Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach (AMESH)

Projekt APVV-0149-12

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Riešitelia: Prof. PhDr. František Gahér, CSc., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., Dr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Miloš Kosterec, PhD., Mgr. Daniela Glavaničová (od 2016)

Oficiálne stránky projektu AMESH

Hodnotenie projektu

Projekt bol vyhodnotený „na vynikajúcej úrovni“. Zo stanoviska odborovej rady APVV (18. 4. 2018): „Počet publikačných výstupov ako po kvantitatívnej tak aj kvalitatívnej stránke výrazne prekročil pôvodne plánované počty, hoci už tie boli značne ambiciózne. […] Už len tieto čísla svedčia o vysoko nadpriemernej úrovni vedeckých výstupov projektu, ktoré sú mimoriadne nielen v rámci APVV projektov v kategórii humanitných vied. […] Výsledky projektu sú veľmi cenným a veľmi potrebným prínosom pre vedeckovýskumnú prax v spoločensko-humanitných disciplínach predovšetkým na Slovensku [...].“

Anotácia vedeckého projektu

Viacerí vedci a filozofi vedy považujú za samozrejmosť, že existuje priepasť medzi prírodovednými disciplínami na jednej strane a spoločenskovednými a humanitnými disciplínami na strane druhej. Niekedy sa dokonca tvrdí, že spoločenskovedné a humanitné disciplíny nie sú vedami v pravom zmysle slova, keďže ich predmet, metódy a postupy nie sú rovnako striktne vymedzené ako predmet, metódy a postupy prírodovedných disciplín. Chceme overiť tézu, podľa ktorej spoločenskovedné a humanitné disciplíny sú v istých ohľadoch rovnako vedecké ako prírodné vedy, keďže prírodovedné a spoločensko-humanitné disciplíny využívajú rovnaké alebo veľmi podobné analytické metódy. Zaujíma nás to, či spôsob, miera a forma využívania analytických metód v spoločensko-humanitných disciplínach sa podobá spôsobu, miere a forme ich využívania v prírodovedných disciplínach.

Pracovná hypotéza

Spoločensko-humanitné disciplíny a prírodovedné disciplíny sa podobajú v tom, že v oboch sa pri budovaní a/alebo testovaní hypotéz či teórií používajú analytické metódy. Analytické metódy teda majú v spoločensko-humanitných aj prírodovedných disciplínach analogické metodologické funkcie a majú rovnaké formálne aj aplikačné vlastnosti. Odlišnosti medzi spoločensko-humanitnými disciplínami a prírodovednými disciplínami sa prejavujú skôr a) v odlišnej povahe predmetov skúmania, b) v niektorých kognitívnych cieľoch skúmania a c) v špecifikách aplikácie analytických (ale aj neanalytických) metód na oblasť poznania.

Postup

Túto pracovnú hypotézu testujeme na základe analýzy budovania a testovania reprezentatívnych teórií v rámci vybraných spoločensko-humanitných disciplín, konkrétne sociológie, ekonómie, práva, historických vied a filozofie. Tieto disciplíny predstavujú pestrú vzorku: Sociológia patrí medzi dostatočne rozvinuté oblasti a pre nás je zaujímavá najmä tým, že sa v nej rozvinuli špecifické metodologické postupy. Ekonómia má vďaka pomerne širokému využívaniu matematických a štatistických metód potenciál čo najviac sa priblížiť exaktným prírodovedným disciplínam v aplikácii analytických metód. Právne teórie predstavujú zaujímavú výzvu, keďže majú nezanedbateľné praktické presahy a niektoré právne výpovede majú normatívnu podobu. História je špecifická v tom, že sa zaoberá jedinečnými udalosťami, a teda sa významne líši od väčšiny vedných oblastí, ktoré sú zamerané na skúmanie všeobecne platných zákonov. Napokon filozofia je osobitná v tom, že predmetom jej skúmania nie je empirická sféra, takže analytické metódy by v nej mali mať kľúčové miesto.