Metódy vysvetlenia a chápania vo filozofii a metodológii sociálnych vied

Projekt VEGA (2011–2013)

Riešitelia: Doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD.

 

Anotácia vedeckého projektu

Projektové aktivity sa sústredili na identifikáciu a logicko-metodologickú rekonštrukciu metód výstavby, zdôvodnenia a aplikácie vybraných spoločenskovedných teórií so zreteľom na prepojenie praxe vysvetľovania v spoločenských vedách a ideálnych modelov vedeckého vysvetlenia a chápania v metodológii spoločenských a prírodných vied. Komparatívna analýza metodologických východísk zvolených spoločenskovedných teórií vyústila do formulovania spoločných i autonómnych aspektov metód, uplatňovaných v spoločenskovednom a prírodovednom rámci empirického výskumu. Porovnanie existujúcich metód v kvalitatívnom i kvantitatívnom výskume bolo vyjasnené vo viacerých explikačných rámcoch.

Publikované výstupy

Monografie

Publikácie v časopisoch

  • Bielik, L. (2011): „Nová záhada indukcie“ a testovanie vlastností. Filozofia, roč. 66: 746-754.
  • Bielik, L. (2012): Abduktívny model (vedeckého) vysvetlenia. Organon F, roč. 19: 5-19.
  • Hanzel, I. (2011): Beyond Blumer and Symbolic Interactionism. Philosophy of Social Sciences, roč. 41: 303-326.
  • Hanzel, I. (2012): Der Spracherwerb bei Menschenaffen. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, roč. 60: 1-24.
  • Hanzel, I. (2013a): Predstavlenie, duch i formirovanie myslej. Voprosy filosofii, č. 5: 94-106.
  • Hanzel, I. (2013b): Data, Phenomena and Mechanisms. Organon F, roč. 20: 302-322.
  • Hanzel, I. (2013c): Modely konania a pojem životného sveta u Jürgena Habermasa. In: M. Tížik (ed.): Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume. Bratislava, Sociologický ústav SAV: 37-48.