Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov (ARENA)

Projekt APVV-17-0057

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. František Gahér, CSc.,
Riešitelia: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel (do r. 2020), CSc., doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Tomáš Kollárik, PhD., PhDr. Daniela Glavaničová, PhD., Mgr. Dominik Sadloň (od r. 2020)

Oficiálne stránky projektu ARENA

Anotácia vedeckého projektu

Projekt sa zameriava na analýzu, rekonštrukciu a hodnotenie argumentov deduktívneho i nededuktívneho charakteru, ktorých hodnotenie (ako platných, presvedčivých, vyvrátiteľne akceptovateľných, pravdepodobnostne prijateľných a pod.) nie je jednoznačné a) v danom komunikačnom kontexte; alebo b) vzhľadom na odlišné teoretické rámce rekonštrukcie a hodnotenia argumentov.

Projekt vychádza zo špecifickej definície argumentov ako určitých druhov inferenčných relácií medzi premisami a záverom, ktoré je možné použiť na určitý metodologický cieľ. Predmetom rekonštrukcie a hodnotenia budú tie argumenty, ktoré i) patria do určitej expertnej oblasti (oblasti aplikácie práva, etiky, sociológie, ekonómie, politológie a ekológie); a buď ii) ich hodnotenie v danej oblasti nie je jednoznačné; alebo iii) ich rekonštrukcia v odlišných teoretických rámcoch (deduktívnej i induktívnej logiky, teórie argumentácie, resp. formálnej epistemológie) vedie k ich odlišným hodnoteniam.

Projekt nadväzuje na vysoko aktuálnu problematiku konkurenčných (rekonštrukcií) argumentov a ich skúmanie z pohľadu logiky, teórie argumentácie i formálnej epistemológie.

Pracovná hypotéza

Naša rámcová hypotéza znie: „Existuje taký (minimálny) klasifikačný systém identifikácie, rekonštrukcie a hodnotenia argumentov, ktorý poskytuje množinu parametrov, ktorých špecifikácia postačuje na jednoznačný výber jedného z dvojice (n-tice) konkurenčných (rekonštrukcií) argumentov. A v prípadoch, v ktorých nie je takáto selekcia možná, klasifikačný systém poskytuje testovateľné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré nie je možné definitívne preferovať ani jeden argument.“