Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Výučba v aktuálnom semestri

Pozri úplný rozvrh vyučujúceho.

Vedecká práca

Sémantika a pragmatika prirodzeného jazyka: kontext a význam, referencia, kvantifikácia, anafora. Filozofia fikcie. Teória argumentácie. Dejiny analytickej filozofie: G. Frege, B. Russell, L. Wittgenstein.

Publikácie

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Aktívne vedecké projekty

Vzdelanie

  • 2012: vymenovanie za profesora, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • 2006: obhajoba habilitačnej práce „Podoby referencie“ na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • 2000: obhajoba doktorandskej dizertačnej práce na tému „Referencia a vlastné mená“ na Filozofickom ústave SAV v Bratislave
  • 1996 – 2000: externé postgraduálne štúdium na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave
  • 1991 – 1996: denné štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Filozofia

Osobné informácie