Germánske štúdiá

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: holandský, nemecký, slovenský, švédsky
Zabezpečujúce katedry: Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Rada študijného programu

Predseda: doc. Mgr. Markéta Štefková, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., doc. Mgr. Katarína Motyková, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Petra Mikulášová; zástupca študentov: Daniela Flešková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. Mgr. Markéta Štefková, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD., Mgr. Benjamin Bossaert, PhD., doc. Mgr. Katarína Motyková, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie