Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský, španielsky
Zabezpečujúce katedry: Katedra romanistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD., doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Michal Kmeť, riaditeľ Lexiky, prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť so zameraním na odborné preklady a profesionálne tlmočenie; zástupca študentov: Mgr. Katarína Beňová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD., doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie