Argumentácia vo vede a filozofii: logické, metodologické a pragmatické aspekty

VEGA 1/0036/17

Vedúci projektu: Prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD., Mgr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Daniela Glavaničová

Anotácia projektu

Projekt mapuje teoretické prístupy k analýze a kritickému zhodnoteniu foriem a funkcií argumentácie vo vedeckom a filozofickom diskurze. Východiskom projektu je explicitné rozlišovanie argumentácie ako druhu činnosti a argumentov. Predmetom metodologického skúmania sú ich spoločné i rozdielne vlastnosti v dvoch základných typoch diskurzu: vedeckom a filozofickom.

Riešitelia projektu sa zamerajú na analýzu logických, metodologických a pragmatických kritérií identifikácie, rekonštrukciehodnotenia argumentácie, na explicitné vymedzenie, klasifikáciu a systematizáciu jednotlivých argumentačných stratégií (argumentačné napadnutie, spochybnenie záveru, spochybnenie premís, vyvrátenie záveru, atď.) a na klasifikáciu chybných argumentov v nadväznosti na aktuálny stav riešenia problematiky v teórií argumentácie, logike, i teóriách nededuktívneho usudzovania.

Analýza vedeckého i mimovedeckého diskurzu má poskytnúť prehľad o tom, ktoré typy argumentov, aké argumentačné stratégie, a ktoré kritériá sú pre ne typické.

Ciele projektu

Problematika skúmania jednotlivých foriem a funkcií argumentácie je v súčasnej odbornej diskusii bohato rozpracovaná a zasahuje do oblastí teórie argumentácie, neformálnej logiky, filozofickej logiky (epistemickej l.), aplikovanej logiky (v práve, mediálnom diskurze a pod.), nededuktívnej logiky (induktívnej, resp. pravdepodobnostnej logiky) i epistemológie (teórie zdôvodnenia). Zdá sa však, že v týchto diskusiách absentuje systematický a syntetizujúci pohľad jednak na tie vlastnosti, ktoré sa týkajú argumentácie ako druhu činnosti (realizovanej v určitom kontexte), jednak na vlastnosti týkajúce sa argumentov ako výsledkov tejto činnosti, a tiež na vlastnosti ich zložiek. Zároveň chýba heuristicky efektívna klasifikácia vlastností argumentov, argumentácie a ich zložiek na logické, metodologické či pragmatické.

Rámcový cieľ projektu preto spočíva v predložení systematizujúcej koncepcie identifikácie, analýzy a hodnotenia argumentov a argumentácie na základe posudzovania ich rôznorodých vlastností a funkcií vo vedeckom i filozofickom diskurze. Špecifické ciele projektu zahŕňajú predloženie revidovanej definície a klasifikácie chýb v argumentácií (chyby z hľadiska logických, metodologických a pragmatických vlastností argumentov a argumentácie), ďalej tiež jasné rozlišovanie použitia argumentov (úsudkov) na argumentačné ciele, akými sú zdôvodnenie tézy (záveru argumentu), resp. jej overenie či dokázanie, od ďalších, kognitívne významných, cieľov, akými sú vysvetlenie, predpovedanie a i., ale aj skúmanie špecifických druhov argumentov – argumentov formy analógie, konštruktívnych a deštruktívnych dilem, argumentov nekonečného regresu, abdukcie, argumentov založený na expertnom názore a i. Projekt tiež bude sledovať využívanie jednotlivých druhov argumentov (argumentačných schém), vrátane praktických úsudkov (argumentov), vo viacerých faktuálnych i normatívnych vedných disciplínach (história, sociológia, právo, fyzika) i vo filozofii s cieľom identifikácie typicky používaných schém argumentov a foriem argumentácie.