Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Výučba v aktuálnom semestri

Pozri úplný rozvrh vyučujúceho.

Vedecká práca

Sémantika a pragmatika prirodzeného jazyka: kontext a význam, referencia, kvantifikácia, anafora. Filozofia fikcie. Teória argumentácie. Dejiny analytickej filozofie: G. Frege, B. Russell, L. Wittgenstein.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií

  • Zouhar, M. (2022): Argument: nástroj myslenia a presviedčania. Bratislava: Veda, 2022.
  • Zouhar, M. (2022): Predicates of personal taste and normative meaning. Synthese 200 (6), s. 1 – 26.
  • Zouhar, M. (2022): On the nature of non-doxastic disagreement about taste. In: Ciecierski, T, – Grabarczyk P. (eds.) Context Dependence in Language, Action, and Cognition (Epistemic Studies, vol. 46). Berlin: De Gruyter, 2022. s. 41 – 62.
  • Zouhar, M. (2020): Pojem argumentácie a jeho definícia. Filozofia 75 (8), s. 615 – 627. https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.8.3
  • Zouhar, M. (2020): Absolutism about Taste and Faultless Disagreement. Acta Analytica (Springer) 35 (2): 273-288. https://doi.org/10.1007/s12136-019-00409-w

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2012: vymenovanie za profesora, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • 2006: obhajoba habilitačnej práce „Podoby referencie“ na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • 2000: obhajoba doktorandskej dizertačnej práce na tému „Referencia a vlastné mená“ na Filozofickom ústave SAV v Bratislave
  • 1996 – 2000: externé postgraduálne štúdium na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave
  • 1991 – 1996: denné štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Filozofia

Osobné informácie