1998), interpretuje a hodnotí veľkomoravské, resp. veľkomoravsko-panónske prvky v staroslovienskych pamiatkach.

Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy.

Ed.: Mária Dobríková. Bratislava: T.R.I.Médium 1998. 147 s.

 

Publikácia obsahuje referáty prednesené na historicky prvej slovensko-bulharskej medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa konala 29. – 30. apríla 1998 na pôde Bulharského kultúrneho a informačného strediska v Bratislave. Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského bola spoluorganizátorom podujatia.

Obsah 1/3

Obsah 2/3

Obsah 3/3

Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy

Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava: T.R.I.Médium 1997. 191 s.

 

Zborník je súborom referátov, ktoré odzneli 23. – 24. apríla 1997 na medzinárodnej vedeckej konferencii rovnomenného názvu. Na koncepčnej a organizačnej realizácii konferencie sa podieľali: Poľský inštitút v Bratislave, Katedra slovanských filológií FiF UK a Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti. Do zborníka prispeli predstavitelia slovenskej polonistiky a zahraničnej slovakistiky z univerzít v Krakove, Olomouci, Brne, Ľubľany, Prešova a Bratislavy. Obsah zborníka sa skladá z troch tematických okruhov: I. Slovenčina a poľština v konfrontačnom pohľade (7 referátov), II. Literárne vzťahy v pohľade prekladateľských, žánrových a slohových koncepcií (9 referátov), III. Štúdium poľského jazyka a literatúry na slovenských univerzitách (2 referáty).

HVIŠČ, Jozef: Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry.

Bratislava: Univerzita Komenského 1996. 181 s.

Publikácia prináša panoramatický prierez slovensko-poľskými literárnymi vzťahmi od najstarších čias po rok 1995. Vytvára komplexný obraz vzájomných vzťahov a ukazuje, aké miesto zohrali v národných dejinách oboch literatúr, ako sa podieľali na formovaní a vývine slovenského literárneho myslenia. Rozsiahly materiál odhaľuje interkultúrny rozmer oboch literatúr.

Štúdium slovanských filológií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ed.: Jozef Hvišč. Bratislava: T.R.I.Médium 1996. 97 s.

 

Publikácia je súborom referátov a koreferátov, ktoré odzneli na rovnomennom vedeckom sympóziu 24. apríla 1996 pri príležitosti 75. výročia vzniku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátori podujatia (Katedra slovanských filológií FiF UK a Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti) si stanovili ciele: 1. metodicky prehodnotiť doterajšie štúdium slovanských filológií, 2. definovať stabilné hodnoty takto zameraného štúdia, 3. rekognoskovať jeho stav a možnosti so zameraním na potreby súčasnej slavistiky a spoločenskej praxe.