Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Členovia: prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., Mgr. Peter Benka, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Radoslav Deák, Gymnázium Jura Hronca, Spojená škola Novohradská 3; zástupca študentov: Marián Okres

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Spolugaranti: prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie